Hopp til hovedinnhold
Blogg
Styrets forvaltningsansvar

Styrets forvaltningsansvar i aksjeselskap: Hva innebærer det?

Styret i aksjeselskap har etter loven tre hovedgrupper av oppgaver. Den første er forvaltningen av selskapet, den andre er å føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet, den tredje er styrets opplysningsplikt overfor blant annet aksjonærene.

Styrets forvaltningsansvar er kanskje den av de tre hovedoppgavene styret har som er mest diffus. Hva innebærer styrets forvaltningsansvar, helt konkret? Vi går gjennom det du bør vite.  

Styret må påse at driften av selskapet foregår i henhold til rammeverket 

Styrets forvaltningsansvar innebærer at styret har ansvaret for å påse at selskapet drives og utvikles innenfor rammene for selskapet virksomhet, slik vedtektene har fastlagt og annet som er bestemt av generalforsamlingen.  

De fleste aksjeselskap er stiftet med hensikt på å gi aksjonærene økonomisk gevinst, noe som betyr at styret har ansvar for at selskapet forvaltes med mål om å opprettholde selskapskapitalen, gi aksjonærene gevinst og avkastning på sin investering.  

Styrets avgjørelser må være forsvarlig 

Forvaltningsansvaret innebærer også at styrets avgjørelser og forvaltning må være forsvarlig. Kravet til forsvarlig forvaltning av selskapet innebærer blant annet at styret skal påse at selskapet har en kapitalfinansiering som er forsvarlig med tanke på risikoen og omfanget av selskapets virksomhet, noe som er konkretisert i aksjeloven §3-4 og §3-5.  

Les mer om styrearbeid: Styrehonorar – hva regnes som lønnsinntekt?

Styret plikter å følge den økonomiske utviklingen 

Styrets plikt til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling er også en del av forvaltningsansvaret, og må ses i sammenheng med blant annet styrets handleplikt ved tap av egenkapitalen.

For at styret skal oppfylle denne plikten må styret holde seg informert om

  • Markedsutvikling
  • Konkurransesituasjonen 
  • Selskapets økonomi.  

I selskap som ikke har daglig leder, er det styreleder som har ansvaret for at informasjon om selskapets økonomiske stilling gis til styret, slik at styret kan oppfylle denne plikten. I selskap med daglig leder, hvor daglig leder ofte er den som har ansvaret for å utarbeide rapporter og lignende til styret, har likevel styret et selvstendig ansvar for å holde seg orientert.  

Få full oversikt over økonomien i bedriften – våre regnskapsførere hjelper deg med å analysere nøkkeltallene, så du vet hva bedriften bør ha fokus på. Les mer om hva en regnskapsfører kan hjelpe deg med

Internkontrollen i selskapet er styrets ansvar

Styret har også ansvar for at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, altså selskapets interne kontroll. Dette innebærer at styret har ansvar for at selskapet har regler og retningslinjer, og at kontrolltiltak i selskapet etterleves.  

 

 

Kilder:  Lovkommentar til aksjeloven og allmennaksjeloven, Universitetsforlaget, Aarbakke med flere.  

Share