Hopp til hovedinnhold
Blogg
Sette sammen styre til aksjeselskap

Styresammensetning: Dette bør du tenke på når du setter sammen et styre

Styret er et selskaps øverste ledelse, og sitter på mye ansvar. Alle aksjeselskaper er pålagt å ha et styre, som skal velges av generalforsamlingen. Men hvordan velge den beste sammensetningen av styremedlemmer?

Det er viktig å velge et styre som kan forvalte selskapets behov på best mulig måte. Vi skal gå gjennom hvilket ansvar og hvilke oppgaver styret som helhet har, og hvilken sammensetning av kvalifikasjoner og kompetanse styremedlemmene bør inneha.

Styrets sammensetning av kompetanse og kvalifikasjoner

For å velge riktig styresammensetninger er det sentralt å vurdere hvilken fase bedriften er i, for å identifisere behovene.

Styrer med medlemmer som har manglende kompetanse, eller feil kompetanse, kan gi dårlige resultater på mange nivå i organisasjonen. Dermed er det ofte naturlig at styret består av personer med ulik kompetanse og bakgrunn, eksempelvis bransjekompetanse, økonomisk kompetanse, juridisk kompetanse og teknisk kompetanse.

I mindre selskaper består styrene ofte av familie og venner, disse har ofte begrenset styrekompetanse, som kan være en risiko, men en risiko som er fullt mulig å gjøre noe med gjennom kursing.

Særregler om kvalifikasjoner i visse bransjer

Hvilke kvalifikasjoner styremedlemmene må ha er ikke fastsatt i aksjeloven, men for enkelte bransjer gjelder det særregler. I verdipapirforetak er det bestemt i verdipapirhandelloven at styremedlemmene blant annet må ha relevant yrkeserfaring og hederlig vandel.  Dette gjelder også for styremedlemmer i eiendomsmeglerforetak.

Hvilket ansvar og hvilke oppgaver har selskapets styre?

Forvaltningsansvaret til selskapet innebærer at styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer og budsjetter, holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og påse at foretakets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Dette anses som en plikt til å sørge for at det er etablert regler og retningslinjer for kapitalforvaltningen, og at kontrolltiltak faktisk etterleves. Styret har, med mer, også ansvar for selskapets finansiering via fremmed kapital som lån og lignende.

Andre regler for styresammensetningen

Loven krever at minst halvparten av styremedlemmene skal være bosatt i Norge eller i en EØS-stat. I styrer med to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert, og dersom styret har fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to. Har styret flere enn ni medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 40 %.

Styrets handleplikt

Styret har en handleplikt, både i AS og ASA, dersom den reelle egenkapitalen blir uforsvarlig lav eller synker til under halve aksjekapitalen. Hensikten med denne bestemmelsen er at styret og generalforsamlingen skal kunne sette i gang tiltak mens det fremdeles er mulig å redde selskapet, samt arbeide for å redusere kreditorenes tap.

Dersom styret ikke overholder sin handleplikt, kan styremedlemmene ilegges erstatningsansvar med hjemmel i aksjeloven, og straffeansvar kan i noen tilfeller også være aktuelt.

Styret har også et tilsynsansvar med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig, samt en opplysningsplikt overfor aksjonærer, kreditorer, ansatte, myndigheter og andre interessenter.

Mer informasjon om styresammensetning?

Accountor har bred kompetanse innen økonomisk rådgivning, og har mange gode tips for en lønnsom utvikling av selskapet. Ta kontakt med oss i dag for en prat!

Share