Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Wet kwaliteit incassodienstverlening

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Vanaf 1 april 2024 zal de Nederlandse incassosector een ingrijpende verandering ondergaan met de invoering van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Deze wet stelt strenge regels en normen vast voor incassobureaus, deurwaarders en andere partijen die betrokken zijn bij incassodiensten. Het hoofddoel is om de kwaliteit van incassopraktijken te verhogen en debiteuren beter te beschermen. Dit artikel bespreekt de belangrijkste aspecten van de Wki en de impact ervan op de incassobranche.

Het doel van de Wki

De wet heeft als doel de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening door incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en incassoadvocaten te verbeteren. Direct aanleiding voor nieuwe wetgeving zijn onder andere problemen met onterechte vorderingen en hoge incassokosten. 

Waarom de Wki:

  • Betere bescherming van consument met schulden
  • Meer duidelijkheid voor schuldeisers
  • Kwaliteitsslag en een verdere professionalisering
  • Voorkomen onprofessionele praktijken
  • Beperking incassokosten bij terugkerende facturatie

 

Wat betekent de wetgeving?

De Wki houdt in dat incassobureaus vanaf het nieuwe jaar een vergunning moeten hebben om incassodiensten te mogen uitvoeren. Incassobureaus met een vergunning worden opgenomen in een openbaar register. De bureaus moeten zorgvuldig en in begrijpelijke taal uitleggen wat de rechten en plichten van mensen zijn. Ook worden er eisen gesteld aan de kwaliteit en professionaliteit. De naleving van de wet wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving.
Met de Wki worden er eisen gesteld aan;

1: De vakbekwaamheid van incassomedewerkers 
2: De eisen aan de omgang met de debiteur
3: De informatievoorziening aan de schuldenaar
4: De eisen aan de inrichting van het dossier
5: Klachtenbehandeling
6: Tarieven

Vakbekwaam
- Periodiek onderhouden
- Kennis over wetgeving
- Omgang met mensen en vaardigheden 
- Opleiding niveau 3 en 4 van het Europees kwalificatiekader – miv 1 april 2025 
- Twee keer per jaar een bijeenkomst over maatschappelijke normen

Omgangseisen en informatievoorziening
- Benadering is transparant
- Ondubbelzinnig
- Herkenbaar
- Correct 
- Communicatie is duidelijk en begripvol 
- Informatieverstrekking eenduidig, volledig en juist
- Proactieve- toelichting rechten en plichten
- Rechtstreeks en eenvoudig bereikbaar

Inrichting werkzaamheden en administratie
- Dossiervorming
- Gemaakte afspraken met de schuldenaar
- Contactmomenten
- Schriftelijke bewijsstukken van een inhoudelijke reactie op betwiste vorderingen
- Dossiers in goede, geordende en toegankelijke staat
- Bewaartermijn twee jaar na sluiting
- Interne en externe procesbeschrijvingen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Klachtenbehandeling:
Klachtenregeling à behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten en het incassobureau dient aangesloten te zijn bij een geschillenregeling

Inzichtelijkheid van de vordering
- Specificatie van opbouw en totaalbedrag
- Schriftelijk met adresgegevens schuldeiser

De cumulatiebepaling
Beperkt incassokosten bij terugkerende facturatie › Maximumbedrag aan incassokosten – Per zes maanden – € 140,00 (€40,00 + 5x €20,00) – Voor termijnbetalingen niet hoger dan € 266,67 – Termijn waarbij 15% van de incassokosten is berekend op basis van de Bik telt ook mee in de terugkijkperiode van zes maanden

Screeningsautoriteit Justis 
Beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties ter bevordering van een veilige en rechtvaardige samenleving. Tevens screent Justis incassodienstverleners en beheert het Register incassodienstverlening.

Ministerie van justitie en veiligheid - Inspectie Justitie en Veiligheid
Zal toezicht houden op de registratieplicht incassoregister en op de volgende kwaliteitseisen controleren: 

• Vakbekwaamheid; • Inzichtelijkheid vordering; • Omgangseisen en informatievoorziening; • Inrichting werkzaamheden en administratie; • Klachten- en geschillenregeling

Accountor klaar voor de Wet kwaliteit incassodienstverlening

Accountor incasseert voor verschillende opdrachtgevers openstaande rekeningen. Als lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) bezit Accountor al jaren het Incasso Keurmerk van de NVI  overstijgen we zelfs de initiële vereisten van de Wki, wat betekent dat Accountor volledig aan deze nieuwe regelgeving voldoet en daarmee dus Wki-proof is. Het Incasso Keurmerk waarborgt dat we werken volgens de vastgestelde criteria en volgens een gedragscode. Accountor voert een maatschappelijk verantwoorde incassoprocedure met correcte en tijdige benadering van debiteuren. Hierbij nemen we altijd het juridisch en regelgevend kader van de gedragscode voor NVI-leden in acht. 

Onze incassomedewerkers zijn NVI gecertificeerd. Hiermee kunnen ze aantonen alle kennis in huis te hebben om hun werk goed te kunnen doen. Daarnaast hebben de meeste collega’s het Problematische Schulden certificaat waarmee ze de schuldenaren nog beter helpen bij het voorkomen en oplossen van problematische schulden.

Op onze incassopagina leggen we uit wat mensen moeten doen als ze een betaalverzoek van ons krijgen.

Share