Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Skatteregler for utleie

Nya skatteregler för företagssektorn - Lagförslag 2018

Regeringen har överlämnat ett förslag om lagändringar till Lagrådet för att motverka skatteplanering genom ränteavdrag. Syftet med förslaget var inte att på totalen höja skatterna, varför man också vill införa en sänkning av bolagsskatten i två steg fram till 2021, från dagens 22 procent till 20,6 procent.

Genom lagändringarna hoppas man kunna strama åt för den lilla andel företag (uppskattningsvis 1 procent) som ägnar sig åt avancerad skatteplanering med ränteavdrag. Samtidigt får alla företag en mer fördelaktig skattesituation i och med den generella skattesänkningen. Totaleffekten förväntas bli en ökad neutralitet i skattesystemet.

Avdragsbegränsningen är utformad som en så kallad EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent.

EBITDA står för Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Detta mått visar ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar (materiella och immateriella).

Vi tar ett exempel (kraftigt förenklat) för att illustrera de principiella förändringar som sker. Det finns begränsningar redan idag som vi inte har tagit hänsyn till.

RESULTATRÄKNING

Omsättning 120
Övriga rörelsekostnader -20
Personal -20
EBITDA 80

Avskrivningar -20
EBIT 60

Ränteintäkter 10
Räntekostnader -50
Räntenetto -40

Före lagändringen:
Tillåtet ränteavdrag: Hela räntekostnaden
Bokföringsmässigt resultat 20               Skattemässigt resultat 20
Skatt: 20 x 0,22 = 4,4

Efter lagändringen:
Tillåtet ränteavdrag 80 x 0,3 = 24
Bokföringsmässigt resultat 20               Skattemässigt resultat 36
Skatt: 36 x 0,206 = 7,416

Det är värt att notera att avdragsbegränsningen är på räntenettot och inte på räntekostnaden. Lagförslaget innebär att hela räntekostnaden inte längre blir avdragsgill. Storleken på resultatet (EBITDA) bestämmer avdragsutrymmet för räntekostnader. I exemplet blev skatten betydligt högre efter lagändringen. Men företag som gör större vinst kommer få ett större utrymme för ränteavdrag, och företag med lägre räntekostnader kommer gynnas av lagändringen då skatten blir lägre.

Bokföringsmässigt blir det ingen skillnad, förutom att skattekostnaden ändras.

En förenklingsregel föreslås också träda ikraft som tillåter ränteavdrag för negativa räntenetton (ränteintäkter minus räntekostnader) på upp till 5 miljoner kr. Denna förenklingsregel gör att de allra flesta bolag klarar sig undan begränsningen i ränteavdrag.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

 
 
Tags

Share