Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
julebord

Skattefritt julebord - slik er reglene

Julebord er et skattefritt arrangement for bedriften, men det er visse regler som må følges for å avholde julebordet skattefritt. Vi gir deg reglene her. 

Kostnadene for arrangementet må kunne anses som rimelig

Som med andre velferdstiltak i bedrifter må kostnadene til et julebord kunne regnes som rimelig. Det er ikke gitt noen klare rammer fra Skatteetaten for hva det innebærer, men det må ses i sammenheng med hva som er vanlig i arbeidslivet. I norske virksomheter er det per i dag en tradisjon for å bruke relativt mye på trivselstiltak som julebord.  

Alle må være invitert til julebordet

Dersom bare noen få utvalgte i bedriften blir invitert til julebordet kvalifiserer det ikke for å være skattefritt. Alle ansatte, eller en betydelig gruppe av de ansatte, må bli invitert. Det kan for eksempel ikke arrangeres julebord for kun daglig leder og ledergruppen.

Skattefritaket inkluderer også deltakelse fra familien til de ansatte innenfor rimelighetens grenser.

Les mer: Julegaver og firmagaver til de ansatte - slik holder du det skattefritt

Digitale julebord

Under pandemien ble det digitale julebordet innført og påvirket hvordan mange gjennomførte sine julebord. Vi skal ikke se bort i fra at dette kan skje igjen og Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse uttalt seg "at servering av mat hjemme kan være skattefritt dersom bevertningen skjer i forbindelse med et velferdstiltak som kan bidra til å øke ansattes samhøringhet og trivsel i bedriften". Et digital julebord anses dermed som et slikt tiltak! Skulle vi havne i samme situasjon igjen, kan arbeidsgiver dekke mat og drikke for de ansatte som deltar via digital plattformer skattefritt. Av praktiske årsaker kan refusjoner likestilles med naturalytelser når arbeidsgiver skal dekke utgifter til mat i slike sammenhenger. Ønsker dere å arrangere digitale julebord i fremtiden gjelder det å høre med Skatteetaten om hvilke regler som gjelder. 

Julebord for små bedrifter

Velferdstiltak er først og fremst skattefritt i Norge for at bedrifter kan bygge opp om tilhørigheten mellom de ansatte. Driver du enkeltmannsforetak, der det kun er deg selv som er ansatt, gis det derfor ikke skattefradrag for utgiftene når du arrangerer julebord for «alle» ansatte - altså kun deg selv.

For å kunne arrangere julebordet skattefritt i en bedrift som eies av kun én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, må man ha flere ansatte i bedriften uten nær familiemessig tilknytning. De andre ansatte må til sammen utgjøre minst en hel stilling.

Kostnad for representasjon?

Kostnader for representasjon med samarbeidspartnere eller med kunder, er i hovedsak ikke fradragsberettiget, men i noen tilfeller kan det være det allikevel. 

For at representasjonen kan være fradragsberettiget må følgende vilkår være oppfylt:

  • Den som krever fradraget er næringsdrivende, og kostnaden må knytte seg til virksomheten.
  • Representasjonen foregår i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller varedemonstrasjon.
  • Representasjonen foregår på arbeidsstedet eller, hvis det ikke er kantine eller annen rimelig serveringsmulighet der, på et spisested i nærheten.
  • Det må ikke serveres brennevin. Servering av øl og vin er imidlertid tillatt. Serveres brennevin er ingen av kostnadene fradragsberettigede, heller ikke for maten.
  • Foregår bespisningen utenfor bedriften, må utgiftene ikke overstige kr 500 per person pr. tilfelle. Overskrides beløpsgrensen er ingen av kostnadene fradragsberettigede.

Som dokumentasjon må bilaget påføres formål og navnet på personene som deltar. Dersom den ansatte får kostnadene refundert, må det i tillegg opplyses om navnet på den ansatte, samt navnet på virksomhetene personene representerer. 

Synes du det er mye å holde styr på når det kommer til bilagsføring? Kontakt oss for en uforpliktet prat 

Arrangere julebordet utenlands?

Julebord eller andre tilstelninger som kombineres med hotellovernatting kan regnes som skattefrie velferdstiltak. Begrensningen er opphold på inntil to overnattinger, og det har ingen betydning hvorvidt oppholdet er lagt til helg eller ukedager.

Når julebordet arrangeres utenbys er det den totale kostnaden av julebordet som tas til vurdering når man skal anslå om velferdstiltaket er «rimelig». Både transport, opphold og bevertning legges til grunn i denne beregningen. Man må også anse antall tilstelninger i året under ett når man vurderer om om kostnaden er rimelig. Normalt vil flere enn to velferdsturer med opphold på hotell være skattepliktig. 

Det er lov å arrangere julebordet i utlandet, dersom kostnaden for dette velferdstiltaket ikke overstiger det som er vanlig i arbeidslivet for øvrig for et tilsvarende opphold i Norge.

Vil du ha hjelp med regnskapet og skattereglene i bedriften? Ta kontakt med oss i Accountor for å høre om hvilke løsninger vi kan tilby din bedrift

Tags

Share