Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring voor sollicitanten Accountor Group

Laatst bijgewerkt op 8.10.2018

Deze Privacyverklaring (hierna "Verklaring") informeert u hoe Accountor uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt of deelt in verband met uw sollicitatie en het wervingsproces met Accountor of diens wervingscliënt.

 1. Gegevensverwerker

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Accountor Holding Oy of zijn gelieerde onderneming (hierna samen "Accountor", "wij", "ons" of "onze"). Accountor is er verantwoordelijk voor dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze Verklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:

Accountor Holding Oy

Business ID: 2480336-9

Adres: Keilaniementie 1, 02150 Espoo, Finland

 

Contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:

Päivi Konttila-Lokio, Data Protection Officer

Adres: Keilaniementie 1, 02150 Espoo, Finland

E-mail: paivi.konttila-lokio@accountor.fi 

 

 1. Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen. In de eerste plaats verzamelen wij persoonlijke gegevens rechtstreeks van u. Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we ook persoonlijke gegevens verzamelen uit andere bronnen, zoals openbaar beschikbare databases.

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over sollicitanten die nodig zijn voor het beheer van de sollicitatie en het wervingsproces, zoals:

 • persoonlijke basisgegevens, zoals naam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geboorteplaats;
 • informatie in uw sollicitatie en documenten die in dat verband worden gepresenteerd, zoals informatie over uw opleiding, eerdere werkervaring, kwalificaties, talenkennis, salarisverwachting en referenties; en
 • informatie verzameld en verwerkt tijdens het rekruteringsproces, zoals informatie over de voortgang van het rekruteringsproces, notities over uw sollicitatie en eventuele sollicitatiegesprekken, en informatie over mogelijke geschiktheidstests, salarisverwachting en referenties.
 1. Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens van sollicitanten om het rekruteringsproces te beheren, zoals het behandelen van sollicitaties, het informeren van sollicitanten over de voortgang van de rekrutering, het organiseren van sollicitatiegesprekken en het testen van professionele en persoonlijke capaciteiten. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is het nemen van stappen voorafgaand aan het aangaan van een eventuele arbeidsovereenkomst op uw verzoek door uw sollicitatie bij ons in te dienen.

Onder specifieke omstandigheden en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken voor een betrouwbaarheidsbeoordeling of achtergrondverificatie op basis van de gegeven toestemming. 

 1. Doorgifte en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken binnen de Accountor Group. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook namens ons worden verwerkt door een andere entiteit van de Accountor Group. Wij baseren deze verwerking op ons legitiem belang om persoonlijke gegevens binnen de Accountor Group door te geven voor interne administratieve doeleinden, zoals voor managementrapportage en voor een effectieve bedrijfsvoering, zoals het gebruik van gecentraliseerde recruitmentsystemen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan het bedrijf dat de functie aanbiedt waarvoor u solliciteert, ook als het bedrijf geen deel uitmaakt van Accountor.

We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan andere derde partijen:

 • wanneer toegestaan of vereist door de wet;
 • wanneer onze vertrouwde dienstverleners persoonlijke gegevens namens ons en in opdracht van ons verwerken (bijv. uitbestede werving en bekwaamheidstests). Wij zullen deze aanbieders controleren en te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens;
 • als wij betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van al onze activa of een deel daarvan;
 • wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid; en
 • met uw toestemming aan partijen heeft de toestemming betrekking op bijvoorbeeld referenties.
 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU/EER

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door buiten de EU of de Europese Economische Ruimte voor het beheer van uw arbeidsverhouding.

 1. Bewaring van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om de in deze verklaring omschreven doeleinden te bereiken.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard tijdens het rekruteringsproces. Daarna bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende zes- of twaalf maanden na uw laatste login in het rekruteringssysteem (afhankelijk van uw land).

Wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer door de wet of door een van beide partijen worden vereist, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.

 1. Uw rechten

U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde inzien, corrigeren, bijwerken, wijzigen of vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Wij wijzen u er echter op dat bepaalde informatie strikt noodzakelijk is om aan de in deze verklaring omschreven doeleinden te voldoen en ook wettelijk verplicht kan zijn. Dergelijke persoonlijke gegevens mogen dus niet worden herroepen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde bewerkingen. Voor zover de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, hebt u het recht om de verwerking van gegevens te beperken.

U hebt recht op gegevensdraagbaarheid, d.w.z. het recht om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat te ontvangen en uw persoonlijke gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

Als onze verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op een toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken voor de doeleinden waarvoor wij toestemming hebben gegeven, tenzij er een andere wettelijke grond voor de verwerking bestaat.

U kunt ons bovengenoemde verzoeken sturen naar avg@accountor.nl. 

Als u denkt dat er een probleem is met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit in de EU/EER. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u hier: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 1. Veiligheid

Wij hanteren veiligheidsmaatregelen (inclusief fysieke, elektronische en administratieve maatregelen) die geschikt zijn om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens bijvoorbeeld tot geautoriseerde medewerkers en aannemers die de informatie moeten kennen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Houd er rekening mee dat, hoewel wij ons best doen om passende beveiligingsmaatregelen voor persoonlijke gegevens te treffen, geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken op de beveiliging kan voorkomen. Als er zich een inbreuk op de beveiliging voordoet, informeren wij u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. Wijzigingen in deze verklaring

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring, zullen wij u dit laten weten op onze website www.accountor.com , waar u ook de laatste versie van deze Verklaring kunt vinden.

10. Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze Verklaring of de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken, neem dan contact met ons op via avg@accountor.nl.

Share