Hopp til hovedinnhold
Blogg
innføre bonusordning

Hva må bedriften vurdere ved innføring av bonusordning?

Bonus er et hyppig brukt incentiv til å belønne prestasjon og innsats i næringslivet.

I media hører vi ofte om bonuser i millionklassen som utdeles til ledere i større norske virksomheter. Men hva er egentlig effekten av bonuser? Vi skal se nærmere på dette, og hvordan man bør gå frem ved innføring av bonusordning i bedriften.

Bonusordninger er ikke nødvendigvis knyttet til finansielle måltall

Det er ikke slik at én incentivordning er optimal for alle virksomheter. Bonusordningene må tilpasses selskapets natur, og kan eksempelvis være knyttet til finansielle og ikke-finansielle parametere. Finansielle parametere innebærer at bonus er knyttet opp mot ulike finansielle måltall i selskapet, slik som endring i salgsinntekter, driftsresultat eller årsresultatet. Ikke-finansielle måltall kan eksempelvis være graden av kundetilfredshet, hvor fornøyd de ansatte er, personlig utvikling hos ledelsen eller de ansatte.

Vil du ha hjelp til å planlegge økonomien i selskapet? Ta kontakt med oss i Accountor for å få gode råd for din bedrift. Vi har kontorer over hele Norge, så du kan finne en rådgiver nær deg. Når du er på jakt etter en diskusjonspartner kan Accountor gi deg gode råd for en lønnsom fremtid.

Hva kjennetegner en god bonusordning?

Innføring av bonusordning iverksettes ofte for å minske forskjellen mellom ledelsens og eiernes interesser. En velutformet bonusordning balanserer hårfint mellom ledelsens og de ansattes interesser, samtidig som eiernes interesser ivaretas. Det er også sentralt at de kortsiktige- og langsiktige målene til selskapet balanseres opp i det hele.  

Fire sentrale moment man må reflektere over i utformingen av bonusordninger

  1. Bonusordningen bør ha som formål å redusere avstanden mellom eiernes og ledelsens mål og interesser. Dette innebærer at incentivene er utformet på en slik måte at ledelsen i tillegg til et kortsiktig fokus, motiveres til å iverksette tiltak som også lønner seg på lang sikt.  
  2. Incentivordningen må etablere en sammenheng mellom innsats og prestasjon. Bonusordningen bør altså belønne handling og innsats som påvirker selskapet i positiv retning, og nettopp det at ledelsen kan påvirke og kontrollere de parameterne de måles på, sikrer at ledelsen og ansatte ikke demotiveres underveis.  
  3. Det må være enkelt å forstå. Hvordan de ansatte måles og vurderes må være enkelt å forstå, påvirke og kommunisere.  
  4. Virkelig prestasjon må være i fokus. Det innebærer at tilfeldige hendelser som ikke har noe med kjernevirksomheten å gjøre, i mindre grad virker inn. Dersom ditt selskap benytter regnskapsstørrelser som grunnlag for bonus, må man i forkant adressere hvilke poster som påvirker og ikke påvirker bonus. Her bør styret, som i mange tilfeller utformer bonusordninger, reflektere over hvorvidt engangshendelser slik som restruktureringer, gevinst og tap skal påvirke bonus og i hvilken grad. Videre bør styret også avgjøre hvordan endring i regnskapsprinsipp og endrede regnskapsestimat påvirker bonus.  

Kritikk av bonusordninger

Innføring av bonusordning er ment til å motivere, men undersøkelser viser at dette ikke alltid er tilfellet. En undersøkelse viste at fellesbonus til grupper av ansatte, hadde liten motivasjonseffekt. Internasjonale undersøkelser har også vist at ca. 1/3 av alle bonusordninger koster mer enn de smaker.   

Les mer: Hvordan er det optimale samspillet mellom styre og ledelse?

Kilder: Petersen, Plenborg & Kinserdal. (2017) Financial Statement Analysis. Vigmostad & Bjørke AS, Ledernytt

Share