Hopp til hovedinnhold
Blogg
Endringer i likestillingsloven 2020

Skjerpede regler om likestilling og diskriminering: Endringene du må vite om

Fra 1. januar 2020 trådte det i kraft endringer i loven om likestilling og diskriminering: Arbeidsgivere har fått skjerpede krav til kartlegging av lønnsforhold og ufrivillig deltidsjobbing i bedriften.

 

Utvidede krav til aktivitetsplikt

Likestillings- og diskrimineringsloven har som formål å passe på at alle norske virksomheter aktivt arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

For å legge til rette for dette har virksomheter over en viss størrelse en definert aktivitetsplikt. Reglene for aktivitetsplikt har hittil vært at virksomheten løpende må:

  1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering og andre hindre for likestilling,
  2. Analysere årsaker til indentifiserte risikoer,
  3. Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten, og
  4. Vurdere resultatet av arbeidet etter 1-3

Det skjerpede kravet i loven er at virksomheter fremover må kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid. Ufrivillig deltidsarbeid er når den ansatte ønsker og er tilgjengelig for mer jobb enn han/hun får.

Hvem gjelder aktivitetsplikten for?

Kravene om aktivitetsplikt gjelder for alle arbeidsgivere i offentlig sektor, og arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte. Bedrifter i privat næringsliv som har mellom 20 og 50 ansatte kan også bli omfattet av denne plikten, dersom en av arbeidslivets parter krever det.

Kjønnslikestillingen skal redegjøres for i årsberetningen

Om din organisasjon har aktivitetsplikt må dere i årsberetningen redegjøre for hva den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten er. Dere må også fortelle om hva dere gjør for å oppfylle aktivitetsplikten etter likestillingsloven paragraf 26.

Man kan også gi redegjørelsen i et annet offentlig tilgjengelig dokument, men da må det stå i årsberetning hvor man kan finne dokumentet. Resultatene av kartleggingen av likestillingen må komme frem i anonymisert form.

Dersom virksomheten din ikke er pålagt å levere årsberetning, må du likevel offentliggjøre redegjørelsen dersom antall ansatte går over grensen.

Loven har ikke spesifisert hvor det da skal offentliggjøres, men ifølge Revisorforeningen vil det være hensiktsmessig å offentliggjøre redegjørelsen på nettsiden til bedriften, dersom dere har en.

Er bedriften din i rute med årsregnskapet for 2021? Her er fristene for årsregnskap og årsoppgjør

Lavterskeltilbud for å klage inn seksuell trakassering

Fra 1. januar kan man klage inn saker om seksuell trakassering til Likestillingsnemda. Det er en gratis ordning, og er et alternativ til domstolene. Formålet med å gi nemda myndighet til å behandle slike saker er å gjøre det enklere og gratis å få prøvet sin sak.  

Les mer i paragraf 26 i lov om likestilling og forbud mot diskriminering

Årsoppgjøret frister i 2020

Trenger du hjelp med årsoppgjøret?

Eier du eller er leder i et AS? Da er du pålagt å utarbeide offisielt regnskap og noter for bedriften, i tillegg til årsrapport. Totalt sett utgjør dette et årsoppgjør. Dette regnskapet danner grunnlag for skattemelding (tidligere selvangivelse), resultatregnskap og skattedokumenter

Share