Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
Wet verbetering poortwachter

Wat betekent de Wet verbetering poortwachter voor werkgevers

Als werkgever bent u samen met de zieke werknemer de eerste 2 ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie. Die verantwoordelijkheid start al in de eerste week van de ziekmelding. Om landelijk het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. We zetten de verplichtingen vanuit deze wet voor u op een rijtje.

De stappen in het eerste jaar

  • Als de werknemer zich heeft ziekgemeld, moet dit binnen een week worden doorgegeven aan de arbodienst of bedrijfsarts.
  • Is uw werknemer 6 weken ziek dan moet er door de arbodienst of de bedrijfsarts een probleemanalyse worden opgesteld. In deze analyse wordt aangegeven waarom er niet gewerkt kan worden, wat de herstelmogelijkheden zijn en wanneer er weer gewerkt zou kunnen worden.
  • Binnen 8 weken dient u samen met uw medewerker een plan van aanpak op te stellen. Dit betekent dat u beschrijft wat u samen gaat doen om de werknemer weer aan het werk te laten gaan.
  • Het plan van aanpak maakt deel uit van het re-integratiedossier. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim dan dient u een dergelijk dossier bij te houden. Naast het verloop van de ziekte houdt u hierin ook bij wat er is gebeurd om de medewerker terug te laten keren.
  • In het eerste jaar bespreekt u met de medewerker de voortgang. Samen met het personeelslid wijst u een casemanager aan. De casemanager kan iemand van de arbodienst zijn, maar mag ook een collega of leidinggevende zijn. De casemanager volgt het re-integratietraject en is het aanspreekpunt als iets niet goed loopt.
  • Is de medewerker 42 weken ziek dan moet dit ook gemeld worden bij UWV.

Wat moet u doen in het tweede jaar

  • Tussen de 46ste en 52ste week vindt er een evaluatie plaats en worden afspraken gemaakt over de re-integratie in het komende jaar.
  • Is uw medewerker na 20 maanden niet volledig aan het werk dan wordt er gezamenlijk een re-integratieverslag opgesteld met afspraken en resultaten. 
  • Als alle inspanningen die samen ondernomen worden niet leiden tot werkhervatting, dan kan de aanvraag voor de WIA starten. UWV beoordeelt in deze fase het re-integratieverslag en voert de keuring uit. Is aan alle voorwaarden voldaan dan krijgt de werknemer een WIA-uitkering.

Doorbetaling loon tijdens ziekte

Als werkgever moet u de zieke werknemer twee jaar lang minimaal 70% van het laatste loon doorbetalen. In de meeste cao’s is opgenomen dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Meer loon doorbetalen is vanzelfsprekend mogelijk als hierover afspraken zijn vastgelegd in de cao of de arbeidsovereenkomst.

Passend werk

Als het niet lukt om uw medewerker terug te laten keren in de oude functie, dan moet u hem een passend alternatief aanbieden binnen het bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een functie met aangepaste taken, werken in deeltijd of aanpassingen van de werkplek. In het uiterste geval kunt u de werknemer ook een andere functie aanbieden of een baan bij een andere werkgever. Weigert uw medewerker, dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon en zelfs tot ontslag.

Heeft u vragen over de Wet verbetering poortwachter of wilt u meer informatie. Wij helpen u graag!

Share