Hopp til hovedinnhold
Blogg
Krav til styreleder

Hva kreves av styrelederen i et AS? Dette sier loven

Alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskap er pliktig å ha en styreleder, uansett hvilken størrelse selskapet er. Styret i et selskap skal sette mål for virksomheten, organisere arbeidet og utøve kontroll. Men hvilke krav stilles til styrelederen?

 

Kan daglig leder være styreleder?

I aksjeselskaper med aksjekapital på mindre enn tre millioner kan samme person være både daglig leder og styreleder. Dersom styret bare har ett medlem vil han eller hun anses som styreleder. I allmennaksjeselskap og aksjeselskaper med aksjekapital på tre millioner kroner eller mer er det ikke tillatt å ha samme person i disse to rollene. Regelen om at daglig leder ikke kan være medlem av styret i allmennaksjeselskap finner du i allmennaksjeloven kap. 6.

Styrelederen vil ha ansvaret for å behandle saker som krever styrebehandling, og ta seg av oppgavene som han eller hun er pliktig å gjøre i forbindelse med generalforsamlingen.

I Foretaksregisteret skal det registreres hvem som er styreleder i selskapet.

Styrelederens konkrete oppgaver

Etter loven er styrelederen ansvarlig for visse oppgaver:

  • Innkalle til styremøter og/eller bestemme om et Skype/telefonmøte er nok
  • Forberede sakene som skal behandles på styremøtet
  • Lede styrebehandlingen
  • Sørge for at saker får en samlet behandling utenom styremøtene

Styrelederen har altså et ansvar for å forberede og ta initiativ til behandling av saker i styret. Daglig leder har ansvar for å gjøre styret oppmerksom om viktige saker, og det er styrelederen som avgjør om sakene skal behandles i et fysisk styremøte. Det er bare krav om ett fysisk styremøte i året.

For å ta beslutninger i saker som er til behandling hos styret må hele styret være involvert. Styrelederen kan ikke på formelt grunnlag fatte beslutninger om styresaker alene.

Å velge styreleder

Styret velges av generalforsamlingen, men dersom det ikke er blitt gjort kan styret selv velge styreleder.  

Styrer med bare ett medlem

I styrer som bare har ett medlem vil det medlemmet være styreleder.

Styrets ansvar

Som styreleder må man sørge for at styret ivaretar sine plikter. Det er tre hovedansvarsområder styret har: Forvaltningsplikt, tilsynsplikt og opplysningsplikt. Les om hva pliktene innebærer i aksjeloven

Daglig leder i selskapet har i sin posisjon ansvar for betryggende operativ drift og utvikling av selskapets ressurser. Han eller hun skal forholde seg til hele styret, ikke kun styrelederen alene. Imidlertid kan styrelederen gjerne være kontaktpersonen for den løpende dialogen mellom daglig leder og styret.

Et veldrevet styre utfører mer enn bare sine lovpålagte plikter, og er en viktig ressurs for selskapet. I Accountor har vi erfaring med store og små selskap i de fleste bransjer, og har gode råd å komme med for hvordan dere kan drive lønnsomt. Les om våre rådgivningstjenester her, eller les om hvorfor kundene våre er fornøyde med rådene de får fra oss

Share