Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Aloittavan yrittäjän tuet – mitä tukia uusi yrittäjä voi saada?

aloittavan-yrittajan-tuet

Uuden yrittäjän tai yrityksen tuki- ja rahoitusmuodot

Yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukia. Aloittavan yrittäjän tuet on tarkoitettu esimerkiksi turvaamaan toimeentuloa yrittämisen alkutaipaleella sekä mahdollistamaan ensimmäinen pieni kasvuloikka toiminnan vakiinnuttua.

Monet yrittäjän tuet ovat kaikkien haettavissa, mutta joidenkin saamiseen ja kokoon vaikuttavat muun muassa yrityksen toimiala sekä maantieteellinen sijainti – ovathan vaikkapa Lappi ja pääkaupunkiseutu hyvin erilaisia toimintaympäristöjä aloittelevalle yritykselle.

Kokosimme alle yleisimmät yksinyrittäjiä ja muutaman hengen pienyrityksiä koskevat yrittäjän tuet sekä niiden myöntämisen edellytykset.

Starttiraha – tukea toimeentuloon

Yritystoiminnan alkuvaiheen tuista useimmille tutuin lienee starttiraha, jonka myöntämisestä päättää Työ- ja elinkeinotoimisto eli TE-palvelut. Tuen määrä kuukaudessa on 37,21 euroa per päivä vuonna 2023, ja tukea maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Näin ollen summa on noin 740 euroa kuukaudessa.

Tutustu myös: 10 yleisintä kysymystä starttirahasta vastauksineen

Starttirahaa voi saada enintään 12 kuukauden ajan, eli se on nimensä mukaisesti tarkoitettu turvaamaan yrittäjän toimeentuloa vain siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Vuoden jälkeen toimeentulo pitäisi siis pystyä jo kokonaisuudessaan keräämään yrityksen tuotoilla.

Accountor Go varaa esittely

Hei uusi yrittäjä, kokeile Accountor Go -kirjanpitopalvelua 3 kuukautta maksutta!

Starttiraha – tukea toimeentuloon

Starttirahan ehdot lyhyesti

Tuki voidaan myöntää:

  • työttömälle työnhakijalle,
  • päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvälle sivutoimiyrittäjälle, tai
  • henkilölle, joka siirtyy päätoimiseksi yrittäjäksi opiskelun, palkkatyön tai kotityön tekemisen jälkeen.

Starttirahaa on muistettava hakea ennen yritystoiminnan käynnistämistä, sillä yksi tuen saamisen ehdoista on se, että toiminta aloitetaan vasta tuen myöntämisen jälkeen. Muita edellytyksiä starttirahan saamiselle ovat esimerkiksi:

  • yrittäjyyden päätoimisuus,
  • uskottavat valmiudet (mm. liiketoimintasuunnitelma, talouslaskelmat) yritystoiminnan toteuttamiseen kannattavasti, sekä
  • tuen tarpeellisuus yrittäjän toimeentulon kannalta.

Yrittäjän valmiuksia arvioidessaan TE-toimisto ottaa huomioon esimerkiksi toimialan kilpailutilanteen sekä alan uuden yritystoiminnan tarpeellisuuden paikkakunnalla. Jos isolta paikkakunnalta löytyy jo lukuisia täysin samalla liikeidealla toimivia yrityksiä, starttirahan saaminen on usein käytännössä mahdotonta. Tilanne voi kuitenkin olla täysin erilainen pienellä paikkakunnalla, jolta ei vielä löydy ainuttakaan saman alan yritystä. Olennaista on, ettei starttirahan myöntäminen yksittäiselle yritykselle vääristä kilpailua.

Tuen tarpeellisuudella puolestaan viitataan siihen, että jos TE-toimistolle esittelemiesi laskelmien perusteella yritys pystyy tarjoamaan heti riittävän toimeentulon, starttirahalle ei tällöin välttämättä nähdä tarvetta. Myös tulevan yrittäjän vanhat ulosotto- ja verovelat tai maksuhäiriömerkinnät ovat este starttirahan saamiselle – ellei TE-toimisto jostain erityisestä syystä pidä tuen myöntämistä tarkoituksenmukaisena.

Starttirahaa ei myöskään myönnetä tapauksissa, joissa hakija saa jo samalta ajalta sellaista etuutta, jonka katsotaan turvaavan kohtuullisen toimeentulon. Käytännössä siis esimerkiksi opintotuen, toimeentulotuen tai eläkkeen saaminen on este starttirahan myöntämiselle.

Miten starttirahaa haetaan?

Starttirahaprosessi alkaa yhteydenotolla paikalliseen TE-toimistoon, jossa alustavasti selvitellään edellytyksiä starttirahan saamiselle. Voit tehdä suuntaa-antavaa tiedustelua starttirahamahdollisuuksistasi esimerkiksi puhelimitse tai TE-palvelujen verkkosivuilta löytyvän chatin kautta.

TE-toimistosta hakija ohjataan yritysneuvojalle, jonka kanssa liikeideaa ja kannattavan yrittämisen edellytyksiä kartoitetaan tarkemmin. Tämän jälkeen aletaan hiomaan hakemukseen kuuluvia asiakirjoja, kuten muun muassa liiketoimintasuunnitelmaa sekä kululaskelmia. Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakijaa saatetaan vielä haastatella tarkemmin ennen lopullista päätöstä.

Starttirahan saaminen ei siis ole mikään itsestäänselvyys, mutta jos edellytykset täyttyvät, sen hakemista on hyvä pohtia. Jos asia on ajankohtainen, kysy lisää omasta TE-toimistostasi. He osaavat parhaiten kertoa, miten starttirahaprosessi juuri omalla kohdallasi etenee.

uuden-yrityksen-tuet

Tuet työntekijän palkkaamiseen

Palkkatuki

Jos yritystoiminta on käynnistynyt suotuisissa merkeissä ja asiakkaita riittää, lisäkäsille saattaa olla nopeasti tarvetta. Vuokratyöyrityksen, oman toiminimen tai laskutuspalvelun kautta työskentelevät apurit ovat yksi vaihtoehto, mutta jossain vaiheessa pohdittavaksi voi tulla myös työntekijän palkkaaminen. Tämä on iso askel kenelle tahansa aloittelevalle yrittäjälle, mutta kustannusten pienentämiseksi voi hakea palkkatukea – jos ehdot täyttyvät.

Palkkatuki on tarkoitettu työttömien työnhakijoiden työllistämiseksi, ja sitä haetaan TE-toimistosta. Tuki on tarkoitettu madaltamaan vaikeasti työllistyvien henkilöiden kynnystä siirtyä työelämään. TE-toimiston linjauksen mukaan tuki katsotaan korvaukseksi siitä, että työntekijän ohjaamiseen saattaa joutua käyttämään normaalia enemmän aikaa. Rekrytoitavan henkilön työllistymisvaikeudet voivat johtua esimerkiksi vammasta, sairaudesta tai puutteista ammatillisessa osaamisessa.

Kaikilla aloilla palkkatuen käyttäminen ei siis välttämättä ole optimaalista, mutta monin paikoin se saattaa olla erinomainen keino työllistää lisää henkilöitä.

Palkkatukea voi saada niin toistaiseksi voimassa olevaan kuin määräaikaiseen työsuhteeseen, ja tuen suuruudesta ja kestosta päätetään TE-toimistossa tapauskohtaisesti. Mikäli palkkatuki myönnetään henkilön ammattiosaamisessa olevien puutteiden takia, tuen määrään ja tukiaikaan vaikuttaa edeltävän työttömyysajan pituus.

  • Alle vuosi työttömyyttä puolestaan tarkoittaa enintään 30 prosentin tukea puolen vuoden ajanjaksolle.
  • Yli vuoden mutta alle kaksi vuotta kestänyt työttömyys tuo enintään 40 prosentin tuen maksimissaan vuoden pituiselle ajalle.
  • Vähintään kaksi vuotta kestäneen työttömyyden jälkeen tuki on maksimissaan 50 prosenttia palkkauskustannuksista, ja tukea voi saada enintään vuoden ajan.

Työllistymistä vaikeuttavan vamman tai sairauden perusteella myönnetty palkkatuki puolestaan on enintään 50 prosenttia palkkauskustannuksista kahden vuoden pituiselle tukijaksolle. Prosenttirajoista huolimatta palkkatuelle on olemassa myös euromääräinen maksimikatto, joka on 1400 euroa kuukaudessa.

Lisätietoja palkkatuen hakemiseen liittyen on listattu TE-toimiston sivuille.
Tutustu myös artikkeliimme: 1.7.2023 uudistettu palkkatuki tuo helpotusta työnantajalle

yrittajan-tuki

Oppisopimuskoulutukseen kohdistuva palkkatuki

Moni yksinyrittäjä on löytänyt yritykseensä ensimmäisen työntekijän oppisopimuskoulutuksen kautta. Oppisopimusten kestot vaihtelevat, mutta keskimäärin ajanjakson pituus on noin puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen.

Palkkatukea voi saada koko oppisopimusjakson ajaksi, jos edellä mainitut palkkatuen yleiset ehdot täyttyvät. Jos oppisopimuskoulutukseen kohdistuva palkkatuki myönnetään rekrytoitavan henkilön työttömyyden keston perusteella, tuki on ensimmäisen vuoden ajalta enintään 30-50 prosenttia ja sen jälkeen maksimissaan 30 prosenttia palkkauskustannuksista.

Vamman tai sairauden perusteella myönnettyjen tukien tapauksessa tuen määrä voi kuitenkin olla 50 prosenttia palkkauskustannuksista koko oppisopimusjakson ajalta.

Palkkatuen myöntämiseen kohdistuvat rajoitukset

Kuten starttirahaankin, myös palkkatuen myöntämiseen on olemassa useita rajoituksia. Tuen maksaminen ei esimerkiksi saa heikentää työnantajan palveluksessa olevien muiden työntekijöiden asemaa.

Myös kilpailun vääristyminen tai työnantajan olennaiset laiminlyönnit verojen tai palkkojen maksussa ovat este palkkatuen myöntämiselle. Palkkatukea ei myöskään saa tapauksissa, joissa työnantaja on irtisanonut palveluksestaan työntekijän, jonka irtisanomisaika on päättynyt edeltävän 12 kuukauden aikana.

Palkkatuen ehdoista voi lukea lisää julkista työvoima- ja yrityspalvelua koskevasta laista.

Palkkatukiuudistusta koskeva hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys annettu eduskunnalle 19.9.2022. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Muutoksien tarkoituksena on yksinkertaistaa palkkatukisääntelyä, edistää 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä ja edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä.

Lisätietoja palkkatuesta on kirjoitettu Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Mitä muita yrittäjän ja pienten yritysten tukia on olemassa?

Vaikka starttiraha ja palkkatuki lienevät aloitteleville yrittäjälle tutuimpia tukia, olemassa on tietysti myös monia muita avustusmuotoja, joista ainakin muutama on syytä käydä lyhyesti läpi.

Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoituksen nimi on sikäli hieman hämäävä, että tukea voi hakea vaikkei harjoittaisikaan maataloutta. Tuki on tarkoitettu tukemaan yritysten perustamista ja investointeja, jotta maaseuduille syntyisi lisää elinvoimaa uusien työpaikkojen ja uuden yritystoiminnan kautta. Tuettavan yrityksen täytyy luonnollisesti sijaita maaseudulla.

Lue lisää maaseudun yritystuista.


ELY-keskuksen kehittämisavustus yritykselle

Pieni yritys voi saada yrityksen kehittämistukea toiminnan kasvattamiseen, uuden liiketoiminnan luomiseen tai kansainvälistymiseen. Tuki kohdistuu merkittäviin kehityshankkeisiin, joista yrityksen on kuitenkin itse pystyttävä rahoittamaan vähintään puolet. Kuten kriteereistä voi päätellä, kyseessä ei siis varsinaisesti ole aloittelevan yrittäjän tuki. Kehittämisavustuksesta on kuitenkin hyvä olla tietoinen, jos tähtäimessä on oman yritystoiminnan kasvattaminen ja laajentaminen tulevina vuosina.

Lisätietoja kehittämisavustuksesta voi halutessaan tutkia Ely-keskuksen verkkosivuilta, jonne on listattu myös muita yritysten tuki- ja rahoitusmuotoja. Niiden myöntämisten ehdot ovat kuitenkin selvästi toimialakohtaisempia kuin tässä tekstissä mainittujen yleisempien tukimuotojen. Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi muita yrityksen rahoituslähteitä voivat olla esimerkiksi Finnvera- tai Leader-rahoitus.


Kysy vinkkejä tutuilta yrittäjiltä

Tukien hakeminen koetaan usein hankalaksi ja aikaavieväksi prosessiksi, minkä takia moni yrittäjä saattaa sivuuttaa asian kokonaan. Parhaat vinkit tukien hakemiseen saa monesti sellaisilta kanssayrittäjiltä, jotka ovat jo käyneet hakuprosessit läpi. Kannattaa siis rohkeasti konsultoida omia yrittäjäverkostoja, joiden kautta tällaisia henkilöitä varmasti löytyy. Tämä on syytä tehdä jo senkin takia, että tukien saamisten ehdot ovat usein aluekohtaisia ja paras paikallinen tietämys löytyy alueen yrittäjiltä.

--

Tukien hakemisen lisäksi myös kirjanpidon järjestäminen kuuluu uuden toiminimen tehtävälistalle. Accountor Go on yksinyrittäjien kanssa yhteistyössä suunniteltu kirjanpitopalvelu, joka sisältää samassa paketissa helppokäyttöisen ohjelmiston sekä ammattikirjanpitäjän tuen. Lue lisää Go-palvelun hyödyistä.

Asiantuntijamme

Haluatko kuulla lisää? Jätä meille viesti, niin olemme yhteydessä!

 
 

Share