Hopp til hovedinnhold
Blogg
Årsoppgjøret frister i 2020

Frister og huskeliste for årsoppgjøret 2023

Året 2023 er snart omme, og det er tid for å tenke på årsoppgjøret. Det er viktig at ditt foretak forholder seg til fristene som gjelder. 

Her er fristene i 2024 for årsoppgjøret for 2023, og en huskeliste for hva som skal gjennomføres.

Disse selskapene må sende inn årsregnskap og årsberetning

Regnskapspliktige foretak skal utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med regnskapsloven. Hvem som er regnskapspliktige avhenger av foretaksform og størrelse, og det blir bestemt ut fra terskelverdier i regnskapsloven

Foretak som må sende inn årsregnskap inkluderer blant annet

 • Alle aksjeselskaper (både AS og ASA)
 • Ansvarlige selskap (ANS/DA) med mer enn 5 mill. inntekt, 5 årsverk eller 5 deltakere
 • Enkeltpersonsforetak med verdi over 20 millioner kroner
 • Alle borettslag
 • Foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk
 • Stiftelser

Hele listen for regnskapspliktige foretak finner du på Brønnøysundregistrenes sider her.

 

Hva er det som må sjekkes av før innlevering? 

For alle virksomheter 

 • Lønn: Lønn for desember 2023 skal rapporteres til A-meldingen første uken av januar 2024. Så dette er et punkt som allerede bør være i orden. Dersom det finnes utbetaling til ansatte som foreløpig ikke er tatt med i lønnskjøringen, er det viktig at du opplyser din regnskapsfører om dette ASAP.
 • Naturalytelser: Gi informasjon om eventuelle naturalytelser som ikke er innberettet gjennom året. Dette gjelder både for forretningsforbindelser og egen arbeidsgiver. Eksempel på slike ytelser er; aksjer, rentefordel ved rimelige lån, bruksrettigheter, tjenester eller andre type goder. Dette gjelder uansett om ytelsen stilles til disposisjon for mottakeren vederlagsfritt eller til underpris. 
 • Kassaoppgjør: Dette skal ha blitt gjort senest 31.12. Husk attestering av den som har gjennomført oppgjøret. 
 • Kontantbeholdning: Frist 31.12. Driver du innenfor varehandel er det viktig å legge ved tilgodelapper og gavekort også. 
 • Varetelling med verdivurdering fordelt på kurante og ukurante varer: I dokumentasjonen skal det være spesifisert oppstilling over varens art, kvantum og verdi for HVER enkelt vare (samt summeringskolonne for de spesifikke verdiene). Det skal også fremgå hvem som har gjennomgått opptellingen med datering i tellelisten. OBS! Har du varer som oppbevares andre steder? Husk å skrive opp disse også, men på en egen liste. Frist 31.12 og MÅ signeres.
 • Utført, ikke fakturert arbeid: Beholdningsvurderings for utført, ikke fakturert arbeid per 31.12 må utarbeides. Denne listen skal inneholde alt arbeid med materialer som er levert i 2023, og som ikke blir fakturert før i 2024. 
 • Tap på kundefordringer: Send liste over disse til din regnskapsfører. Ved årsavslutning må det dokumenteres vurdering av kundefordringer med tapsrisiko. 
 • Varer/tjenester - privatuttak: Har dere ikke opplyst om privatuttak om varer og tjenester? Send dette til din regnskapsfører snarest. Dette gjelder for eiere, deltakere og ledende ansatte. 
 • Firmabil: Benytter dere dere firmabil? Bilens kilometerstand, type, registreringsnummer og modell skal være sendt inn per 31.12.
 • Leide og/eller leasede driftsmidler: Lag en komplett liste over disse og lever til din regnskapsfører. 
 • Kjøp og salg av driftsmidler: Utarbeid en spesifikasjon på dette og opplys om eventuell indikasjon på verdifall.
 • OTP-avtale: Husk å føre jevnlig så holder du deg ajour på ansattes opplysninger og lønnsgrunnlag hos forsikringsselskapene. I 2021 ble det pålagt å oppgi i A-meldingen for arbeidsgiver hvem de har inngått tjenestepensjon med. 

Har du andre typer regnskapsbilag som skal med i regnskapet for 2023, skal du levere så snart som mulig.

For ENK

 • Lønninntekter: Send sammenstillingsoppgaven over lønnsinntekter du har hatt ved siden av næringsvirksomheten din. 
 • Privatbil benyttet til jobb: Bruker du egen bil i næringen? Oversend reiseregninger og alltid oppdatere kjøreboken. Husk også kilometerstand per 31.12 
 • Reiseutgifter hjem/arbeidssted: Om du har reisevei på mer enn 2,5 km til fast arbeidssted, skal dette opplyses. Dokumentasjon på bompenger og/eller ferge skal også legges ved om det legges til grunn for rett til fradrag på dette. Snakk med regnskapsføreren din om hvilken beløpsgrense som gjelder for dette punktet. 
 • Pendlerfradrag: Sjekk og regn ut om du er berettiget det her .
 • Kjøp og salg - private eiendeler: Må informeres om til regnskapsfører sammen med kopi av forsikringspolise om mulig.  
 • Pensjonsforsikring: Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres. Har du ikke pensjonsforsikring? Fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntekståret.
 • Barnepass, sivil status og fordeling av næringsinntekt med ektefelle: Må dokumenteres.

For aksjeselskap 

 • Avtaler AS og aksjonær: Avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene, samt avtalens varighet må opplyses.
 • Opplysninger til aksjonærregisteroppgaven. Eventuelle endringer i antall aksjer, overkurs eller aksjekapital må opplyses om. Aksjonærregisteroppgaven skal være klar for innsending 31. januar. 
 • Vedtatt utdeling av utbytte: Dette inkluderer tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte. Eventuell tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital og lån ytt via datterselskap skal også oppføres. 

Har aksjeselskapet byttet eier ila 2023? Da er det en hel del som skal med:

 • Navn, adresse og fødselsnummer 
 • Antall aksjer
 • Dato for overdragelse
 • Avtalt pris
 • Om aksjene er overdratt som arv, gave, gavesalg eller salg til antatt markedspris
 • Om overdragelsen har skjedd til ansatte i selskapet

Frister for årsregnskapet 

Fristen for å sende inn årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. Dette innebærer at foretak som har alminnelig regnskapsår har frist for å ferdigstille årsregnskapet til 30. juni 2024.

30. juni er også den samme fristen generalforsamlingen har for å behandle årsregnskapet og årsberetningen. For selskap med revisjonsplikt må regnskapet ferdigstilles før denne fristen.  

Frist for innsending til Regnskapsregisteret

Fristen for å utarbeide årsregnskap for 2023 er 30. juni 2024, da det skal behandles av generalforsamlingen. Én måned senere, 31. juli, faller fristen for innlevering.

Frister for skatt  

Foretak og næringsdrivende er pliktig til å levere skattemelding og næringsoppgave. For aksjeselskaper kan dette leveres elektronisk fra regnskapssystemet. Fristen for å sende inn skattemelding og næringsoppgave for selskap og næringsdrivende er 31. mai. 

Selskap kan søke om utsatt levering av skattemelding til 30. juni. Ta kontakt med oss i Accountor dersom du trenger hjelp og rådgivning rundt dette

Frister for lønn 

Disse bilagene bør senest være hos oss din regnskapsfører før siste lønnkjøring i desember. Desember alltid er en ekstremt hektisk måned, så send det inn så tidlig du kan.  A-meldingen gir ikke rom for ekstrakjøringer eller korrigeringskjøringer i januar, så om det skulle trengs en ekstrakjøring med utbetaling, så MÅ dette skje senest i romjulen.  

All rapportering til myndighetene for 2023 må vi sende senest 5. januar 2024.  
Se oversikt over hvilke ytelser som SKAL innberettes: 

 • Fri telefon og/eller internett 
 • Arbeidstøy 
 • Bilgodtgjørelse 
 • Fri bil 
 • Personalforsikringer (gruppeliv, utvidet reise, helse etc) 
 • OTP/pensjonsforsikring 
 • Diett 
 • Fordel rimelige lån i arbeidsforhold 
 • Gaver til ansatte over totalt 5000,- per år 
 • Personalrabatter - opptil 8000,- per år. (dersom ikke 5000,- i sin helhet er benyttet som gave, kan resterende beløp benyttes som personalrabatt) 
 • Bompenger 
 • Hjemmekontor 
 • Treningsavgift 
 • Dekket reise hjem/arbeid 
 • Fri barnehage 
 • Fri bolig 
 • Arb. giver dekker parkering 
 • Bøter  

 

Andre frister  

 • Aksjonærregisteroppgaven har frist for levering 31. januar, både for levering elektronisk og på papir 
 • MVA-melding for små virksomheter med årstermin har frist for levering og betaling 10. mars 
 • I ordinære år (der vi ikke har unntakssituasjoner pga. koronapandemien) har regnskapsførere og revisorer frist for å søke om utsatt levering av skattemelding for sine klienter 31. mai. De kan få utsatt innleveringsfristen til 30. juni

Ta kontakt med oss i Accountor dersom du trenger hjelp med søknader om utsettelse eller andre oppgaver.

Ønsker du veiledning for å få årsoppgjøret levert riktig og i tide? I Accountor har vi erfaringer med både store og små bedrifter, slik at vi kan gjennomføre årsoppgjøret på en effektiv måte for deg. Ta kontakt her for å høre om hvilke løsninger vi kan tilby for din bedrift.

Regnskapsfører rådgivning

Hvor mye av regnskapet vil du gjøre selv?

Det finnes en regnskapsløsning for alle! Enten du vil gjøre så mye som mulig selv, og få en regnskapsfører til å se over arbeidet – eller om du vil sette bort alt og heller fokusere på salgsfremmende arbeid.

Det er opp til deg.
Skybasert regnskap

100% kontroll på tallene?

Med regnskapet i skyen kan du når som helst - og hvor som helst - sjekke hvordan det står til med økonomien i bedriften. Og sørge for at regningene er betalt.

Share