Hoppa till huvudinnehåll

Privacy Statement - Integritetspolicy

Last updated 2020-11-02

Denna Integritetspolicy (nedan kallad “integritetspolicyn”) är en information till dig om hur Accountor Ekonomi & Rådgivning AB samlar in, använder eller delar dina personuppgifter i samband med den tjänst som utförs (“Tjänsten”) och/eller webbplatsen www.accountor.se. Läs denna policy noga innan du börjar använda Tjänsten eller surfa på webbsidan.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning är Accountor Ekonomi & Rådgivning AB (nedan kallad "Accountor", "vi", "oss" eller "vår"). Accountor är ansvarig för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Integritetspolicyn och tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga:
Accountor Ekonomi & Rådgivning AB
Business ID: 556583-7803
Address: Box 1126, 111 81 Stockholm
Phone: 010-475 01 00
Email: gdpr@accountor.se 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
Johannes Fundeborg, Dataskyddsombud, Sverige
Address: Box 1126, 111 81 Stockholm
Email:  gdpr@accountor.se

 

2. Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in dina personuppgifter på olika sätt. Som regel behandlar vi personuppgifter som

 • lämnas av dig när du kommunicerar eller gör affärer med oss, t.ex. när du köper vår Tjänst eller signar upp till vår Tjänst, prenumererar på våra nyhetsbrev eller kontaktar oss för att begära offerter eller information;
 • genereras vid användning av vår Tjänst eller besök på vår webbplats, t.ex. när du loggar in på Tjänsten; och
 • erhålls från andra källor, när det är tillåtet enligt lag, t.ex. UC, myndigheter eller postkontor.

Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter till oss, men om du bestämmer dig för att inte göra det är det möjligt att vi inte kan tillhandahålla vår Tjänst till dig.

De personuppgifter som vi samlar in omfattar t.ex. följande kategorier av uppgifter:

 • grundläggande information, t.ex. namn, titel och förhållande till ett företag som du representerar och kontaktuppgifter (e-post, adress och telefon) samt språkpreferenser,
 • information om kundförhållandet, t.ex. uppgifter om Tjänsten och orderuppgifter, betalningsuppgifter, faktureringsinformation, marknadsföringstillstånd och -förbud,
 • kundinteraktion, kundkontakter och svar samt poster som rör användningen av individers rättigheter,
 • personuppgifter som genereras i samband med användningen av vår Tjänst eller läsningen på vår webbplats, t.ex. användar-ID, lösenord, autentiseringsuppgifter, tidsstämplar och loggdata om användningen av Tjänsten, uppgifter som samlas in med hjälp av cookies och liknande funktioner genom webbplatser (enhets-ID och -typ, operativsystem och applikationsinställningar) och
 • andra uppgifter, som är baserade på ditt samtycke och definieras i detalj när ditt samtycke efterfrågas.

3. Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som behövs för att hantera vårt förhållande till dig och för andra relevanta operativa eller kommersiella syften.

Dina personuppgifter behandlas i följande syften:

3.1. UTFÖRANDE AV TJÄNSTER OCH HANTERING AV KUNDFÖRHÅLLANDET

Det främsta syftet med att samla in personuppgifter är för att utföra och leverera Tjänsten till dig. För att göra det hanterar och underhåller vi förhållandet mellan oss och dig eller det företag du representerar. I detta fall är vår behandling av personuppgifter baserad på avtalet mellan dig eller det företag du representerar och oss.

3.2. MARKNADSFÖRING

Vi kan kontakta dig för att informera dig om förändringar av Tjänsten eller för att främja och sälja andra tillhörande tjänster. Vi kan även använda dina personuppgifter för marknadsundersökningar och kundundersökningar. I detta avseende är behandlingen av personuppgifter baserad på vårt legitima intresse att ge dig information som en del av Tjänsten och att främja våra tjänster till dig. Du kan när som helst motsätta dig direkt marknadsföring (se paragraf 8 i denna Integritetspolicy).

3.3. TJÄNSTEUTVECKLING, INFORMATIONSSÄKERHET OCH INTERN RAPPORTERING

Vi behandlar också personuppgifter för att garantera säkerheten för Tjänsten och webbplatsen, förbättra Tjänstens och webbplatsens kvalitet samt utveckla nya egenskaper för Tjänsten. Vi kan också generera interna rapporter baserat på personuppgifter för att driva vår verksamhet på lämpligt sätt. I dessa fall ligger behandlingen av personuppgifter i vårt legitima intresse att säkerställa att vår Tjänst och webbplatsen har datasäkerhet på adekvat nivå, och att vi har tillräcklig och relevant information tillgänglig för att utveckla vår Tjänst och hantera vår verksamhet.

3.4. EFTERLEVNAD AV LAGAR

Vi kan vara skyldiga att behandla personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. när det gäller redovisning eller för att uppfylla en rapporteringsskyldighet mot olika myndigheter. 

3.5. ANNAN BEHANDLING SOM DU HAR SAMTYCKT TILL

Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter i något annat avseende har vi rätt att behandla personuppgifter i enlighet med det.

Överlåtelse och utlämning av personuppgifter

Vi kan lämna ut personuppgifter till andra bolag i Accountor Group, i enlighet med gällande rätt och för de syften som föreskrivs i denna Integritetspolicy, inbegripet marknadsföring av produkter och tjänster till dig. Personuppgifter kan också överlåtas inom Accountor Group för interna administrativa syften, t.ex. för att driva vår verksamhet på ett effektivt sätt och för användningen av centraliserade IKT-system. Utlämning av personuppgifter inom Accountor Group baseras på våra legitima intressen att möjliggöra en effektiv drift av verksamheten och hanteringen av kundrelationer samt för att informera våra kunder om relevanta tjänster från andra bolag inom Accountor Group.

4.Vi kan även dela personuppgifter med tredje part

 • när det är tillåtet eller nödvändigt enligt gällande lag, t.ex. för att uppfylla förfrågningar från behöriga myndigheter eller vid rättsliga förfaranden,
 • när våra betrodda tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter åt oss efter våra instruktioner. Vi kommer alltid att kontrollera och ansvara för användningen av dina personuppgifter,
 • om vi är involverade i ett samgående, förvärv eller en försäljning av alla eller en del av våra tillgångar,
 • när vi i god tro anser att det är nödvändigt att dela uppgifterna för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en statlig begäran och
 • med ditt samtycke till de parter som samtycket avser.

5. Utlämning av personuppgifter utanför EU/EES

Vi kan lämna ut dina personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när våra betrodda tjänsteleverantörer är etablerade där. I dessa fall kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att tillhandahålla lämpligt skydd för internationella dataöverföringar på det sätt som krävs enligt europeiska dataskyddslagar, däribland Dataskyddsförordningen (2016/679).

Med anledning av att Privacy Shield Framework inte längre är godkänd av EU säkerställer Accountor att överföringar av personuppgifter sker med stöd av standardavtalsklausuler alternativt andra lagliga tillvägagångssätt som exempelvis BCR (Binding Contract Regulations).

6. Användningen av kakor (Cookies)

Vi använder också cookies och andra liknande tekniker på vår webbplats. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för att samla in och komma ihåg information, öka funktionaliteten på vår webbplats och göra den enklare att använda. Vi kan också använda cookies och andra liknande tekniker i statistiska syften för att sammanställa anonym, samlad statistik, angående t.ex. användningen av webbplatsen, så att vi kan förstå hur användarna använder den och förbättra användarupplevelsen.

Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies, begränsa användningen av cookies eller avlägsna cookies från webbläsaren. Eftersom cookies är en viktig del av hur vår webbplats fungerar kan en begränsad användning av cookies påverka webbplatsens funktionalitet.

För att läsa mer om hur vi använder cookies gå till vår cookie notice.

7. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge som det krävs för att uppfylla de syften som definierats i denna Integritetspolicy.

De flesta av dina personuppgifter kommer att lagras under hela ditt kundförhållande med Accountor. Vissa personuppgifter kan behållas efter att ditt kundförhållande med oss har upphört, om det krävs eller är tillåtet enligt gällande rätt. Efter att vårt förhållande har upphört lagrar vi exempelvis vanligen personuppgifter som är nödvändiga för att bemöta förfrågningar eller anspråk enligt gällande bestämmelser om preskriptionstid, eller så kan vi lagra dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att respektera din begäran om att inte ta emot direkt marknadsföring från oss.

När dina personuppgifter inte längre behövs enligt lag eller på grund av endera partens rättigheter eller skyldigheter kommer vi att radera dina personuppgifter.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan när som helst få tillgång till, korrigera, uppdatera, ändra eller begära att dina personuppgifter avlägsnas. Notera dock att viss information är nödvändig för att uppfylla de syften som definieras i denna Integritetspolicy och kan krävas enligt lag. Sådana personuppgifter kan därför inte avlägsnas.

Du har rätt att invända mot viss behandling. I den mån som det krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att begränsa databehandlingen.

Du har rätt till uppgiftsportabilitet, dvs. rätten att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format samt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån som det krävs enligt gällande rätt.

Om vår behandling av dina personuppgifter är baserad på ett samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka samtycket. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter för de syften som du har samtyckt till om det inte finns en annan rättslig grund för behandlingen.

Skicka ovan nämnda förfrågningar till oss på gdpr@accountor.se.

Om du anser att det finns ett problem med vårt sätt att hantera dina personuppgifter har du rätt att framställa ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns här: www.datainspektionen.se.

 

9. Säkerhet

Vi vidtar de säkerhetsåtgärder (inbegripet fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder) som är lämpliga för att skydda personuppgifter från förlust, skada, missbruk och obehörig åtkomst eller utlämning. Vi begränsar exempelvis åtkomsten till personuppgifter till behöriga medarbetare och tjänsteleverantörer som behöver känna till informationen under utförandet av sina arbetsuppgifter.

Var medveten om att trots att vi strävar efter att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för personuppgifter kan inget säkerhetssystem förhindra alla potentiella säkerhetsintrång. Om ett säkerhetsintrång sker kommer vi att informera dig i enlighet med gällande rätt.

10. Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi kan ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör ändringar av denna Integritetspolicy kommer vi att underrätta dig om det på vår webbplats på https://www.accountor.com/sv/sweden/privacy-statement, där du också hittar den senaste versionen av denna Integritetspolicy.

11. Kontakta oss

Om du har frågor om denna Integritetspolicy eller vilka av dina personuppgifter som vi behandlar kan du kontakta oss på gdpr@accountor.se.

Share