Hyppää pääsisältöön
Artikkeli
Omistajanvaihdos

Omistajanvaihdoksen vaikutus tappioiden vähentämiseen

Merkittävä omistajanvaihdos yhtiössä estää tappioiden vähentämisen seuraavien vuosien tuloista, mutta tappioiden vähentämiseen on kuitenkin usein mahdollista saada poikkeuslupa verohallinnolta.

Tuloverolain 122 §:n nojalla, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet yhtiön osakkeista tai osuuksista on muun saannon kuin perinnön tai testamentin johdosta vaihtanut omistajaa, on tappioiden vähentämisoikeuden säilymiseksi haettava poikkeuslupaa verohallinnolta. Tappioiden vähentämisoikeuden rajoitus liittyy yli puolta osakkeista koskevan yksittäisen luovutuksen lisäksi myös sellaiseen tilanteeseen, jossa yli puolet osakkeista on vaihtanut omistajaa vaiheittain tappiovuoden aikana tai sen jälkeen. Samoilla osakkeilla tehdyt kaupat otetaan kuitenkin huomioon vain kerran kutakin tappiovuotta tarkasteltaessa.
 

Koskee myös välillisiä omistajanvaihdoksia

Lisäksi jos tappiota tuottaneen yhtiön osakkeista vähintään 20 prosenttia omistavassa yhteisössä on tapahtunut vastaava omistajanvaihdos, viimeksi mainitun yhteisön omistamien osakkeiden katsotaan vaihtaneen omistajaa. Tappioiden vähentämisoikeuden rajoitus koskee siis myös välillisiä omistajanvaihdoksia. Lisäksi sulautumista ja jakautumista koskevat omat säännökset tappioiden siirtymisestä, joten tappioiden säilyminen näissä tilanteissa on syytä varmistaa erikseen.

Tuloverolain 122 §:n tappioiden vähentämisoikeutta koskevan rajoituksen ensisijaisena tarkoituksena on estää kaupankäynti tappioilla. Verohallinto voi hakemuksen perusteella erityisistä syistä myöntää oikeuden tappioiden vähentämiseen, jos se on yhtiön toiminnan jatkumisen kannalta tarpeen. Verohallinto katsoo erityisten syiden olevan käsillä, kun omistajanvaihdos on tapahtunut liiketaloudellisista tai niihin rinnastettavista syistä. Erityisinä syinä pidetään verohallinnon ohjeiden mukaan muun muassa seuraavia syitä:

- sukupolvenvaihdosluovutus
- yhtiön myynti työntekijöille
- konsernin sisäiset omistajanvaihdokset
- yhtiön saneerausohjelmaan liittyvät omistajanvaihdokset
- yhtiön toiminnan jatkumisen välittömät työllisyysvaikutukset
- toimimattoman valmisyhtiön ostaminen silloin, kun uudella yhtiöllä ei ole ollut toimintaa ennen omistajanvaihdosta ja
   tappiot ovat syntyneet uuden omistajan aikana tapahtuneessa toiminnassa

- omistajanvaihdoksen ansiosta tapahtuva yhtiön markkina-aseman vahvistuminen sekä yhtiön toiminnan
   kehittäminen, tehostaminen ja laajentaminen

Yhtiön on jatkettava toimintaansa omistajanvaihdoksen jälkeen, tai poikkeusluvan myöntämiselle ei yleensä ole edellytyksiä.
 

Poikkeusluvan hakeminen käytännössä

Poikkeuslupaa hakee kirjallisesti se yhtiö, jonka tappion vähentämisestä on kysymys. Poikkeuslupahakemuksessa on muun muassa esitettävä selvitys omistajanvaihdoksesta, tappioista, hakijan toiminnasta ennen ja jälkeen omistajanvaihdoksen sekä poikkeusluvan myöntämisedellytysten täyttymisestä.

Poikkeuslupahakemuksen jättämiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Poikkeuslupaa voidaan hakea jo ennen suunniteltua omistajanvaihdosta, taikka omistajanvaihdoksen jälkeen. Jos hakijalle muodostuu poikkeuslupapäätöksen johdosta oikeus vähentää vahvistetut tappiot verovuonna, jonka verotus on jo päättynyt, oikaistaan verotusta hakijan hyväksi.

Jos poikkeuslupaa ei haeta, tappioita ei omistajanvaihdoksen jälkeen voi vähentää. Tappioiden vähentämisoikeuden säilymisellä on usein suuri merkitys yhtiön toiminnan kannalta. Poikkeuslupahakemus on syytä jättää asiantuntijan tehtäväksi, varsinkin jos tappioiden määrä on huomattava tai poikkeusluvan edellytysten täyttyminen on tulkinnanvaraista.

Share