Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring (hierna "Verklaring") informeert u hoe Accountor Nederland B.V. uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt of deelt in verband met uw sollicitatie en het wervingsproces bij Accountor Nederland B.V..

Gegevensbeheer en verwerking


In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Accountor Nederland B.V. (hierna samen "Accountor", "wij", "ons" of "onze") ervoor verantwoordelijk dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze Verklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 
Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking:
Accountor Nederland B.V. Postbus 19234, 3501DE Utrecht 030 21 44 195 / info@accountor.nl  
 
Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming voor de Nederlandse organisatie:
Accountor Nederland B.V. M. de Jong Postbus 19234, 3501DE Utrecht 030 21 44 195 / info@accountor.nl

Contactgegevens van de (internationale) Accountor Group Data Protection Officer (DPO):
Accountor Group Päivi Konttila-Lokio, Data Protection Officer Siltasaarenkatu 18-20A, 00530 Helsinki FINLAND paivi.konttila-lokio@accountor.fi 

Verzameling van persoonsgegevens


Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen. In de regel verwerken we persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Indien door de toepasbare wetten toegestaan is, kunnen we mogelijkerwijs ook persoonlijke data verkregen van andere bronnen, bijvoorbeeld vanuit publiekelijk toegankelijke databronnen.  

We verzamelen persoonlijke gegevens over sollicitanten die nodig zijn om de sollicitatie en het wervingsproces te beheren, zoals:
 
▪ basis persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld naam, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens en geboorteplaats;
▪ informatie vanuit uw sollicitatie en documenten die in die context worden gepresenteerd, bijvoorbeeld informatie over uw opleiding, eerdere werkervaring, kwalificaties, taalvaardigheden en referenties; en
▪ informatie die wordt verzameld en verwerkt tijdens het rekruteringsproces, bijvoorbeeld informatie over de voortgang van het wervingsproces, opmerkingen over uw aanvraag en mogelijke interviews, en informatie over mogelijke proeve van bekwaamheid en referenties.

Doel en rechtsgrondslag

We verwerken persoonlijke gegevens van aanvragers om het wervingsproces te beheren, zoals sollicitaties afhandelen, aanvragers informeren over de voortgang van werving, interviews regelen en professionele en persoonlijke capaciteiten testen.  
 
De wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens is om voorafgaand aan het aangaan van een mogelijk arbeidscontract op uw verzoek stappen te ondernemen door uw sollicitatie bij ons in te dienen.
 
Onder specifieke omstandigheden en voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, kunnen we op basis van de gegeven toestemming ook persoonsgegevens verwerken voor een betrouwbaarheidsbeoordeling of achtergrondverificatie.

Overdracht en bekendmaking


We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven binnen de Accountor Group. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook namens ons door een andere entiteit van Accountor Group worden verwerkt. We baseren deze verwerking op ons rechtmatig belang om persoonlijke gegevens binnen de Accountor Group te verzenden voor interne administratieve doeleinden, zoals ten behoeve van managementrapportage en voor het effectief uitvoeren van onze activiteiten, zoals voor het gebruik van gecentraliseerde wervingssystemen.

We kunnen persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken:
 

  • indien toegestaan of vereist door de wet;
  • wanneer onze vertrouwde dienstverleners persoonsgegevens verwerken namens ons en volgens onze instructies (bijvoorbeeld uitbesteed werving en proeve van bekwaamheid). We zullen deze providers beheren en te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens;
  • als we betrokken zijn bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van onze activa;
  • wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid; en
  • aan uw toestemming gerelateerde partijen.

Overdrachten buiten de  EU / EER


Wij dragen uw persoonlijke gegevens niet over buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER). Behoud van persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om de in deze Verklaring en contractueel overeengekomen gedefinieerde doelen te bereiken.
 
De meeste van uw persoonlijke gegevens worden tijdens het wervingsproces bewaard. Sommige persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard nadat het rekruteringsproces is beëindigd, indien vereist of toegestaan door toepasselijke wetgeving. Doorgaans bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende drie maanden nadat uw rekruteringsproces is beëindigd.
 
Wanneer het behouden van uw persoonlijke gegevens niet langer wettelijk verplicht is, of niet langer verplicht is door de rechten of verplichtingen van beide partijen, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.

Uw rechten


U hebt recht op toegang tot persoonlijke gegevens die wij van u verwerken. U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens raadplegen, corrigeren, bijwerken, wijzigen of vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Houd er echter rekening mee dat bepaalde informatie strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de in deze Verklaring en contractueel gedefinieerde doeleinden en mogelijk ook wettelijk vereist is. Aldus kunnen dergelijke persoonlijke gegevens niet worden verwijderd.
 
U hebt het recht om bezwaar te maken voor bepaalde verwerking. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om de gegevensverwerking te beperken.
 
U hebt recht op gegevensportabiliteit, d.w.z. het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, veel gebruikt machinaal leesbaar formaat en uw persoonlijke gegevens te verzenden naar een andere gegevensbeheerder, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.
 
Als onze verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op het geven van toestemming, hebt u het recht om de toestemming op elk moment in te trekken. We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken met de doeleinden waarvoor toestemming is verleend, tenzij er een andere wettelijke grond voor de verwerking beschikbaar is.   Stuur bovenstaande verzoeken naar uw contactpersoon binnen Accountor Nederland B.V. of naar info@accountor.nl.  
 
Als u denkt dat er een probleem is met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit in de EU / EER. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging


Wij handhaven strenge veiligheidsmaatregelen (inclusief fysieke, elektronische en administratieve maatregelen) die geschikt zijn om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, verkeerd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Alleen geautoriseerde werknemers en dienstverleners die voor hun werktaak persoonlijke gegevens nodig hebben, krijgen toegang. Door middel van jaarlijkse audits door gerenommeerde gespecialiseerde externe partijen borgen wij deze maatregelen.
 
Houd er rekening mee dat, hoewel we ernaar streven passende veiligheidsmaatregelen te treffen voor persoonlijke gegevens, geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële beveiligingsinbreuken kan voorkomen. Als er zich een inbreuk op de beveiliging voordoet, zullen we u hierover informeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wijzigingen in deze verklaring
We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen, zullen we u dit laten weten op https://www.accountor.nl, waar u ook de nieuwste versie van deze verklaring vindt.

Contact opnemen


Als u vragen hebt over deze verklaring of de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken, kunt u contact met uw contactpersoon binnen Accountor Nederland B.V. opnemen, bellen met 030 21 44 195 of een email sturen naar info@accountor.nl.

Share