Hopp til hovedinnhold
Blogg
Reelle rettighetshavere

Snart kommer nye registrerings- og rapporteringsplikter for alle virksomheter

Ny lov om reelle rettighetshavere har blitt vedtatt.
Den nye loven innebærer at alle virksomheter må identifisere og rapportere inn opplysninger om selskapets reelle rettighetshavere i et offentlig register. Om man ikke overholder dette kravet risikerer man tvangsmulkt, bøter eller fengsel i inntil ett år.

Loven har ikke trådt i kraft ennå, men prosessen er godt i gang, og alle virksomheter anbefales å forberede seg allerede nå. Her er informasjon om hvordan din bedrift bør forberede seg.

Alle virksomheter i Norge vil bli omfattet av den nye loven

De som blir registreringspliktige er juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som driver virksomhet i Norge.

Hvem regnes som reell rettighetshaver?  

Reell rettighetshaver er den eller de fysiske personene som eier eller kontrollerer virksomheten i siste instans.

Det kan være fysiske personer som alene eller sammen med familiemedlemmer

 • eier mer enn 25 % av eierandelene i selskapet
 • kontrollerer mer enn 25 % av det totale antallet stemmer
 • har rett til å velge mer enn halvparten av styremedlemmene eller tilsvarende
 • kan utøve kontroll som nevnt på grunn av avtale med eiere, medlemmer, virksomheten, vedtektene eller tilsvarende
 • eller på annen måte utøver kontroll over virksomheten 

I tilfeller der det er kompliserte eierstrukturer – hvor en eller flere fysiske personer har indirekte kontroll over en annen enhet gjennom kontroll av andre virksomheter, som videre har kontroll over enheten – skal den/de fysiske personene anses å ha kontroll over enheten.

Disse opplysningene skal registreres i registeret:

 • Navn 
 • Fødselsnummer eller D-nummer 
 • Bostedsland 
 • Statsborgerskap 

Dersom den reelle rettighetshaveren ikke har fødselsnummer eller D-nummer skal det i stedet innhentes opplysninger om fødselsdato.  

Slik bør virksomheten din forberede seg

Det anbefales at man allerede starter planleggingen av å innhente informasjonen som kreves allerede nå, det skriver advokatfirmaet Haavind.

Privatpersoner som eier eller på annen måte kontrollerer 25 % eller mer av aksjene eller eierandelene i et norsk selskap må også være forberedt på å avgi nødvendig informasjon til sine datterselskaper, slik at de enkelte selskapene kan oppfylle registreringsplikten.  

Trenger du hjelp med å få på plass oversiktlige regnskapsrapporter? Få rapporter i sanntid med skybasert regnskap.

Plikter de registreringspliktige har 

 • De registreringspliktige enhetene etter loven skal oppdatere opplysningene om reelle rettighetshavere ved endringer i relevante forhold, eksempelvis dersom det identifiseres nye reelle rettighetshavere.  
 • Registreringspliktige skal lagre opplysninger og vurderinger om reelle rettighetshavere i ti år etter at fysiske personer opphørte å være reelle rettighetshavere 
 • Dersom fristene for etterlevelse av reglene ikke overholdes kan man ilegges tvangsmulkt 
 • Forsettlig unnlatelse av å hente inn, oppbevare eller registrere opplysninger kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år 

Loven er per februar 2019 ikke trådt i kraft, og både forskrift til loven og selve registeret skal ferdigstilles før reglene blir gjeldende. Det er forventet at Brønnøysundregistrene vil ha ansvaret for registeret.

Dersom den registreringspliktige mener det ikke er noen reell rettighetshaver  

I slike tilfeller skal vurderingen begrunnes og dokumenteres av den registreringspliktige virksomheten. I tilfeller hvor den registreringspliktige mener det finnes en eller flere reelle rettighetshavere, men ikke kan identifisere dem, skal vurderingen begrunnes og dokumenteres.  

 

Les mer: Sentrale endringer i lover og regler som trådte i kraft i januar 2020

 

 

Share