Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

WW Premie wijzigt in 2020

De overheid wil werkgevers aanmoedigen om medewerkers vaker en sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Naast de diverse nieuwe maatregelen vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans is daarom ook besloten een verandering door te voeren in de premieheffing van de WW. (Werkloosheidswet)

Wijziging
De huidige premiedifferentie werd bepaald door de sectorcode die aan een bedrijf is toegekend. Nu is besloten om de premiedifferentiatie te baseren op het contract van de medewerker. Daarbij zal het premiepercentage voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd 5% lager zijn dan voor een medewerker met een contract voor bepaalde tijd.

Werkgeverskosten WW in 2020
De verwachting is dat de premielasten in 2020 zullen stijgen naar 7,94% voor een medewerker met een contract voor bepaalde tijd en 2,94% voor de medewerker met een contract voor onbepaalde tijd. Het huidige percentage voor de WW (basis)premie WW is 3,6% (2019)

Voor een medewerker met een fiscaal loon van € 2000 betekent dat in de huidige situatie € 2000 *3,6%   = € 72 WW premie (exclusief sectorpremie WW) 
In de nieuwe situatie voor 2020 zou dat betekenen € 2000 * 2.94% = € 58.80 WW premie voor een medewerker met een contact voor onbepaalde tijd
Voor een medewerker met contact voor bepaalde tijd zou dat betekenen € 2000 * 7.94% = € 158.80 WW premie. 

In dit geval zijn uw werkgeverslasten voor 1 medewerker € 100 lager per maand

U kunt nu dus al rekening houden met het omzetten van contracten voor bepaalde naar onbepaalde tijd om in 2020 de (5%) lagere WW-premie te betalen!
Praktische uitwerking voor nieuwe ww premie:

In 2020 zal de soort arbeidsovereenkomst (bepaald/onbepaald) als verplicht onderdeel op de loonstrook moeten worden vermeld. 
In de loonaangifte geeft u middels het contracttype (automatisch) door of er bij de medewerker sprake is van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Voor een goede handhaving en ter voorkoming van oneigenlijk gebruik dient u:

  • De arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen per medewerker
  • De arbeidsuren in contract vast te leggen
  • Alsnog het hogere percentage toe te passen als het contract voor onbepaalde tijd binnen 5 maanden wordt beëindigd
  • Alsnog het hogere percentage toe te passen als de medewerker binnen 1 jaar na aanvang van het contract voor onbepaalde tijd een WW uitkering krijgt door arbeidsuren- of inkomensverlies binnen uw bedrijf
  • Alsnog het hogere percentage toe te passen als de medewerker binnen 1 kalenderjaar na aanvang van het contract voor onbepaalde tijd voor minder dan 35 uur per week, minstens 30% meer uren heeft gewerkt dan contractueel overeengekomen

Hoge premie voor Oproepcontracten
Min-maxcontracten/nulurencontracten komen niet in aanmerking voor de lage premie

Lage premie voor Bijbaantjes en Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)
Als uitzondering op de hogere premie voor tijdelijke contracten geldt het bijbaantje voor jongeren
tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur gemiddeld per week werken.
Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg mag het lagere premiepercentage worden toegepast. Deze maatregel is genomen om de werkgever te motiveren meer opleidingsplekken open te stellen voor leerlingen in het beroepsonderwijs.

Herzien WW premie

Wanneer een medewerker voor wie u de lage premie heeft toegepast binnen 2 maanden na aanvang van het dienstverband uit dienst gaat. Dan moet de WW premie worden herzien. De werkgever is dan met terugwerkende kracht de hoge WW premie verschuldigd. De wijziging wordt vanzelf doorgevoerd in de loonaangifte, maar hou wel rekening met deze hogere werkgeverslasten. 

Wanneer de contracturen verlaagd worden dan eindigt de dienstbetrekking gedeeltelijk, u hoeft dan de lage premie niet te herzien.

De lage premie hoeft niet te worden herzien bij onderstaande medewerkers. Wanneer zij binnen 2 maanden na aanvang van het dienstverband uit dienst gaan hoeft de lage premie niet te worden herzien:

-          Een BBL leerling met zowel een praktijkovereenkomst als een arbeidsovereenkomst

-          Een werknemer jonger dan 21 jaar, voor wie maximaal 52 uren per maand zijn verloond.

Advies nodig?

Share