Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Yrittäjän vakuutukset – mitkä ovat pakollisia, mitkä vapaaehtoisia?

Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Aloittavan yrittäjän vakuutus- ja sosiaaliturvan peruskivi on YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus. Se on pakollinen vakuutus 18–69-vuotiaalle yrittäjälle (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta), jonka:

 • työstä saatava tulo on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa (2024),
 • työskentelet yrityksessäsi ja asut Suomessa,
 • yritystoiminta on jatkunut tai jatkuu yhtäjaksoisesti minimissään neljän kuukauden ajan, tai
 • päätoimisten yrittäjien lisäksi myös sivutoiminen yrittäjä tarvitsee tämän vakuutuksen, jos yllä mainittu työtuloraja ylittyy.
   

Kannattaakin tarkistaa vuosittain YEL-vakuutuksen työtulon vähimmäismäärän.

YEL-velvollisuus koskee myös muita kuin päätoimisia yrittäjiä:

 • toiminimiyrittäjiä,
 • kevytyrittäjiä,
 • avointen yhtiöiden yhtiömiehiä, ja
 • kommandiittiyhtiöiden vastuunalaiset yhtiömiehiä, jotka työskentelevät kyseisessä yrityksessä.
   

Osakeyhtiössä YEL-velvollinen on henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa ja jonka omistusosuus yrityksestä on yli 30 prosenttia. YEL-velvoite täyttyy myös johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä, jonka omistusosuus yhdessä perheenjäsenen tai -jäsenten kanssa yltää yli 50 prosenttiin.

Yrittäjäksi ryhtyvän on syytä muistaa, että tiettyjen ehtojen täyttyessä myös yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet tulee vakuuttaa yrittäjän eläkevakuutuksella. Omakohtainen tilanne kannattaa selvittää vakuutusmyyjältä viimeistään siinä vaiheessa, kun on hankkimassa itselleen YELiä.

YEL-vakuutus on otettava puolen vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta. Huomioithan, että sitä ei voi korvata vapaaehtoisella eläkevakuutuksella. Vakuutusmaksut yrittäjä voi vähentää verotuksessa.

Mikä on työtulo ja mihin se vaikuttaa?

YEL-vakuutusta ottaessaan uusi yrittäjä määrittää vuosittaisen YEL-työtulonsa eli oman työpanoksensa rahallinen arvon. Työtulon tulisi vastata suunnilleen sellaista rahasummaa, jonka yrittäjä maksaisi samaan työhön palkatulle ulkopuoliselle työntekijälle vuoden aikana.

Määritelty työtulo vaikuttaa tulevan eläkkeen ja sosiaaliturvan korkeuteen. Tämän takia työtulon oikea taso kannattaa tarkistaa oikealle tasolle yritystoiminnan ja tulotason vakiintuessa.

Työtulon alakanttiin arvioiminen pienentää vakuutusmaksuja, mutta samalla YEL-pohjainen eläke- ja sosiaaliturva heikkenee. Esimerkiksi sairauspäiväraha tai perheenlisäyksestä johdosta maksettava päivärahan suuruus määräytyy YEL-työtulon arvion mukaisesti.

yel-vakuutus

YEL-vakuutuksen hinta

Suomessa on monta yrittäjille eläkevakuutuksia tarjoavia vakuutusyhtiöitä: EloVarmaVeritas ja Ilmarinen. Niiden sivuilta löydät YEL-laskureita, joiden perusteella vakuutuksen hintaa voit tutkia tarkemmin. Ne auttavat arvioimaan omaa tilannettasi, työtulosi vaikutusta sosiaalietuuksien ja tulevan eläkkeesi määrään.

YEL-vakuutuksen hinta riippuu määrittämäsi työtulon tasosta. Uudet yrittäjät saavat maksuista alennusta neljän ensimmäisen vuoden ajalle. Maksuprosentit ovat samat kaikissa työeläkevakuutusyhtiöissä.

YEL:n kanssa rinnasteisia vakuutuksia ovat maatalousyrittäjän eläkevakuutus MYEL sekä apurahansaajien eläkevakuutus. Nämä koskevat kuitenkin vain sitä joukkoa, joka ei ole edellä esitellyn normaalin YEL:n piirissä. MYEL-vakuutuksesta voi halutessaan lukea lisää Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen eli Melan verkkosivuilta.

Mihin etuuksiin ja tukiin itse määrittämäsi YEL-työtulo vaikuttaa?

Vaikka vakuutuksen nimi on yrittäjän eläkevakuutus, sillä on vaikutusta myös muuhun sosiaaliturvaan kuin vain eläkkeeseesi. Määrittämäsi YEL-työtulo vaikuttaa muun muassa:

 • työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen suuruuteen,
 • vanhempainpäivärahojen määrään sekä
 • työttömyysturvaasi.


Jotta voit työttömänä yrittäjänä kerryttää peruspäivärahaa, YEL-työtulosi on oltava vähintään 14 803 euroa. Saman rajan ylittävällä työtulolla voit myös halutessasi liittyä yrittäjien työttömyyskassaan ja saada ansiopäivärahaa. Yrittäjän työssäoloehdosta sekä pää- ja sivutoimisen yrittäjyyden erosta on kerrottu tarkemmin yrittäjän työttömyysturvaa ja -korvauksia käsittelevässä tekstissä. Kyse ei siis ole pelkästään vanhuuseläkkeestäsi, joten oman työtulon arvon määrittämisessä kannattaa olla tarkkana.

yel-vakuutus-yritys

YEL-maksut 2024

YEL-maksujen prosenttilukemat vuonna 2024 ovat samat kuin aiempanakin vuonna.

 • 18-52-vuotiailla yrittäjillä maksu on 24,10 prosenttia työtulon määrästä,
 • 53-62-vuotiailla 25,60 prosenttia, ja
 • yli 63-vuotiailla 24,10 prosenttia.
   

Aloittavat yrittäjät saavat maksuista alennusta 22 prosenttia neljän ensimmäisen 48 kuukauden ajan.

YEL-maksut voit maksaa esimerkiksi yhdessä, kahdessa, kuudessa tai kahdessatoista erässä - eli joka kuukausi tai vaikka vain kerran vuodessa. Maksujen eräpäivä on kunkin maksukuukauden 20. päivä tai sitä seuraava arkipäivä. YEL-maksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.

Lue lisää YEL-maksuprosenteista.

Muita pakollisia vakuutuksia

Pääsääntöisesti YEL on ainoa yrittäjältä vaadittu pakollinen vakuutus. Tähän on kuitenkin olemassa toimialakohtaisia poikkeuksia, kuten:

 • potilasvakuutus, joka on lakisääteinen terveyden- ja sairaanhoitoalan yrittäjille (esimerkiksi fysioterapeuteille ja hierojille),
 • ympäristövahinkovakuutus, mikäli yritystoimintaan liittyy olennainen riski ympäristövahingosta tai jos toiminta aiheuttaa yleistä haittaa ympäristölle (esimerkiksi kaivos- tai kemianteollisuuden yritykset),
 • jos uusi yrittäjä aikoo heti palkata yritykseensä työntekijöitä, heille on hoidettava kuntoon pakolliset työnantajan vakuutukset, kuten muun muassa TyEL-vakuutuksen, työtapaturmavakuutuksen ja ryhmähenkivakuutuksen, ja
 • Mikäli yritystoimintaa varten hankitaan auto tai muu kulkuneuvo, niin sille on ostettava pakollinen liikennevakuutus. Tämä koskee ajoneuvoja ja perävaunuja.

Yleisiä vapaaehtoisia vakuutuksia yrittäjille ja yrityksille

Suurin osa yrittäjille ja yrityksille suunnatuista vakuutuksista on vapaaehtoisia. Niiden hankkimista sekä laajuutta kannattaa pohtia oman toimialan ja sen sisältämien riskien kautta. Monet vakuutusyhtiöt tarjoavat aloittaville yrityksille suunnattuja pakettiratkaisuja, joiden ehdoista ja sisällöistä kannattaa ottaa tarkkaan selkoa.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yrittäjän loukkaantuessa tapaturmaisesti, yritystoiminta saattaa pysähtyä kokonaan. Tapaturmavakuutuksella yrittäjän on mahdollista parantaa omaa toimeentuloturvaansa sekä nopeuttaa työkuntoon toipumista. Tapaturmavakuutus hankitaan usein kattamaan työajan lisäksi myös yrittäjän vapaa-aika.  Tällöin puhutaan niin sanotusta täysajan tapaturmavakuutuksesta.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttaa työn vaarallisuus sekä vakuutusta tehtäessä sovittava vuosityöansio.

Vakuutus korvaa yrittäjälle esimerkiksi:

 • tapaturmista tai ammattitaudeista aiheutuvia sairaanhoitokuluja,
 • kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja,
 • korvauksia pysyvästä haitasta, sekä
 • työkyvyttömyydestä johtuvia ansionmenetyksiä.
   

Kaikilla yrittäjillä ei kuitenkaan ole tapaturmavakuutusta. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että yrittäjä kokee saavansa riittävän turvan sairauskulu- ja työkyvyttömyysvakuutusten avulla. Yhdistelmä tarjoaa turvaa tapaturmien lisäksi myös sairauksien varalta. Suurin osa lyhyistä poissaoloista johtuu nimenomaan sairauksista eikä tapaturmista. Sairauskuluvakuutuksella täydennetään usein olemassa olevaa yrittäjän tapaturmavakuutusta.

Kaikille ei kuitenkaan myönnetä sairauskuluvakuutusta esimerkiksi korkean iän tai olemassa olevien sairauksien takia. Sairauskuluvakuutusten ehdot esimerkiksi vapaa-ajalla sattuvien liikunta- ja urheiluvammojen suhteen saattavat olla eriäviä verrattuna vapaa-ajan kattaviin yrittäjän tapaturmavakuutuksiin.

Vakuutusehdot sisältävät paljon poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia, joten kannattaa olla tarkkana, että omaan työ- ja elämäntilanteeseen löytyisi parhaiten sopiva vakuutuspaketti.

Yrityksen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksia on olemassa monenlaisia. Yleisimpiä niihin luettavia ovat toiminnan vastuuvakuutus sekä tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutukset tarjoavat yrittäjälle taloudellista turvaa tilanteissa, joissa yrityksen toiminta tai sen viallinen tuote on aiheuttanut henkilö- tai esinevahinkoja ja synnyttänyt näin vahingonkorvausvelvollisuuden.

Vastuuvakuutusten poikkeavuudet, rajoitukset ja kattavuudet kannattaa käydä huolellisesti läpi vakuutusyhtiön kanssa. Kannattaa selvittää ennakkoon yritystoiminnan suurimmat vahinkoriskitekijät ja tarkastele vakuuttamista niiden kannalta.

Vastuuvakuutusten hinnat vaihtelevat paljon muun muassa yrityksen toimialan ja toiminnan laajuuden mukaan. Riskit ovat huomattavan erilaisia rakennus- ja korjausalalla verrattuna parturi-kampaamoalaan.

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus on olemassa sopimusriitatilanteita varten. Se korvaa muun muassa oikeudenkäynnistä koituvia kustannuksia.

Kotivakuutuksiin usein sisältyvän yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutus on eri asia kuin yrittäjille ja yrityksille suunnatut oikeusturvavakuutukset. Yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutus tarjoaa korvausapua pääsääntöisesti vain yksityiselämän riitatilanteissa, eikä siitä ole apua yrityksen oikeushaasteisiin.

Yrityksen omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutukset auttavat yrittäjiä tilanteissa, joissa yrityksen kiinteistöt, työkoneet, laitteet tai myytävät tavarat kokevat kovia joko ihmisten toiminnan tai luonnonilmiöiden takia.

Omaisuusvakuutuksen laajuuden mukaan yrittäjälle voidaan korvata esimerkiksi:

 • tulipalon,
 • ilkivallan,
 • rikkoutumisen,
 • murron,
 • myrskyn, tai
 • vesijohtovuodon aiheuttamia vahinkoja.
Yrityksen vakuutukset kannattaa olla kunnossa

Yrityksen keskeytysvakuutus

Yrityksen keskeytysvakuutus tuo yrittäjälle turvaa tapauksissa, joissa liiketoiminta pysähtyy esimerkiksi toimitilojen vahingoittumisen, työkyvyttömyyden tai työkoneen rikkoutumisen vuoksi. Keskeytysvakuutus korvaa yritystoiminnan pysähtymisestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

Keskeytysvakuutus voi antaa taloudellista suojaa myös tilanteissa, joissa yrityksen alihankkijalle tai tavarantoimittajalle sattuu omaisuusvahinko, joka aiheuttaa haittaa omalle liiketoiminnalle. Tätä kutsutaan riippuvuuskeskeytysvakuutukseksi.

Lopuksi

Yllä mainittujen vakuutusten lisäksi vakuutusyhtiöillä on olemassa kymmeniä erilaisia erikoistoimialoja koskevia vakuutuksia aina pienalusvakuutuksista konsulttivastuuvakuutuksiin ja patentti- ja tavaramerkkivakuutuksiin.

Vapaaehtoisten yrittäjien ja yritysten vakuutusten hinnoissa voi olla paljonkin eroja, joten tarjoukset kannattaa kysyä monelta eri toimijalta. Vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla tarjouspyyntöjen tekeminen hoituu usein muutamassa minuutissa.

Päätösten tekemiseen sen sijaan kannattaa varata kunnolla aikaa, jotta vakuutukset varmasti kattavat kaiken tarvittavan ja hinta on oikea.

Pakollisten ja vapaaehtoisten vakuutusasioiden lisäksi myös kirjanpidon järjestäminen kuuluu yrittäjän tehtävälistalle. Accountor Go on yksinyrittäjien kanssa yhteistyössä suunniteltu kirjanpitopalvelu, joka sisältää samassa paketissa helppokäyttöisen ohjelmiston sekä ammattikirjanpitäjän tuen. Lue lisää Go-palvelun hyödyistä.

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Jätä yhteydenottopyyntö - autamme mielellämme!

 
 

Share