Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden Incasso

Accountor Nederland B.V. Incasso

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Accountor Nederland B.V., hierna Accountor, gevestigd te Nieuwegein.

2. Opdrachtgever: de contractspartij van Accountor.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Accountor en haar opdrachtgever.

2.2 Afwijking van de voorwaarden ten gunste van de opdrachtgever is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

2.3 Wijzigingen en/of aanvullingen zullen voor de opdrachtgever direct bindend zijn vanaf verzending van de gewijzigde c.q. aangevulde voorwaarden door Accountor aan de opdrachtgever.

2.4 Alle onderstaande bedragen zijn exclusief btw.

2.5 Op alle overeenkomsten tussen Accountor en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

2.6 Accountor is bij de uitvoering van de overeenkomst gebonden aan de voor haar geldende beroeps- en gedragsregels. De opdrachtgever respecteert de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

2.7 De opdrachtgever verleent Accountor een volledige volmacht om als vertegenwoordiger van opdrachtgever (rechts-)handelingen te verrichten welke wenselijk of noodzakelijk zijn ter uitvoering van de incasso-opdracht. Accountor zal ondanks de volmacht uitsluitend na overleg schikkingen treffen, rechtsmaatregelen nemen of gerechtelijke procedures aanhangig maken.

Artikel 3 Offertes

3.1 Iedere aanbieding van Accountor is vrijblijvend.

3.2 Na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever heeft Accountor het recht om, binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding door de opdrachtgever, haar aanbod schriftelijk (brief en/of email) te herroepen.

3.3 Offertes komen automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever, niet zijnde een particulier, niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Betalingsverplichtingen

4.1 De opdrachtgever zal binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de dossierkosten aan Accountor voldoen.

4.2 Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum niet voor betaling heeft zorg gedragen, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het verschuldigde, vanaf de vervaldag, bovendien maandelijks 1% rente verschuldigd.

4.3 Zodra opdrachtgever in verzuim is met de betaling, is hij 15% incassokosten (excl. BTW) verschuldigd, berekend over het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,- (excl. BTW). Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de tarieven als bepaald bij Algemene Maatregel van Bestuur (“Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”), van toepassing. 

Artikel 5 Bewijs- en gegevensverstrekking

5.1 De opdrachtgever verplicht zich jegens Accountor om laatstgenoemde te voorzien van gegevens en bewijsstukken om tot incasso over te kunnen gaan, dan wel op verzoek te verschaffen, zoals een afschrift van de onderhavig liggende offerte, overeenkomst, kopie facturen en gevoerde correspondentie.

5.2 Accountor is gerechtigd om een dossier te sluiten, als opdrachtgever de verzochte medewerking, zoals bedoeld in het voorgaande lid, niet verleent. De financiële consequenties staan vermeld in artikel 4.3

5.3 De opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens en bewijsstukken.

5.4 De kosten ter verkrijging van aanvullende informatie kunnen door Accountor doorberekend worden aan de opdrachtgever.

5.5 Na het uithanden geven van een vordering verloopt alle communicatie via Accountor. De opdrachtgever zal onverwijld aan Accountor mededeling doen van elke vorm van communicatie met een schuldenaar of derden. De opdrachtgever zal niet eerder, dan na overleg met Accountor, afspraken maken met de schuldenaar met betrekking tot de incasso-opdracht.

5.6 De opdrachtgever is gehouden Accountor te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Accountor te vergoeden redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 6 Geïncasseerde bedragen

6.1 Onder geïncasseerde bedragen dienen mede te worden verstaan alle betalingen aan, verminderingen en/of annuleringen door de opdrachtgever vanaf de datum van aanvang van de incasso-opdracht.

6.2 Accountor zal waar mogelijk eventuele rente en incassokosten mede betrekken op de vordering van de schuldenaar.

6.3 Betalingen door de schuldenaar aan Accountor of rechtstreeks aan opdrachtgever gedaan, strekken conform artikel 6:44 BW in de eerste plaats in mindering op de kosten van Accountor, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente tenzij anders overeengekomen.

6.4 De door Accountor geïncasseerde bedragen zullen, na verrekening van vervallen nota’s en/of

provisieafrekeningen, binnen 30 dagen na sluiting van het dossier aan de opdrachtgever betaalbaar worden gesteld.

6.5 Te ontvangen deelbetalingen zullen met inachtneming van artikel 6.3, op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, tevens binnen 30 dagen betaalbaar worden gesteld, mits deze het bedrag van € 3.000 te boven gaan. Accountor is gerechtigd ook op deelbetalingen nota’s en provisie, als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen.

Artikel 7 Dossierkosten

7.1 Voor elk dossier is de opdrachtgever een bedrag aan dossierkosten verschuldigd, tenzij Accountor met de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 De gehanteerde tarieven worden door Accountor in haar tarievenlijst bekend gemaakt.

Artikel 8 Provisie

De opdrachtgever is aan Accountor verschuldigd de provisie conform de tarievenlijst van Accountor, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Gerechtelijke procedure

9.1 Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen, zal Accountor hiervoor aan de opdrachtgever toestemming vragen.

9.2 Slechts na hernieuwde schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zal Accountor een voorschotnota aan opdrachtgever versturen. Na voldoening zullen de gerechtelijke werkzaamheden worden aangevangen. Accountor is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

9.3 Alle kosten die verbonden zijn met bovenstaande procedures en/of inschakeling komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen niet onder de bureau- of anders overeengekomen kosten.

Artikel 10 Opschorting

10.1 Indien de opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, kan Accountor haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opschorten.

10.2 Accountor is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Accountor heeft het recht om, zonder opgave van redenen, het continueren van een overeenkomst tot het uitvoeren van opdrachten te weigeren en in geval van toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever reeds tot stand gekomen overeenkomsten tussentijds te beëindigen, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

11.2 In geval van tussentijdse beëindiging zal de opdrachtgever aan Accountor de dossierkosten alsmede de provisie over eventueel geïncasseerde bedragen verschuldigd zijn. Lopende betalingsregelingen, schuldbewaking en akten van sessies zullen worden gerespecteerd en zal jaarlijks achteraf over worden afgerekend. 

Artikel 12 Oninbaarheid

12.1 Het staat Accountor vrij een incasso-opdracht geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid.

12.2 De opdrachtgever is, met uitzondering van de bureaukosten, in dit geval slechts provisie verschuldigd over het eventueel geïncasseerde bedrag.

Artikel 13 Klachttermijn

De opdrachtgever dient zich, op straffe van verval van zijn rechten jegens Accountor, met bekwame spoed, in elk geval binnen 14 dagen, na de ontdekking van een toerekenbare tekortkoming, schriftelijk te beroepen op wanprestatie.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Eventuele aansprakelijkheid van Accountor is gelimiteerd tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat Accountor in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

14 .2 Mocht het schadebedrag hoger zijn dan hetgeen de verzekeraar uitkeert of keert de verzekeraar in het geheel niet uit, dan zal de aansprakelijkheid gelimiteerd zijn tot tweemaal het bedrag dat, aangaande het betreffende geval, aan bureaukosten is voldaan.

14.3 Accountor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals imagoschade en daaruit voortvloeiende winstdervingen, ontstaan ten gevolge van incassovorderingen.

Artikel 15 Verrekening

De opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij Accountor hem hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 16 Voorrang

Wanneer de inhoud van documenten van de overeenkomst tussen Accountor en de opdrachtgever tegenstrijdig blijkt, geldt de volgende prioritering:

  1. Het contract met de opdrachtgever
  2. Eventuele onderliggende overeenkomsten met betrekking tot services
  3. De specificaties met betrekking tot services en overige appendices
  4. De algemene voorwaarden van Accountor Nederland B.V. Incasso
  5. De Accountor Group algemene voorwaarden

Artikel 17 Toepasselijkheid

Accountor verwerpt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van de onderhavige voorwaarden afwijken.

Artikel 18 Indexatie

Accountor houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging.

Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Accountor toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

 

 

 

 

 

 

 

Share