Hopp til hovedinnhold
Blogg
tre kollegaer som sitter sammen foran en mac og diskuterer innholdet i fint sommervær.

10 ting du bør vite om verneombud

Verneombud er en viktig rolle i arbeidslivet, som skal bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Men hva innebærer det egentlig å være verneombud? Her er noen ofte stilte spørsmål og svar om verneombud.

Hva er formålet med verneombud?

Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som skal samarbeide om å skape en trygg arbeidsplass gjennom helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at virksomheten følger loven og forskriftene på dette området. Verneombudet skal også varsle om kritikkverdige forhold, og ha mulighet til å stanse arbeidet ved umiddelbar fare for liv og helse.

Hvem skal ha verneombud?

Alle virksomheter som har fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud. Dette gjelder uavhengig av bransje, organisasjonsform eller arbeidstidsordning. Virksomheter med færre enn fem arbeidstakere kan avtale en annen ordning, for eksempel at en av de ansatte får verneombudsoppgaver, eller at man deler verneombud med en annen virksomhet.

Hvordan velges verneombud?

Verneombudet skal velges av og blant de ansatte, med mindre annet er avtalt. Valget skal skje skriftlig, og verneombudet skal ha en valgperiode på to år, med mindre kortere eller lengre periode er avtalt. Verneombudet kan gjenvelges. Arbeidsgiveren skal legge til rette for valget, og informere de ansatte om verneombudets navn, verneområde og kontaktinformasjon.

Hva er verneombudets oppgaver?

Verneombudet har en rekke oppgaver knyttet til å overvåke, påvirke og forbedre arbeidsmiljøet. Noen av de vanligste oppgavene er å:

 • Påse at maskiner, utstyr, kjemikalier og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare
 • Påse at verneutstyr er tilgjengelig og i god stand
 • Påse at arbeidstakerne får nødvendig opplæring og instruksjon
 • Påse at arbeidet er tilrettelagt på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte
 • Påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt
 • Varsle om farlige eller kritikkverdige forhold, og stanse arbeidet ved behov
 • Bli tatt med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet
 • Bli gjort kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område
 • Gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger
 • Delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten

 

Hvilke rettigheter har verneombud?

Verneombudet har en rekke rettigheter som skal sikre at ombudet kan utføre sine oppgaver på en god måte. Noen av de viktigste rettighetene er å:

 • Få nødvendig opplæring, som arbeidsgiveren skal betale for
 • Få tilstrekkelig tid til å utføre verneombudsoppgavene
 • Få tilgang til relevant informasjon og dokumentasjon om arbeidsmiljøet
 • Få støtte og veiledning fra arbeidsmiljøutvalget, hovedverneombudet og Arbeidstilsynet
 • Få beskyttelse mot ulemper som følge av verneombudsrollen, som for eksempel trakassering, diskriminering eller oppsigelse

 

Hvilke plikter har verneombud?

Verneombudet har også en rekke plikter som følger av rollen. Noen av de viktigste pliktene er å:

 • Utføre verneombudsoppgavene på en forsvarlig og lojal måte
 • Holde seg oppdatert på arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter
 • Holde seg oppdatert på virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Holde seg oppdatert på arbeidsmiljøet innenfor sitt verneområde
 • Holde kontakt med de ansatte, arbeidsgiveren, arbeidsmiljøutvalget, hovedverneombudet og Arbeidstilsynet
 • Overholde taushetsplikten om forhold som krever det

 

Hva er forskjellen på verneombud og hovedverneombud?

Hovedverneombudet er et overordnet verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet på tvers av verneområdene i virksomheten. Hovedverneombudet skal samarbeide med verneombudene, og ha et spesielt ansvar for å koordinere verneombudsarbeidet og opplæringen av verneombudene. Hovedverneombudet skal også delta i arbeidsmiljøutvalget, og ha mulighet til å stanse eller oppheve stans av farlig arbeid.

Hva er forskjellen på verneombud og tillitsvalgt?

Tillitsvalgt er en person som er valgt av og blant de ansatte til å representere dem overfor arbeidsgiveren i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår. Tillitsvalgt har en annen rolle enn verneombud, som skal representere de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet. Tillitsvalgt og verneombud skal imidlertid samarbeide om å fremme de ansattes interesser, og kan i noen tilfeller være samme person.

Hva er Arbeidstilsynets rolle i forhold til verneombud?

Arbeidstilsynet er en statlig etat som skal veilede og føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljøloven og andre lover og forskrifter som har betydning for arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet skal også bistå verneombudene i deres arbeid, og gi dem råd og veiledning om arbeidsmiljøspørsmål. Arbeidstilsynet skal alltid be om at verneombudet skal delta ved inspeksjoner i virksomheten.

Du kan lese mer om dette hos Arbeidstilsynet her

Hvilke endringer i regelverket om verneombud trådte i kraft 1. januar 2024?

De kan du lese videre om her 

Share