Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring voor sollicitatie Accountor

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring voor sollicitanten ("Verklaring voor sollicitanten") beschrijft hoe Accountor Outsourcing companies uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in verband met uw sollicitatie en het wervingsproces.

Lees deze Sollicitantenverklaring samen met de Algemene verklaring van Accountor, indien nodig, voordat u een sollicitatie verstuurt of een wervingsproces met ons ingaat.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren. In de eerste plaats verzamelen en verwerken wij gegevens. 

  • die door u worden verstrekt in verband met het wervingsproces, bijvoorbeeld wanneer u uw CV indient, een sollicitatieformulier invult of informatie over u verstrekt tijdens een sollicitatiegesprek;
  • tijdens het proces worden gegenereerd, bijvoorbeeld in een geschiktheids- of persoonlijkheidstest; en
  • wordt verkregen uit openbaar beschikbare bronnen of van derden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld van uw referenten, recruitment consultants, beoordelingsbedrijven of een externe website die u hebt doorverwezen, of voor het gebruik waarvan u toestemming hebt gegeven.

Wij kunnen de uit verschillende bronnen verzamelde gegevens combineren, bv. uit publiekelijk beschikbare bronnen en uit uw CV.

U kunt besluiten geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar dan kan het zijn dat wij het wervingsproces met u niet kunnen voortzetten.

Categoriën persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken omvatten de volgende categorieën van gegevens:

  • basis gegevens, zoals naam en contactgegevens (e-mail, adres en telefoon), en geboortedatum en -plaats; 
  • gegevens in uw sollicitatie en cv, alsmede in documenten die in dat kader worden overgelegd, zoals informatie over uw opleiding, eerdere werkervaring, kwalificaties, talenkennis en referenties;
  • informatie die wordt verzameld en verwerkt tijdens de wervingsprocedure, bijvoorbeeld informatie over het verloop van de wervingsprocedure, notities over uw sollicitatie en eventuele sollicitatiegesprekken, informatie over eventuele persoonlijke assesments of proeve van bekwaamheid, en referenties; en
  • Andere gegevens, die gebaseerd zijn op uw toestemming en die per geval in detail worden omschreven, zoals informatie over kredietcontroles of veiligheidsonderzoeken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor wervingsdoeleinden en voor de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitanten. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

1. BEHEER VAN HET WERVINGSPROCES  

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de wervingsprocedure, zoals het behandelen van sollicitaties, het informeren van sollicitanten over de voortgang van de werving, het organiseren van sollicitatiegesprekken en het onderzoeken en testen van professionele en persoonlijke capaciteiten. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het nemen van stappen voorafgaand aan het aangaan van een mogelijke arbeidsovereenkomst op uw verzoek door uw sollicitatie aan ons voor te leggen.

2. ASSESSMENT GESCHIKTHEID

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om uw geschiktheid voor een openstaande functie te beoordelen aan de hand van een evaluatie van uw werkmethoden, persoonlijke kenmerken en beroepsbekwaamheid. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om een succesvolle aanwerving te garanderen en ervoor te zorgen dat een sollicitant over de nodige capaciteiten en gevraagde competenties beschikt.

Onder specifieke omstandigheden en voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, kunnen we ook persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming voor een betrouwbaarheidsbeoordeling of veiligheidsmachtiging of om passende persoonlijkheids- en geschiktheidstests uit te voeren om ervoor te zorgen dat aan de vereisten met betrekking tot de gegeven functie wordt voldaan.

3. TOEKOMSTIGE WERVINGS PROCESSEN

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor toekomstige openstaande functies gedurende een bepaalde periode.

4. ONTWIKKELING VAN WERVINGSPROCES EN STATISTIEKEN   

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om ons wervingsproces te verbeteren. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor statistische doeleinden en het bijhouden van gegevens. In deze gevallen is de verwerking gebaseerd op onze legitieme belangen om onze processen te verbeteren en om de verzameling van noodzakelijke informatie voor HR-managementdoeleinden te waarborgen, zoals rapportages.

5. NALEVING VAN DE WET

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het voldoen aan verzoeken van autoriteiten op basis van de wet.

INTREKKING VAN DE TOESTEMMING

Als u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met het wervingsproces, hebt u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk moment in te trekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met het wervingskanaal dat in het gegeven proces wordt gebruikt of via avg@accountor.nl.

WIJZIGINGEN IN DE SOLLICITATIEVERKLARING

Wij kunnen deze Verklaring voor sollicitanten te allen tijde bijwerken, indien nodig om de wijzigingen in onze praktijken voor gegevensverwerking weer te geven.

De laatste update was op 20 mei 2024.