Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
CFO uppdrag guide

Nytt CFO–uppdrag: Din guide till de 100 första dagarna

Förväntningarna på dagens CFO:er är höga. Det är en väldigt bred roll med stor inverkan på såväl resultat, som på människorna i organisationen. Det är många personer på det nya bolaget som kommer vilja ha din uppmärksamhet, samtidigt som du har fullt upp med att förstå den nya företagskulturen och lära känna dina nya kollegor.

Med hjälp av listan nedan kan du vara säker på att inte missa några väsentliga områden under den första tiden, oavsett om du tillträder en fast tjänst eller som interim CFO.

Maximera värdet för ägarna

I ett vinstdrivande företag är ditt självklara huvudmål att maximera värdet för ägarna; det är därför du är där. För att lyckas med det måste du se till att företaget sätter rätt riktning för framtiden, att processerna är strömlinjeformade och att alla intressenter är med på båten. Vi kommer därför titta på tre huvudområden som alla faller under din roll som CFO:

 1. Interna och externa relationer
 2. Förstå och utveckla affärsmodellen
 3. Se över processer, digitala processer och rutiner för verksamhetsstyrning

Du kommer inte hinna jobba igenom alla punkter nedan, utan se det som en bruttolista att prioritera utifrån. Dina prioriteringar kommer bero mycket på situation och omständigheter. I vissa fall handlar det i början om att släcka bränder och lösa trängande problem som du ärvt från din föregångare. Tidpunkten på året då du börjar avgör också var bolagets fokus kommer ligga.

Oavsett situation har du har en unik möjlighet att få till förändring när du är ny på företaget. Ta listan som hjälp och ge järnet! Ett tips är också att bli god vän med IT-chefen.

Services til opstart af virksomhed - Accountor Danmark
Kvadrat_mashmallow

Interna och externa relationer

CFO-rollen är ett viktigt nav i bolaget, och som spindeln i nätet behöver en CFO ha koll på sina intressenter, dels för att kunna möta frågeställningar och dels för att kunna signalera affärshändelser med stark påverkan på företaget. Det är också viktigt att veta vem som ska ha information om vad. Skapa direkta informationskanaler för sådant som är väsentligt för bolaget.

Etablera relationer med

 • ledningsgruppen
 • medarbetarna i allmänhet
 • större kunder och leverantörer som är kritiska för verksamheten
 • bankerna
 • revisorerna
 • investerarna. Fastställ och förankra ett förhållningssätt till investor relations. Dokumentera synpunkter från viktiga investerare.

Förstå och utveckla affärsmodellen

AFFÄRSMODELL, HISTORIA OCH FRAMTID

 • Skaffa dig insikt och förståelse för företagets affärsmodell.  
 • Skaffa dig en övergripande förståelse för företagets bakgrund/historia och framtid. Var kommer företaget ifrån och vart är det på väg? Vilken är den affärsmässiga riktningen på några års sikt?
 • Förstå vad som driver värde i företagets affär. Vilka nyckeltal är relevanta att mäta? Nyckeltal är viktigt för att se trender och hur ni lyckas nå delmål på vägen mot de större aggregerade målen. Hur mäter företaget idag? Missas någon viktig faktor i mätningen?
 • Förstå branschspecifik skattesituation, idag och i framtiden. Väntar några större förändringar för er bransch inom snar framtid?
 • Förstå branschspecifika lagar och regler.
 • Utvärdera interna kontrollsystem, dokumentation och rutiner för regelefterlevnad.
 • Förstå och utvärdera de krav som ställs på finansiella rapporter.
 • Träffa ledare från olika delar av företaget. Börja utvärdera effektiviteten i de ekonomiska flödena. Sätt dig in i sättet att arbeta, kulturen, visionen, styrkorna, svagheterna, möjligheterna, riskerna.
 • Analysera och utvärdera det interna kvalitetsarbetet.
   

INVESTERINGAR

 • Utvärdera beslutskriterier för bedömning av projekt eller förvärv.
 • Förstå investeringsprocessen.
   

LEDNING

 • Delta aktivt i ledningsmöten och var ett stöd för övriga ledare.
 • Utvärdera olika alternativ för antalet anställda i ekonomifunktionen. Vad funkar bäst in-house kontra outsourcat? Vilka styrkor har ni internt? Vilka kompetenser skulle ni behöva stärka? Påbörja rekryteringar eller outsourca vissa roller/resurser. 
 • Utvärdera optimal storlek för andra avdelningar du har insyn i. Diskutera med chefer för respektive avdelning.
 • Se över eventuella bonusprogram så att incitamenten stärker önskade beteenden hos medarbetarna.
 • Fundera över vilka expansionsmöjligheter som finns och börja ta fram en plan. Var ser du att företaget ska vara om 5 år?

 

Se över processer och rutiner för verksamhetsstyrning - går det att digitalisera mer

BUDGET/FORECAST

 • Skaffa dig förståelse för befintlig process.
 • Identifiera budgetägare för olika delar av verksamheten.
 • Förtydliga vid behov vilken typ av data som budgetägarna förväntas bidra med och hur.
 • Se över interna deadlines så att de är rimliga sett till när företaget förväntas leverera budget/forecast.
 • Färdigställ och förankra i ledningsgruppen.
 • Utvärdera och revidera processen.
   

INKÖP OCH KOSTNADER

 • Leta efter generella mönster som tyder på utsatthet eller risker i inköpssituationen.
 • Gör en genomgång av rådande villkor generellt i inköpen. Accepterar ni för korta betalningsfrister?
 • Se över processen från inköp till betalning.
 • Utvärdera interna kontrollrutiner och se till att det finns tydliga ansvarsfördelningar för alla aspekter av interna och externa affärer. Har vi rätt systemstöd för inköpen? Behöver vi ett försystem till affärssystemet?
 • Få tillgång till och utvärdera löpande kontrakt för åtminstone de större kostnadsposterna, förhandla om förbättrade villkor med stora leverantörer.
   

AVSLUT OCH RAPPORTERING

 • Kartlägg och utvärdera befintliga processer för månads- och kvartalsavslut. Kan de effektiviseras?
   

SKATT OCH REGELEFTERLEVNAD

 • Gå igenom hur momsen bokförs och rapporteras. Är det korrekt?
 • Se över att skatterna planeras på ett optimalt sätt.
 • Se över skatteföljderna för aktuella affärsbeslut. Hur påverkar olika alternativ företagets skattesituation? 
 • Sätt dig in i företagets policy för utländska valutor.
   

REVISION

 • Se över företagets revisionsprocess. Kan den effektiviseras? Digital lösning där revisorerna kan logga in i affärssystemet själva?
 • Ta del av rapporter från genomförda revisioner och genomför förbättringar vid behov.
   

BANK

 • Se över företagets bankrutiner. Hur görs leverantörsbetalningar idag? Går det att göra det effektivare exempelvis med att skicka betalfiler till banken. Se över för både inhemska och utländska betalningar. Hur ser valutaexponeringen ut? Finns det fördel att skaffa av valutakonton?
 • Se över likviditet- och investeringsstrategi. Kan ni tillåta en lägre likviditet för att få bättre avkastning på tillgångarna?
   

AFFÄRSRISKER

 • Identifiera och dokumentera affärsrisker och tilldela ansvarig för respektive område.
 • Följ upp arbetet och dokumentera framsteg och identifiera nya risker.
 • Överväg att sätta samman en arbetsgrupp för att möta affärsrisker.
   

BOKFÖRING OCH RAPPORTERING

 • Utvärdera befintligt bokförings- eller affärssystem. Är det digitalt och automatiserat så långt det går? Kan ni ta ut rapporter själva vid behov? Har systemet direkt koppling mot bank för ständigt uppdaterade siffror?  Går det att digitalisera processerna mer? 
 • Se över möjligheterna till förbättringar av likviditetsstyrningen.Vad binder kapital idag? Se över betalningsdagar för både kund- och leverantörssidan. Hur arbetar företaget med varulager och kapitalbindningen av det? Fungerar inköp och leveransfunktionen optimalt för att säkra effektiv kapitalbindning av varulager?
 • Se över redovisningen av projekt. Är företaget i behov av projektredovisning? Är kontoplan synkad med det? Är rapporter på plats för uppföljning av projekten? Säkerställ i organisationen att alla kostnader kopplade till ett projekt fångas upp.
 • Se över hur aktuell kontoplan används.
 • Se över och eventuellt förbättra och utveckla rapportpaket till ledningen.
 • Se över möjligheter att automatisera/digitalisera rapporteringen.
 • Se över rapportering till marknaden, om bolaget är noterat.
Välkommen att höra av dig för frågor. 
Kontakta oss »

 

Vill du ha hjälp att hitta din nya CFO? Hör av dig idag

 
 
Tags

Share