Hopp til hovedinnhold
Blogg

Hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderinger

Det kan være en stor utfordring for mange bedrifter å opptre ansvarlig og ikke minst gjennomføre det i praksis. Det kan være utfordrende å vite hvilket ansvar du har for dine forretningsforbindelser for eksempel leverandørkjedene. Med åpenhetsloven rett rundt hjørne skal virksomhetene offentliggjøre sin redegjørelse av aktsomhetsvurderingene.  

Les mer om åpenhetsloven her  

Formålet med redegjørelsen er å gi en allmenn innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i vurderingene og hvilke tiltak som har blitt iverksatt. Men hvordan gjennomfører du en aktsomhetsvurdering?  

Hva er aktsomhetsvurderinger?  

Aktsomhetsvurderingene beregnes som gullstandarden for samfunnsansvar på internasjonalt nivå. Ved forespørsel fra allmennheten skal din bedrift gi informasjon om hvordan dere arbeider med å håndtere negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

I rapporten til OECD defineres aktsomhetsvurderinger som åtte sentrale punkter:  

 • Forebyggende tiltak - Unngå å bidra til negativ påvirkning eller skade på miljø, mennesker og samfunn  

 • Er risikobasert og innebærer prioritering – Du klarer sjeldent å ta tak i alle negative og positive påvirkninger på en gang. Her må du prioritere og gjøre vurderinger på bakgrunn av alvorlighetsgrad, omfang og sannsynlighet for den risikoen 

 • De er dynamiske – Vurderingene er ikke engangsarbeid, det er en gjentagende prosess. Slik kan bedriften lære av hva som har som har fungert og ikke, og dermed forbedre prosessen 

 • Styrkes gjennom involvering av interessenter – Aktsomhetsvurderingene skal vurderes nøye og det er derfor viktig å ha en god dialog med din bedrift interessenter. Ved å åpne for dette er det større sjanse for å gjøre de prioriteringene som er mest relevant for din bedrift. Snakk og lytt når det gjelder 

 • Ikke ment for å flytte ansvar – Alle bedrifter har et selvstendig ansvar for å kartlegge og håndtere negative påvirkninger i et forretningsforhold 

 • Samsvarer med internasjonale standarder – Bistår næringslivet med å overholde nasjonale og internasjonale lover og standarder for et ansvarlig næringsliv 

 • Avhenger av omstendighetene -   Hvilke tiltak som må gjøres avhenger av bedriften størrelse, forretningsmodell, størrelse, posisjon i leverandørkjeden og type varer og tjenester bedriften selger 

 • Kontinuerlig kommunikasjon – Bygger tilliten til bedriften gjennom å kommunisere hvilke planer, funn og prosesser som er en del av aktsomhetsvurderingene  

Når må det publiseres? 

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Redegjørelsene skal ligge lett tilgjengelig på bedriften sin side for andre å lese.  

Er det noen fordeler med å gjøre så grundig arbeid? 

Definitivt! Publiserer du en god og grundig redegjørelse sørger du informasjonen om hvordan dere som virksomhet jobber med anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter er tilgjengelig for alle. Dette vil gjøre det lettere ved eventuelle spørsmål å kunne redegjøre for valgene som har blitt tatt. Dette kan få din bedrift til å fremstå mer målrettet og stryke omdømmet. 

Du kan lese mer om dette hos Forbrukertilsynet 

Hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderingene?  

Det finnes flere måter å komme i gang med arbeid på og hvilke prosesser og tilnærminger som er mest hensiktsmessig kan variere fra bedrift til bedrift. Heldigvis har OECD ut arbeidet en veileder for hvordan vurderingene skal gjennomføres i tråd med retningslinjene for ansvarlig næringsliv. Du burde gjøre en grundig analyse og evaluering av en situasjon, beslutning eller handling for å vurdere om den oppfyller standardene. Prosessen for gjennomføring kan variere fra virksomhet til virksomhet, men det er noen generelle trinn som du kan følge:

 1. Identifiser formålet med aktsomhetsvurderingen og hva som skal evalueres. Dette kan være en spesifikk handling, en bestemt situasjon eller en beslutning.

 2. Identifiser alle relevante faktorer som kan påvirke vurderingen. Dette kan inkludere lover, regler, retningslinjer, etiske standarder, risikoanalyser og relevant forskning.

 3. Samle inn all nødvendig informasjon og dokumentasjon om situasjonen, beslutningen eller handlingen som skal vurderes.

 4. Analyser informasjonen og vurder om det har blitt gjort tilstrekkelige undersøkelser og analyser av risiko, konsekvenser og alternativer.

 5. Vurder om situasjonen, beslutningen eller handlingen er i tråd med gjeldende standarder og regler, og om det er identifisert og håndtert relevante risikofaktorer.

 6. Vurder om det er iverksatt tiltak for å minimere eventuelle skader eller uheldige konsekvenser.

 7. Oppsummer og dokumenter funnene fra vurderingen, og lag en rapport som inneholder anbefalinger for eventuelle forbedringer som kan gjøres.

Det er viktig å huske at en aktsomhetsvurdering er en kontinuerlig prosess som krever regelmessig oppfølging og evaluering for å sikre at alle relevante faktorer og risikofaktorer blir ivaretatt. 

La oss ta et eksempel:

La oss si at du vurderer å investere i aksjer i et selskap som produserer solcellepaneler. Før du investerer, bør du gjøre en grundig aktsomhetsvurdering av selskapet for å sikre at det er en god investering.

Her er noen av trinnene du kan følge i en aktsomhetsvurdering:

 • Vurder selskapets finansielle historikk: Undersøk selskapets økonomiske resultater og vekst de siste årene, og se etter tegn på stabil vekst og sunn økonomisk tilstand. Se også på selskapets fremtidsutsikter og strategi.

 • Vurder selskapets ledelse og styre: Undersøk kvalifikasjonene til selskapets ledelse og styremedlemmer, og se etter tegn på kompetanse og erfaring innen bransjen.

 • Vurder selskapets produkter og tjenester: Undersøk selskapets produkter og tjenester, og se etter tegn på kvalitet, innovasjon og konkurransefordeler.

 • Vurder selskapets omdømme og etikk: Undersøk selskapets omdømme og etikk, og se etter tegn på at selskapet driver virksomheten på en ansvarlig måte og overholder relevante regler og forskrifter.

 • Vurder risikofaktorer: Vurder risikofaktorer som kan påvirke selskapets resultater, for eksempel politisk eller økonomisk usikkerhet, miljømessige eller sosiale problemer eller teknologiske endringer.

Gjennomføring av disse trinnene vil gi deg en omfattende forståelse av selskapet og hjelpe deg med å gjøre en veloverveid investeringsbeslutning.

 

Share