Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Muutosturvalla huolenpitoa irtisanomis- ja lomautustilanteisiin

Muutosturva on keskusteln aiheena.

Muutosturva tuo tukea muutostilanteissa

Muutosturva on työelämän tukitoimi, jolla yritys voi tukea erilaisissa muutos- ja irtisanomistilanteissa olevia työntekijöitä. Lakisääteinen muutosturva koskee tuotannollis-taloudellisista syistä tehtäviä irtisanomisia. Muutosturvalla pyritään varmistamaan niin työntekijän kuin työnantajan mahdollisimman sujuva siirtyminen muutoksesta eteenpäin. 

Muita muutostilanteita, joissa tukitoimia voidaan tarvita, ovat esimerkiksi yrityksen uudelleenjärjestelyt, lomautukset, yrityssaneeraus - tai yrityskauppatilanteet. Muutosturvalla yritys tarjoaa poislähteville työntekijöille kokonaisvaltaista apua ja tukea lähtötilanteeseen sekä uudelleen työllistymiseen. 

Muutosturvan toimenpiteillä pyritään myös varmistamaan, että muutostilanteet toteutetaan hallitusti ja inhimilliset näkökulmat huomioiden.

Muutosturvasta hyötyvät niin työntekijät kuin yritys

Lakisääteinen muutosturva suojaa niin työntekijää kuin työnantajaa muutostilanteen tuomilta vaikutuksilta, ollen näin tärkeä osa työelämän joustavuutta, kehitystä ja vastuullista toimintaa. Muutostilanteen hyvä hoitaminen ja johtaminen on myös osa yrityksen hyvää ja vastuullista työnantajakuvan hoitamista. 

Huolehtimalla lähtevistä työntekijöistä ja hoitamalla muutostilanteen asiat hyvin, voidaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen työnantajakuvaan ja työntekijäkokemukseen. Hyvin hoidettujen muutosneuvottelujen jälkeen yritys pystyy jatkamaan toimintaansa sujuvammin myös yritykseen jäljelle jäävien työntekijöiden kanssa.

muutosturva-asia

Muutosturvan toimenpidevalikoimaan sisältyvät palkallinen vapaa uuden työpaikan etsimiseen, työnantajan tarjoama työllistymistä tukeva valmennus tai koulutus, laajennettu vastuu työterveyshuollon järjestämisestä (työterveyshuoltoasiassa vähintään 30 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja henkilöille, jotka olleet työsuhteessa vähintään 5 vuotta yhdenjaksoisesti), työnantajan tiedottamisvelvollisuus, yhteistyöhenkisen toimintasuunnitelman laatiminen henkilöstön kanssa sekä yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa laaditut työllistymisohjelmat. 

Muutosturvaan kuuluu myös korotettu työttömyysturva, kun työntekijä osallistuu työllistymisohjelmassa sovittuihin toimenpiteisiin. Turvan avulla pyritään tarjoamaan kattava tuki työntekijälle työpaikan menetyksen kriittisissä vaiheissa.

muutosturva yli 55-vuotiaille

Lainsäädäntö muutosturvan taustalla

Muutosturva perustuu lainsäädäntöön, joka velvoittaa työnantajia tarjoamaan tiettyjä tukitoimia työntekijöilleen muutostilanteessa. Tukitoimien laajuus riippuu esimerkiksi yrityksen työntekijämäärästä sekä työsuhteiden pituudesta. 

Lainsäädäntö edellyttää yrityksiä tarjoamaan muutosturvavalmennusta tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottaville työntekijöille, jos yritys työllistää säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja edellytyksellä, että työntekijän työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta työsuhteen päättymiseen mennessä. 

Muutosturvavalmennuksella varmistetaan, että yrityksen lakisääteiset ja muutosturvalain mukaiset työnantajavelvollisuudet täyttyvät tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella irtisanotulle työntekijälle. Työnantaja voi halutessaan tarjota valmennusta myös vähemmän aikaa töissä olleille ja osoittaa sillä vastuullisuutta työnantajana, luoden samalla positiivista työnantajakuvaa. 

Vuoden 2023 alusta voimaan tullut muutosturva yli 55-vuotiaille mahdollistaa muutosturvan tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanotuille yli 55-vuotiaille työntekijöille, jotka ovat olleet saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta ja tietyin muin edellytyksin. 

Muutosturva koostuu muutosturvarahasta ja julkisena työvoimapalveluna järjestettävästä muutosturvavalmennuksesta. Työllistymisvapaata on myös käytettävissä enemmän. 55-vuotta täyttänyt työntekijä on myös oikeutettu osa-aikatyöhön ilman terveydellisiä tai sosiaalisia syitä.

Muutosturvan laiminlyönti voi tuoda korvausvelvoitteen

Jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa tarjota irtisanotulle työntekijälle muutosturvavalmennusta tai koulutusta, on työntekijä oikeutettu saamaan korvausta laiminlyönnistä (TSL 7:14).  Korvauksena maksetaan rahasumma, joka vastaa laiminlyödyn koulutuksen tai valmennuksen arvoa. Työnantajaa ei kuitenkaan voida velvoittaa tarjoamaan kyseistä valmennusta tai koulutusta jälkikäteen. 

Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut on myös syytä käydä huolella noudattaen lain menettelytapasäännöksiä. Neuvotteluvelvoitteen laiminlyönti tai rikkominen voi tuoda työnantajalle ikävän hyvitysseuraamuksen. 

muutosturvavalmennus

Muutosturvavalmennus auttaa eteenpäin

Muutosturvavalmennuksessa poislähtevän työntekijän tukena on asiantuntija, joka valmentaa häntä muutostilanteessa, auttaa häntä tunnistamaan vahvuutensa työnhaussa, löytämään työllistymismahdollisuuksia ja mahdollisia urapolkuja sekä neuvoo työnhaun keinoissa konkretian tasolla. 

Valmennus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden päivittää työnhakutaitoja, pohtia työuransa seuraavaa askelta, oivaltaa uusia uramahdollisuuksia ja saada konkreettista tukea uuden työn löytymiseen. 

Valmennuksen avulla on tarkoitus lieventää myös muutostilanteesta aiheutuvaa stressiä ja epävarmuutta sekä lisätä työnhakijan itsevarmuutta itsensä markkinoinnissa. 

Yrityksen näkökulmasta muutosturvavalmennus parantaa yrityksen kykyä sopeutua ja palautua muutoksista nopeammin. Se lisää myös yritykseen jäävien työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutuneisuutta yritykseen, kun huomataan, että yritys hoitaa asiat hyvin myös haastavissa muutostilanteissa. 

Muutosturva ja hyvän muutosjohtamisen periaatteet ovat tärkeitä työelämän toimintatapoja, joiden kautta työnantajat ja työntekijät voivat yhdessä rakentaa vahvan pohjan muutoksille, kun muutosturvasäännöksiä noudatetaan ja muutosturvavalmennuksen tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään. Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi on haastavassa tilanteessa tärkeää muistaa myös inhimillinen puoli ja ottaa muutosjohtaminen huomioon kaikissa muutoksen vaiheissa.

Asiantuntijamme apunasi muutosturvavalmennuksessa ja siihen liittyvissä lakiasioissa

Kun muutosneuvottelut ovat käynnistyneet ja yrityksesi etsii kokenutta ja asiantuntevaa kumppania avuksi muutosturvavalmennuksiin, muutosturvavalmennuksistamme löydät ratkaisut eri tarpeisiin. Työsuhdejuridinen palvelumme tarjoaa neuvontaa kaikissa muutostilanteisiin ja muutosturvaneuvotteluihin liittyvissä lakiasioissa. 

Muutosturvavalmennukset räätälöidään poislähteville työntekijöille aina valmennettavien henkilöiden lähtötilanteen ja tarpeiden pohjalta. Valmentaja on valmennettavien työntekijöiden tukena koko prosessin ajan. Valmennukseen kuuluvien tapaamiskertojen määrään vaikuttaa valmennuspaketin kokonaisuus. 

muutosturvavalmennus

Muutosturvavalmennuksessa hyödynnetään apuna erilaisia toimintapa- ja itsetuntemusanalyyseja sekä coaching-metodeja. Panostamme erityisesti työnhakutaitojen kehittämiseen, kuten videohaastatteluihin, LinkedIn-profiilin optimointiin ja piilotyöpaikkojen löytämiseen. Valmennettavan työntekijän kanssa käytävillä keskusteluilla autamme häntä hahmottamaan tulevan työuran suuntaa ja tavoitteita. 

Valmennuksen apuna käytetään monipuolista verkko-oppimisalustaa, joka on valmennettavan työntekijän vapaasti käytettävissä ympärivuorokautisesti ja kolme kuukautta valmennuksen jälkeen. Lisäksi valmennettavalle annetaan käyttöön laaja materiaalipaketti, joka tukee oppimista ja kehitystä myös valmennuksen jälkeen. 

Asiantuntijamme

Kerromme mielellämme lisää muutosturvavalmennuksen palveluista, ota yhteyttä!

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

 

 
collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Share