Hopp til hovedinnhold
Blogg
Office space with glass ceiling and a man sitting in a comfy chair with this computer

Revidert nasjonalbudsjett - vi oppsummerer

Torsdag 11. mai ble det reviderte nasjonalbudsjettet lagt frem. Vi oppsummer de viktigste punktene i nasjonalbudsjettet både nasjonalt og for deg som privatperson.  

Nasjonale hovedpunkter:

 Øker oljepengebruken 

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir det lagt frem av regjeringen til å benytte 372,6 milliarder kroner fra oljefondet i 2023. Dette innebærer en økning på 56 milliarder sammenlignet med forslaget som ble lagt frem høsten 2022. Dette tilsvarer 3% som er lik den forventede realavkastningen over tid. Det ble anslått at nasjonalbudsjettet ville virke mer nøytral rundt økonomien, men det ser heller ut til å øke temperaturen på den norske økonomien (som er positivt) ut ifra det reviderte budsjettet.  

Lønnsøkning for pensjonister  

Pensjonistenes kostnader øker betraktelig og det forventes at det blir godt over forventet prisstigning for landets eldre. Det foreslås en skattelettelse på nesten 1.4 milliarder kroner. Dette er i hovedsak rettet mot minste-pensjonistene (alle som har under 370 000 i pensjon), som gjør at de kan få inntil 4500 kroner lavere skatt. Det blir ingen nye endringer for pensjonister over 370 000.  

Ingen økning i skatter og avgifter 

Mange har nok vært kritiske til Vedums løfte om å ikke øke skattene og avgiftene, men det har han altså holdt. Det ble tidligere varslet om en grunnrente skatt på landbasert vindkraft, men den er foreløpig utsatt. Det kan forventes at det fremmes forslag på denne grunnskatten til høsten med virkning fra 2024.  

Historisk økning for politiet  

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til politiet med 400 milliarder kroner, og 155 millioner kroner til ekstraordinær pris- og lønnsjustering i 2023.  

Sykehus prioriteres 

Sykehusene styrkes med hele 6,2 milliarder kroner på bakgrunn av den ekstraordinære prisveksten, som allerede har gjort det trangt i eksisterende sykehusbudsjettene. Dette håper Regjeringen å rette opp i med denne summen. Av disse 6,2 milliardene er 1,5 milliarder ekstra lån og skal gå til å dekke fremtidige investeringer og drift.  

Økte Ukraina-utgifter 

I overkant av 20 milliarder kroner (av økningen av oljepengebruken) være direkte knyttet til krigen i Ukraina. Nansen-programmet styrkes og bistanden til land som er hardt rammet av krigen økes til over 16 milliarder kroner.  

Styrker det norske forsvaret 

Forslaget har grunnlag i en tidligere bekymringsmelding hvor det ble konkludert med at Norge ikke var der de burde vært på forsvarsfronten. Derfor er det foreslått å styrke Forsvaret med 3 milliarder kroner ekstra allerede i 2023 og varsler om at denne styrkingen er forventet å fortsette i kommende budsjetter. Denne posten gjelder særlig styrkene i Nord. Det legges også opp til at Andøya skal være permanent base for mottak av allierte styrker.  

Endringer for deg som privatperson: 

Netthandels avgiftsfrie grense avvikles  

350-kronersgrensen er en avgiftsfri grense for varer som importeres til Norge fra land utenfor EU/EØS-området. Ifølge norske tollregler kan privatpersoner bestille varer fra utenlandske nettbutikker eller kjøpe varer i utenlandske nettbutikker for inntil 350 kroner uten å måtte betale avgifter som moms, toll eller fortollingsgebyr. 

Dette betyr at hvis verdien på varene du bestiller eller kjøper er 350 kroner eller lavere, er det ingen ekstra kostnader eller avgifter knyttet til importen. Dersom verdien på varene overstiger 350 kroner, vil det påløpe moms og eventuell toll i henhold til gjeldende regler.  

Det kan du snart ikke lengre... Grensen avvikles fra og med 1. januar 2024. Fra og med neste år må du dermed betale merverdiavgiften (som ofte ligger godt opp imot 25%) på alt du handler utenfor Norge på nett.  

Strømstøtteordningen forlenges 

Ordningen forlenges ut 2024. Det er gode nyheter for det fleste. I det reviderte budsjettet er det dog gjort noen endringer på hva støtten skal basere seg på. Til nå har den basert seg på månedssnitt, men det foreslås at f.o.m. september i år at det heller skal være spotpris time for time. Det innebærer da at du vil få strømstøtte for hver time ditt område overstiger spotprisene på strøm (70 øre/ kwt). Strømstøtteordningen vil dekke 90% av kostnadene som overskrider 70 øre/ kwt og vil gjelde fra juni 2023. 

Videre foreslår dem å innføre strømstøtte for husholdninger som bruker nærvarme basert på strøm. Denne støtten strekker seg tilbake i tid (november 2022) og de husholdningene som benytter seg av dette må søke om støtten.  

En husholdning vil fortsatt få strømstøtte på forbruk på opptil 5000 kwt/ per måned 

Foreslår økt pendlerstøtte 

Støre og Co foreslår å øke fradragssatsene og skattefri dekning av kost for langtransportsjåfører og de som bor på brakke. I fjor lå satsen for brakkeopphold på 177 kroner og forslås økt til 250 kroner. Mens langtransport (fravær fra hjemmet i 24 timer) har hatt en kostsats på 300 kroner døgnet. Denne kan da øke til 350 kroner.  

Utvidet tannhelsetilbud 

Forslaget lyder at personer mellom 21-25 år skal kunne betale egenandel på 25%. I dagens ordning er tannhelse gratis frem til du blir 18 år gammel, og det er 25% å betale som egenandel om du går til behandling hos tannlegen året du fyller 19 eller 20.  

Det var først foreslått å utvide ordningen til 26 år og 50% egenandel, men det ble for innviklet å gjennomføre i henhold til regelverket for statsstøtte, og kom derfor med dette forslaget som kompensasjon.  kilder: Regjeringen, E24

Share