Hyppää pääsisältöön
Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut Tilinpäätös

Tilinpäätös tutuksi – Nämä ovat yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Tilinpäätöksen perusteella laskettavat tunnusluvut kertovat, missä tilassa yrityksesi on tällä hetkellä ja millainen tulevaisuus on odotettavissa. Taloushallinnon erityisasiantuntijamme Markku Salmenkangas on selventänyt alle tilinpäätöksen tulkintaa!

Tilinpäätöksestä näkee, onko yrityksen toiminta tuottanut toivottua tulosta. Katse menneisyyteen auttaa myös tulevien toimintojen suunnittelussa. Monet kuitenkin katsovat vain tuloslaskelman ja siitäkin vain viivan alle jäävän tuloksen. Se on toki tärkeä luku, koska se päätyy taseen omaan pääomaan. Tilinpäätökseen on kuitenkin tutustuttava laajemmin ymmärtääkseen, mitä yrityksessä on vuoden aikana tapahtunut ja miksi.

Tase ja varsinkin oma pääoma on se, johon tiivistyy koko yrityksen historia, nykyhetki ja tulevaisuus. Tase on yrityksen koko elinkaaren mittainen. Tuloslaskelma on vain tilikauden mittainen jakso.

Mitkä asiat tilinpäätöksessä ilmentävät ratkaisevimmin yrityksen elinkelpoisuutta?

Tilinpäätöstä tulkittaessa tulisi saada vastaus kolmeen kysymykseen:
 1. Onko tulos riittävä?
 2. Onko pääomarakenne terve?
 3. Riittävätkö rahat nyt ja tulevaisuudessa?

Talous- ja markkinatilanteiden toistuvat ja nopeat maailmanlaajuiset häiriötilanteet ovat muuttaneet perinteisten talouden tunnuslukujen tärkeysjärjestystä. Toki yrityksesi jatkuvuuden kannalta on välttämätöntä, että kannattavuus on kunnossa. Tätä voi seurata perinteisten kateprosenttien ja liikevoiton kautta.

Oman pääoman ja kassavirran riittävyys sekä tappionsietokyky on yrityksesi tulevaisuuden kannalta noussut ensiarvoisen tärkeäksi.

Omavaraisuusaste ja maksuvalmiuden tunnusluvut kertovat parhaiten yrityksesi kyvystä selviytyä velvoitteistaan myös häiriötilanteissa.

Kassavirtalaskelma kertoo usein enemmän, kuin tuloslaskelma. Yksinkertainen ja tehokas tapa ennakoida kassakriisiä on verrata tuloslaskelman kumulatiivista käyttökatetta kassavirtalaskelman kumulatiiviseen toimintajäämään eli liiketoiminnan kassavirtaan. Ne mittaavat samoja euroja, käyttökate suoriteperusteisesti ja toimintajäämä kassaperusteisesti.

Pelkkä vuosittainen tilinpäätös ei kuitenkaan ole riittävä dokumentti päätöstenteon pohjaksi. Kaikki yritykset tarvitsevat ajantasaista kuukausikohtaista raportointia sekä rullaavia tulos-, rahoitus- ja kassaennusteita.

Näiden avulla yrityksessäsi pystytään reagoimaan riittävän nopeasti talouden muutoksiin.

Jos minä saisin päättää, määräisin budjetoinnin kaikille yrityksen pakolliseksi. Budjetti tulisi toimittaa myös Verohallintoon uuden tilikauden ennakkoverojen pohjaksi. Tällä hetkellä ennakkoveron perustana on kaksi vuotta vanha tilinpäätös, Accountorin taloushallinnon erityisasiantuntija Markku Salmenkangas sanoo.

Tilinpäätöksestä voidaan tulkita ennen kaikkea, onko kannattavalle yritystoiminnalle ollut edellytyksiä. Siitä voi esimerkiksi huomioida liikevaihdon ja tuloksen muutokset ja pohtia, ovatko syynä kausivaihtelut vai ovatko muutokset pysyviä. Jos yritys pystyy pitämään liikevaihtonsa ja tuloksen tasaisena vuodesta toiseen, on se merkki hyvistä sidosryhmäsuhteista ja terveestä liiketoiminnasta.

Tilinpäätös on hyvä väline toiminnan kehittämisessä. Sen avulla voi miettiä ilmenneiden ongelmien syitä ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. Tulevaa pystyy myös jonkin verran ennakoimaan katsomalla kuluneen vuoden tuloksia.

5 tärkeintä asiaa, joita yrittäjän on hyvä seurata tilinpäätöksen avulla 

1. Kannattavuus

Tuloslaskelmasta näkyvä liiketoiminnan tulos kertoo kaunistelemattomasti toiminnan kannattavuudesta. Jos tulos on vuodesta toiseen miinuksella, ovat jatkamisen edellytykset heikot.  Tilikauden tulos esittää omistajien varallisuuden muutoksen.

Monilla yrityksillä saattaa liikevaihdon kehitys olla ihan hyvä, mutta tilinpäätöksen hetkellä huomataan, ettei tulosta syntynytkään odotetulla tavalla. Syynä tähän voi olla, ettei yrittäjä ole osannut huomioida kaikkia yritystoiminnan kuluja tai esim. vaihto-omaisuuden muutosta ei ole tilikauden aikana seurattu.

– Vain kannattava yritys voi investoida tulevaisuuteen kehittämällä palveluaan tai tuotettaan. Yksi kannattavuuden mittari on liikevoitto. Tässä ratkaisevaa on euromäärä, koska sen tulee riittää rahoituskuluihin, lainojen lyhennyksiin, verojen maksuun ja voitonjakoon, Salmenkangas sanoo.

Tunnusluvut, joiden avulla seuraat kannattavuutta tilinpäätöksestä:
 • Käyttökate %
 • Liikevoitto %
 • Nettotulos %

Näiden prosenttien avulla on hyvä seurata tuloksen kehitystä, mutta ei tule unohtaa euromääriä. Esim. riittävätkö liikevoittoeurot rahoituskuluihin, vieraan pääoman lyhennyksiin, voitonjakoeriin ja veroihin.

Kannattavuuden mittareita ovat myös sijoitetun pääoman ja oman pääoman tuottoprosentit:
 • Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi tärkeimmistä tilinpäätösanalyysin tuottamista tunnusluvuista. Se mittaa sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Tuottotason tulisi olla vähintään yrityksen vieraan pääoman käytöstä maksaman korvauksen suuruinen. Sijoitettuun pääomaan kuuluvat omat varat ja korolliset velat.
 • Oman pääoman tuottoprosentti kuvaa yrityksen kykyä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista. Tuottotasovaatimus määräytyy pitkälti omistajien asettamien tavoitteiden mukaisesti, joihin tavoitteisiin sijoituksen riskisyys osaltaan vaikuttaa. Tuottotason alaraja määritellään yleensä markkinoilta saatavan riskittömän sijoituksen tuoton perusteella.
talouden tunnusluvut tilinpäätös kirjanpito

2. Vakavaraisuus

Vakavaraisuus tarkoittaa yrityksen rahoitusrakenteen terveyttä siten, ettei vieraan pääoman osuus ole hallitseva. Kun omaa pääomaa on riittävästi eikä vieraan pääoman osuus ole liian suuri, yrityksellä on puskuria huonompien aikojen varalle ja mahdollisuus lisävelan ottoon esim. investointeja varten.

Yrityksen pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä näkyy taseesta. Katse kannattaa suunnata myös liitetietoihin, sillä siellä ilmoitetaan, onko yli viiden vuoden päästä erääntyvää velkaa. Näitä lukuja sidosryhmät seuraavat: jos lyhytaikaista velkaa on vähän ja liikevaihto on hyvä, voi yritystä pitää luotettavana yhteistyökumppanina.

Esim. tunnusluku, jonka avulla seuraat vakavaraisuutta tilinpäätöksestä:
 • Omavaraisuusaste: (oma pääoma / taseen loppusumma * 100 %)

Oman pääoman vahvistamiseksi tulisi myös voitonjakoa suunniteltaessa ensin laskea, kuinka paljon yhtiön tulee jättää varoja jatkuvan toiminnan turvaamiseksi.  Vasta sen jälkeen päätettään voitonjaosta.
 

3. Maksuvalmius

Yrityksen maksuvalmius on kunnossa, kun taseen lyhytaikaisella rahoitusomaisuudella voi kattaa lyhytaikaiset velat joka hetki.

- Maksuvalmius ei näy valmiina lukuina tilinpäätöksessä. Tulkintaan tarvitaan tiedot siitä, paljonko yrityksellä on lyhytaikaisia saamisia ja likvidejä varoja, lyhytaikaista vierasta pääomaa ja ennakkomaksuja saatuna. Näistä luodaan indeksiluku, jonka perusteella voidaan päätellä yrityksen maksuvalmiutta, Salmenkangas selventää.

Indeksiluku on merkittävä, kun kyseessä on yhteistyön aloittaminen uuden kumppanin kanssa. Jos tilinpäätöksestä näkyy yrityksen huono maksuvalmius, voi epäillä, pystyykö yritys silloin toimittamaan lupaamansa asiat ja uskaltaako yhteistyöhön laisinkaan ryhtyä.  

Tunnusluvut, joiden avulla seuraat maksuvalmiutta tilinpäätöksestä:
 • Quick ratio: (rahat ja pankkisaamiset + lyhytaikaiset saamiset / lyhytaikainen vieras pääoma)
 • Current ratio: (rahat + lyhytaikaiset saamiset + vaihto-omaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma)

4. Toiminnan tehokkuus

Liiketoiminnan tehokkuus on termi, joka nimensä mukaisesti kuvaa sitä, kuinka tehokkaasti yritys tuottaa tuotteita tai palveluita suhteessa käytettyihin resursseihin, kuten aikaan ja rahaan.

Esim. liikevaihdon kasvuprosentti ja henkilöstömäärä kertovat henkilötyön reaalisesta tuottavuudesta. Sitä tarkastelemalla selviää, onko yrityksessä liikaa vai liian vähän työntekijöitä ja ovatko palkat ajan tasalla.

Mitä paremmassa kunnossa yrityksen talous on, sitä joustavammin se pystyy reagoimaan markkinoiden muutokseen ja sopeuttamaan toimintaansa. Menestys luo lisää menestystä.

talouden tunnusluvut tilinpäätös raportointi

– Kasvu, kannattavuus ja tuottavuus ovat yrityksen päämenestystekijät. Jotta toiminta olisi tuottavaa, panosten ja tuotosten suhteen pitäisi olla aina pienempi kuin yksi. Tällöin yritys luo lisäarvoa eikä hävitä sitä, Salmenkangas kertoo.

Tunnuslukuja, joiden avulla seuraat toiminnan tehokkuutta tilinpäätöksestä:
 • liikevaihto
 • jalostusarvo
 • liikevaihdon kasvuprosentti
 • jalostusarvoprosentti
 • taseen loppusumma
 • henkilöstömäärä
   

5. Käyttöpääoma

Käyttöpääoma kuvastaa yrityksen operatiivisen liiketoiminnan sitomia rahamääriä, johtuen rahasiirtojen viiveestä suoritteeseen nähden. Esimerkiksi työpalkat on usein maksettava ennen kuin työn suoritteesta saadaan asiakkaalta maksu. Mitä vähemmän käyttöpääomaa yritys tarvitsee, sitä paremmin yritys pärjää. Pienempi käyttöpääoman tarve tarkoittaa pienempiä pääoman kustannuksia ja parempaa maksuvalmiutta.

Tunnusluku, jonka avulla seuraat käyttöpääomaa tilinpäätöksestä:
 • Käyttöpääoma = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset - ostovelat - sisäiset ostovelat - saadut ennakot
 • Käyttöpääoma-% = 100 x käyttöpääoma / liikevaihto (12 kk)

Kirjanpitäjän avulla tilinpäätöksestä saa kaiken hyödyn irti

Kirjanpitäjän tehtävä on kiinnittää yrittäjän huomio yrityksen talouden tärkeisiin asioihin. Kun kirjanpitäjät tekevät kuukausiraportointia tai tilinpäätöstä ja huomaavat siinä poikkeamia, esimerkiksi pääoman kääntymistä negatiiviseksi, he kertovat huomionsa yrittäjälle. Voit hyödyntää Accountor Taseluotsi -palvelua yrityksesi pääomarakenteen tervehdyttämiseen.

Tärkeintä on kuitenkin jatkuva yhteistyö ja riittävän tarkka tulosraportointi kuukausitasolla, ettei tilinpäätös tuota yritykselle yllätyksiä.

Accountorin palveluihin kuuluvat myös tilinpäätöspalaverit sekä säännölliset kuukausi- ja kvartaalikatsaukset talouspäälliköidemme johdolla. Palavereissa katsotaan yhdessä yrityksen taseasemaa ja tuloksen kehitystä tai tarvittaessa päivitetään ennusteita. Lue lisää Accountor Talousluotain -palvelusta!

Tilinpäätöksen tulkintaa, budjettien ja kassaennusteiden laadintaa helpottavat monipuoliset ja laadukkaat Raportointipalvelumme, joiden avulla saat raportit yrityksellesi merkityksellisistä avainluvuista sekä täysin yrityksellesi räätälöityjä raportteja.

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Tarvitsetko apua tilinpäätöksen tai tunnuslukujen tulkinnan kanssa? Jätä yhteydenottopyyntö ja olemme sinuun pian yhteydessä

 
 

Share