Hyppää pääsisältöön

Eettinen toimintaohje

Miksi eettinen toimintaohje on tärkeä?

Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia ja muita sidosryhmiä kohtaan. Accountorin eettinen toimintaohje on tärkeä riskienhallinnan työkalu, ja siinä määritetään yleiset periaatteet ja ohjeet, joita kaikkien yhtiön työntekijöiden, esimiesten ja yhteistyökumppaneiden on noudatettava.

Accountorin hallitus on hyväksynyt eettisen toimintaohjeen, joka sitoo yhtiön kaikkia liiketoiminta-alueita kaikissa maissa.

Accountorin arvot

 • Arvostus
 • Luottamus
 • Rohkeus
 • Tulevaisuus

Arvostamme toisia ihmisiä, rakennamme luottamusta asiakkaiden ja itsemme välille ja uskallamme rohkeasti poistua mukavuusalueeltamme paremman tulevaisuuden luomiseksi asiakkaillemme ja meille itsellemme.

Olemme aina rehellisiä. Emme valehtele. Olemme suvaitsevaisia ja noudatamme yhtiön arvoja kaikessa toiminnassamme. Arvostamme kaikkia ihmisiä.

Organisaatiomme on eettisesti johdettu ja eettisesti toimiva, hyvä yrityskansalainen. Accountor on tulevaisuuteen suuntautunut yhtiö, joka pyrkii parantamaan yhteiskuntaa.

Lahjonnan, korruption ja rahanpesun torjuminen 

Accountor edellyttää, että kaikki yhtiön työntekijät, johtajat ja yhtiön nimissä toimivat yhteistyökumppanit noudattavat tiukkoja eettisiä standardeja toiminnassaan.

Accountor on ottanut käyttöön tiukat käytännöt lahjonnan, korruption ja rahanpesun torjumiseksi, ja se noudattaa muun muassa EU-direktiiviä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Noudatamme direktiivin ohjeita asiakkaiden tuntemisesta ja valvontatoimista rahanpesun torjumiseksi. Kaikkien johtajien, työntekijöiden ja Accountorin nimissä toimivien yhteistyökumppaneiden on noudatettava tässä toimintaohjeessa esitettyjä sääntöjä.

1) Mitä lahjonta on?

Lahjonta tarkoittaa sellaisen lahjan, lainan, maksun, palkkion tai muun etuuden tarjoamista tai vastaanottamista, jonka tarkoituksena on yllyttää johonkin epärehelliseen, laittomaan tai luottamuksen rikkovaan tekoon Accountorin liiketoiminnassa.

2) Mitä korruptio on?

Korruptio tarkoittaa vallan väärinkäyttöä yksityisen edun tavoitteluun.

Tässä toimintaohjeessa jäljempänä esitetään vain joitakin esimerkkejä. Niistä kuitenkin näkee, mitä sääntöjä ja menettelyjä on noudatettava.

Kaikkien Accountorin työntekijöiden ja sen nimissä toimivien on aina noudatettava seuraavia ehtoja:

 • Toimi rehellisesti ja luottamuksen arvoisesti ja näytä hyvää esimerkkiä;
 • Käytä Accountorin resursseja Accountorin etujen mukaisesti; älä käytä resursseja väärin,
 • Tee selvä ero Accountorin etujen ja omien henkilökohtaisten etujesi välille eturistiriitojen välttämiseksi. Jos edut ovat ristiriidassa, ilmoita siitä esimiehellesi välittömästi;
 • Ilmoita luottamuksellisesti kaikista tapahtumista, riskeistä ja asioista, jotka ovat vastoin tätä toimintaohjetta. Ongelmat käsitellään nimettöminä ja niistä laaditaan kirjallinen selvitys.
 • Älä tarjoa, lupaa, pyydä tai vastaanota lahjuksia tai sovi niistä liiketoimintaedun saamiseksi, sopimuksen voittamiseksi tai sopimuksen pitämiseksi;
 • Älä tarjoa mitään lahjoja tai osoita vieraanvaraisuutta asiakkaille, alihankkijoille, toimittajille tai kolmansille osapuolille tai vastaanota niitä heiltä muutoin kuin hyvässä uskossa (bona fide) tai osana markkinointia. Hyvässä uskossa (bona fide) tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, ettei lahjalla tai vieraanvaraisuudella yritetä millään tavoin vaikuttaa päätöksentekoon tai muuhun liiketoimeen, vaan se on pelkästään hyvän tahdon osoitus. Annetun tai vastaanotetun lahjan tai osoitetun vieraanvaraisuuden arvo ei missään tilanteessa saa ylittää paikallisen verohallinnon määrittämää pienen verottoman lahjan arvoa. Vastaanottajan tai antajan on kaikissa tilanteissa arvioitava lahjan tai vieraanvaraisuuden tarkoitus. Jos lahjaa ei ole annettu tai vieraanvaraisuutta osoitettu hyvässä uskossa, siitä on kieltäydyttävä, olipa lahjan tai vieraanvaraisuuden arvo mikä tahansa.
  • Lahjat voivat olla kukkia, etuseteleitä, ruokia ja juomia. Sinulle henkilökohtaisesti annetut tapahtuma- ja matkaliput katsotaan lahjoiksi silloin, kun niitä ei ole tarkoitus käyttää isännöidyissä yritystilaisuuksissa.
  • Vieraanvaraisuuden osoituksia ovat liiketoimintatarkoituksissa esitetyt kutsut ravintoloihin, cocktailkutsuille tai muihin tilaisuuksiin kutsujan toimiessa isäntänä.
 • Älä tarjoa muille rahaa palvelun nopeuttamiseksi tai sopimattoman edun saamiseksi. Tämäntyyppisessä lahjonnassa maksulla pyritään helpottamaan jotakin asiaa, ja se voi olla laitonta.

Noudattamalla tätä eettistä toimintaohjetta pyrimme varmistamaan sen, ettei Accountor riko tietoisesti mitään tärkeitä lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja.

Työsuhde

Me Accountorilla olemme sitoutuneet huolehtimaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja -terveydestä sekä hyvästä työympäristöstä. Olemme sitoutuneet toiminnassamme noudattamaan voimassa olevia työsopimuslakeja ja työlainsäädäntöä.

Työntekijät ovat liiketoimintamme ydin. Yhtiön arvoista yksi on Arvostus. Edellytämme, että kaikki yhtiön työntekijät, johtajat ja yhteistyökumppanit kohtelevat toisiaan arvostavasti. Accountor on turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka. Olemme sitoutuneet tasavertaisuutta tukeviin ja syrjinnän kieltäviin periaatteisiin. Emme hyväksy toisten häirintää missään muodossa. Tarjoamme kaikille iästä, sukupuolesta ja muista henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja edetä urallaan. Edellytämme, että kaikki työntekijät osallistuvat kursseille ja koulutuksiin, mikä varmistaa työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen kehittymisen ja mahdollistaa entistä paremman palvelun tuottamisen asiakkaille.

Johtajuus perustuu avoimuuteen, vilpittömyyteen, rohkeuteen ja luottamukseen Accountorilla. Edellytämme johtajilta reilua ja tasa-arvoista kohtelua. Ketään ei saa kohdella epätasa-arvoisesti. Edellytämme, että kaikki yhtiön esimiehet ja johtajat noudattavat näitä periaatteita. Jos havaitsemme tai epäilemme väärinkäytöksiä, niihin puututaan välittömästi.

Olemme sitoutuneet huolehtimaan työntekijöiden hyvinvoinnista. Tuemme työntekijöiden virkistäytymistä ja tarjoamme muita etuja, jotka parantavat hyvinvointia työssä.

Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä mitään muuta ihmisten hyväksikäyttöä. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja edut.

Tietosuoja

Accountor kunnioittaa tietosuojaa kaikilta osin. Accountor kerää, käyttää, säilyttää ja käsittelee henkilö- ja asiakastietoja vastuullisesti, laillisesti ja huolellisesti.

Asiakkaiden ja heidän tietojensa tietosuoja sekä yhtiön omien työntekijöiden tietosuoja ovat olennaisen tärkeitä kaikissa Accountorin toimissa. Noudatamme kaikkia tietosuojalakeja ja -sääntöjä.

Kerromme läpinäkyvästi siitä, miten hallitsemme ja käsittelemme asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden henkilötietoja. Olemme luoneet organisaatiorakenteen tietosuoja-asioista huolehtimista varten. Yhtiöllä on tietosuojavastaava, joka varmistaa, että kaikki liiketoiminta-alueemme kaikissa maissa täyttävät tietosuojavaatimukset ja että toimintamme kehittyy jatkuvasti tietosuoja-asioissa.

Tietosuojarikkomukset tulevat hyvin kalliiksi, sekä rahallisesti että maineen menetyksenä. Henkilötietojen käsittelyn rikkomukset voivat aiheuttaa peruuttamatonta haittaa henkilöille, jos heidän henkilötietonsa joutuvat vääriin, rikollisiin käsiin.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja voivat olla asiakastiedot ja henkilöhallinnon tiedot, kuten nimi, yhteystiedot ja palkkatiedot. Jos et ole varma, ovatko tiedot henkilötietoja vai eivät, käsittele niitä henkilötietoina.

Solmimme kirjalliset sopimukset kaikkien asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Kun meidän täytyy luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, teemme sen vain lakien sitä vaatiessa. Toimittajasopimuksissa on henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja. Näin varmistamme, että kaikki Accountorin toimittajat noudattavat henkilötietoja koskevia sääntöjä ja ymmärtävät asian tärkeyden ja Accountorin sitoutumisen kaikkien henkilötietojen pitämiseen turvassa. Asiakassopimuksissa on henkilötietojen käsittelyä ja Accountorin ja asiakkaiden velvollisuuksia koskevia ehtoja. Näin varmistamme, että asiakkaat varmasti tietävät, miten ja miksi Accountorilla käsitellään asiakkaan omistamia tietoja ja millä perusteilla tietojen käsittely tapahtuu.

Accountorin henkilöstö on perehdytetty tietosuoja-asioihin. Työntekijät voivat ja heillä on oikeus käyttää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä heidän työtehtäviensä hoitamisessa. Tietoja saa käyttää ja jakaa vain perustelluissa liiketoimintatarkoituksissa. Edellytämme, että kaikki työntekijät käsittelevät asiakastietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja arvostavasti. Työntekijöiden on ilmoitettava aina henkilötietojen käsittelyn rikkomuksista noudattamalla sisäisiä ohjeita, jotka koskevat henkilötietojen rikkomisesta ilmoittamista.

Immateriaaliomaisuus ja luottamuksellisuus

Accountor ei loukkaa kenenkään immateriaalioikeuksia. Emme esitä, että kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuus olisi Accountorin omaisuutta. Kunnioitamme ja suojelemme muiden immateriaaliomaisuutta yhtä huolellisesti kuin omaamme.

Varmistamme, että työntekijämme tietävät, etteivät he saa käyttää tai esittää omanaan kolmannen osapuolen ideoita tai tietoja, joita heillä ei ole oikeus käyttää niiden omistajan ja Accountorin välisen sopimuksen perusteella. Työntekijä tai johtaja ei voi myöntää immateriaaliomaisuuden tai luottamuksellisten tietojen lisenssiä tai käyttölupaa kolmannelle osapuolelle ilman asianmukaista laillista oikeutta.

Accountor kunnioittaa asiakastietojen luottamuksellisuutta. Luottamuksellisuutta koskevat standardit ja prosessit ovat erittäin tiukat. Suojaamme yhtiön omia ja asiakkaiden luottamuksellisia tietoja ja kauppasalaisuuksia luvattomalta luovuttamiselta ja väärinkäytöltä emmekä jaa niitä kolmannen osapuolen kanssa, elleivät niiden luovuttamista ja käyttöä koskevat ehdot täyty. Kunnioitamme ja suojelemme muiden luottamuksellisia tietoja yhtä huolellisesti kuin omiamme.

Ihmisoikeudet, ihmisarvo ja kunnioitus

Accountor kunnioittaa ihmisoikeuksia ja on sitoutunut yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen ja YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Edellytämme lisäksi, että Accountorin toimittajat ja yhteistyökumppanit jakavat nämä arvot.

Olemme sitoutuneet tuottamaan erinomaista palvelua ihmiseltä toiselle. Haluamme tuottaa maailman parasta palvelua. Haluamme olla paras mahdollinen yhteistyökumppani asiakkaillemme ja auttaa asiakkaitamme menestymään entistä paremmin liiketoiminnassaan. Palvelun erinomaisen tason yhtenä keskeisenä tekijänä on keskinäinen kunnioitus. Emme loukkaa muiden ihmisarvoa. Mielipiteet voivat poiketa toisistaan, mutta kaikkia kohdellaan arvokkaasti ja kunnioittavasti, olivatpa heidän mielipiteensä, asemansa tai muut henkilökohtaiset ominaisuutensa millaisia tahansa.

Arvostamme kaikkia ihmisiä ja mielipiteitä niin omassa organisaatiossamme kuin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kolmansien osapuolien organisaatioissa. Arvostus on yksi arvoistamme, ja suhtaudumme siihen vakavasti. Olemme kiinnostuneita asiakkaista ja pyydämme säännöllisesti palautetta, jonka perusteella voimme määrittää, miten voimme toimia entistä parempana yhteistyökumppanina ja lujittaa asiakkaidemme ja itsemme välistä luottamusta.

Ympäristö

Accountor on sitoutunut suojelemaan ympäristöä. Noudatamme voimassa olevia ympäristösäännöksiä ja -ohjeita. Edellytämme, että Accountorin johtajat, työntekijät, toimittajat ja muut liiketoimintakumppanit noudattavat samoja standardeja ympäristönsuojelussa.

Accountor on edelläkävijä talous- ja henkilöstöhallinnon sähköistämisessä. Haluamme vähentää ympäristövaikutuksia tekemällä asiakkaidemme ja Accountorin talous- ja henkilöstöhallinnosta paperittoman. Autamme lisäksi asiakkaitamme pienentämään ekologista jalanjälkeään.

Ohjaamme työntekijöitämme toimimaan ympäristöä säästävällä tavalla ja vähentämään paperin käyttöä. Haluamme, että kaikki tiedostavat toimiensa vaikutukset ympäristöön ja ymmärtävät, miten jokainen voi osallistua ympäristön suojelemiseen.

Aiomme kehittää uusia teknisiä ratkaisuja, jotka vähentävät sähkön kulutusta. Haluamme luoda luotettavia prosesseja, jotka vähentävät virheiden mahdollisuutta ja auttavat siten vähentämään sähköä kuluttavan tietojenkäsittelyn määrää.

Tuotamme palveluja, jotka eivät ole sidottuja kellonaikaan tai paikkaan. Näin pystymme vähentämään kuljetusten, matkustuksen ja postipalvelujen käytön tarvetta. Vältämme tarpeetonta matkustamista ja suosimme sen sijaan sähköisiä kokousjärjestelyjä.

Edellytämme lisäksi samaa toimittajilta ja yhteistyökumppaneilta. Kannustamme myös heitä osallistumaan sähköistämiseen. Sähköistäminen myös parantaa laatua, nopeuttaa työtä ja tehostaa toimintaa.

Eettisen toimintaohjeen noudattaminen on kaikkien vastuulla

Kaikki Accountorin työntekijät, esimiehet ja toimistotyöntekijät vastaavat tässä toimintaohjeessa määritettyjen periaatteiden ja standardien noudattamisesta. Edellytämme lisäksi, että Accountorin toimittajat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat vastaaviin standardeihin. Kaikkien Accountor-konsernin työntekijöiden on luettava ja ymmärrettävä tässä asiakirjassa esitetyt ohjeet ja noudatettava niitä. Kaikkien on vältettävä käytäntöjä, jotka voivat johtaa tilanteeseen, jossa eettistä toimintaohjetta ei noudateta. Eettisen toimintaohjeen rikkominen voi johtaa asianmukaisiin kurinpitotoimiin, mukaan lukien jopa työsuhteen tai palvelussuhteen päättäminen.

Johtajilla ja esimiehillä on erityinen rooli eettisen toimintaohjeen periaatteiden soveltamisessa. Esimiehet ovat vastuussa siitä, että tiimin jäsenet tuntevat eettisen toimintaohjeen ja ymmärtävät sen tarkoituksen ja merkityksen. Esimiehille ja johtajille tämä merkitsee sitä, että heidän on tarkkailtava liiketoimintaa sekä pyrittävä ennakoimaan tilanteet, joissa eettisen toimintaohjeen noudattaminen saattaa vaarantua. Esimiesten on aina ilmoitettava tapahtumista tai riskeistä omalle esimiehelleen. Esimiehillä on lisäksi vastuu siitä, että tiimin jäsenet voivat esittää vapaasti mahdollisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä ja kääntää huomion mahdollisiin ongelmiin. Esimiesten ja johtajien on osallistuttava aktiivisesti vaatimustenmukaisuusprosessiin ja noudatettava Accountorin hallinnointitapaa.

Eettisen toimintaohjeen noudattaminen on ratkaisevan tärkeää Accountorin maineelle. Varhainen puuttuminen on tärkeää vahinkojen minimoimiseksi sekä epäeettisen ja vahingollisen toiminnan estämiseksi.

Kaikilla on velvollisuus kansallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa ilmoittaa viivytyksettä, jos heidän tietoonsa tulee eettisen toimintaohjeen mahdollinen tai epäilty rikkomus. Ensisijaisesti kannustamme ottamaan yhteyttä esimieheen, muuhun johtoon kuuluvaan henkilöön tai Accountorin eettiseen komiteaan rikkomusepäilyn ilmoittamiseksi. Ilmoittaminen on mahdollista myös nimettömästi Accountorin eettisen ilmoituskanavan kautta paikallisen lainsäädännön rajoissa. Mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintataparikkomuksesta ilmoittaminen ei vaadi todisteita, vaan pelkkä epäilys riittää. Toimintataparikkomuksella tarkoitetaan Accountorin eettisen toimintaohjeen tai muun yhtiön sisäisen ohjeistuksen vastaista toimintaa. Ilmoitukset on kuitenkin tehtävä vilpittömässä mielessä. Tahallisesti tehtyjen perättömien tai väärien ilmoitusten tekeminen on kielletty. Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti ja käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti sekä selvitetään huolellisesti riippumatta siitä, miten ne on ilmoitettu.

Kaikki ilmoittajaan kohdistuvat rankaisu- ja kostotoimenpiteet ovat ehdottomasti kiellettyjä. Tällaisia toimenpiteitä pidetään eettisen toimintaohjeen rikkomuksina.

Tämä on käännös virallisesta englanninkielisestä asiakirjasta.

Share