Hopp til hovedinnhold
Blogg
Feriepenger av bonuslønn

Må man beregne feriepenger og pensjon av bonuslønn?

Bonuslønn kan ha stor betydning for pensjonen din.

Bonus kan for mange av oss utgjøre en vesentlig del av den totale lønnen vi mottar fra arbeidsgiver. Noen mottar julebonus, mens andre mottar en fast bonus basert på prestasjon eller resultater. Det kan få stor betydning for pensjonen din dersom du må beregne feriepenger og pensjon av bonuslønn, og det er helt klart noe man bør følge med på.  

Hva regnes som bonus?

Bonus er ytelser som stammer fra egen arbeidsinnsats, eller som helt eller delvis skyldes andre forhold knyttet til arbeidet. Det kan for eksempel være ytelser som betegnes som resultatbonus, deling av overskudd fra virksomheten, eller gaver og pengebeløp som gis utenom ordinær lønn i forbindelse med jubileum. Ytelser som prosentlønn, provisjonslønn, akkordlønn og honorarer regnes ikke som bonus.  

Enkelt sagt - lønn som varierer i forhold til resultater.

Det er også viktig bli enig med med arbeidstaker hva som skal skje med bonusutbetalingene i følgende situasjoner:

  • Ved svangerskaps- og foreldrepermisjon
  • Permisjon knyttet til omsorg av egne barn
  • Militærtjeneste

Sporadisk bonus inngår ikke i pensjonsgrunnlaget

Når det gjelder pensjonsgrunnlaget, er det avgjørende om bonusinntekten kan klassifiseres som «varierende eller midlertidige tillegg» i henhold til loven eller ikke. 

Man må altså skille mellom bonus som utbetales regelmessig på bakgrunn av avtalt bonusprogram, og bonus som har sporadisk karakter. Sporadisk bonus vil eksempelvis være julebonus som fastsettes ensidig av arbeidsgiver etter et år med gode resultater. Slik bonus vil falle inn under lovens unntak, og vil ikke inngå i pensjonsberegningen.   

Lurer du på noe rundt det å beregne feriepenger og pensjon av bonuslønn? Sørg for at lønnsutbetalingene i bedriften går riktig for seg – la Accountor Lønn hjelpe deg med lønnsfunksjonen. Vi kjører lønn for både små og store bedrifter. Les mer om lønnstjenestene her

Variable bonuser kan inngå i pensjonsberegningen

Bonus som knytter seg til prestasjoner og som følger av en fastsatt bonusavtale, vil ikke kunne unntas pensjonsberegning. Særlig gjelder dette dersom bonusen utgjør en vesentlig del av den enkeltes lønn. Dette gjelder selv om de enkelte utbetalingene varierer i størrelse, og selv om arbeidsgiver har mulighet til å endre bonusordningene.  

Finanstilsynet og Høyesterett har i senere tid uttalt seg om bonus og pensjonsgrunnlag. Bonusordninger som opparbeides regelmessig, skal som hovedregel inngå i pensjonsgrunnlaget, selv om ordningen varierer i beløp fra år til år. Mange arbeidsgivere kan derfor i dag ha en praksis på dette området som er i strid med gjeldende rett.   

Bonus og feriepengegrunnlaget

Hovedregelen er at det skal beregnes feriepenger av alle kontantbonuser som er vederlag for arbeid. Noen bonuser forutsetter ikke arbeidsinnsats, eksempelvis aksjer, som kan unntas. Dersom avtalen med arbeidstaker sier at bonus inkluderer feriepenger, er det viktig at feriepengedelen av bonusen skilles ut og betales i tråd med ferielovens bestemmelser, altså året etter at bonusen er utbetalt. Om bonus inkluderer feriepenger eller ikke, er med andre ord avhengig av avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  

Les mer om hvorfor du bør vurdere å outsource lønn 

Må det beregnes arbeidsgiveravgift på bonus?

Hovedregelen er at det skal beregnes arbeidsgiveravgift på lønn. Likevel kan man unnlate å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottaker er omfattet av trygdeordning i et annet land eller når en utenlandsk arbeidstaker ikke er medlem av folketrygden og arbeider på norsk sokkel eller i norske farvann. Dersom man ikke er omfattet av de nevnte unntakene, skal man beregne arbeidsgiveravgift.  

Interessert i å lese saker relatert til feriepenger? Sjekk ut denne artikkelen: Er feriepengene skattefrie? Dette må du vite

Share