Hyppää pääsisältöön
Yritysverotus vuonna 2021 Yritysverotuksen must know-muutokset -webinaari tallenne.jpg
Artikkeli

Yritysverotus vuonna 2022 – Mitä muutokset merkitsevät sinulle?

Vuoden vaihtuminen tietää jälleen uusien verosäännösten voimaantuloa. Alla muutamia keskeisiä nostoja tulevista veromuutoksista niin henkilö- kuin yritysverotusrintamilta.

Henkilöverotus

Ansiotulon verotukseen ei ole tulossa suuria muutoksia. Valtion progressiivisen tuloveroasteikon rajoja nostetaan 3 %-yksikköä indeksitarkastuksena kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Kunnallisvero nousee ensi vuonna 16 kunnassa, laskee 12 kunnassa ja säilyy ennallaan 281 kunnassa. Työttömyysvakuutusmaksuun tule muutos 1.8.2022. Siitä alkaen maksettavista palkoista työttömyysvakuutusmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Alkuvuonna, eli 1.1. – 31.7.2022 työttömyysvakuutusmaksu peritään, jos työntekijä on 17–64-vuotias.

Vuoden 2022 valtion progressiivinen tuloveroasteikko:

Verotettava ansiotulo
Vero alarajan kohdalla
Vero alarajan ylittävästä tulon osasta
19 200 € 6 %
28 700 € 578 € 17,25 %
47 300 € 3 786,50 € 21,25 %
82 900 € 11 351,50 € 31,25 %

 

Myös vuoden 2023 valtion tuloveroasteikko on jo olemassa, mikä näyttääkin erilaiselta kuin aikaisemmin. Veroasteikon luvut voivat vielä muuttua, mutta perusperiaate on vahvistettu. Sen taustalla on tulevan sote-uudistuksen verojärjestelmän muutos. Valtion tuloveroasteikossa tulee olemaan viisi porrasta ja se alkaa nollasta. Se tarkoittaa, että nykyistä useampi maksaisi valtion tuloveroa, kun kunnallisvero alenee. Tarkoitus on, että uudistuksen vaikutukset ansiotulojen verotukseen olisivat mahdollisimman neutraalit.

Verotus_yritysverotus_veroasiantuntija

Asuntolainojen korkovähennysoikeus pienenee edelleen. Ensi vuonna vähennys on vain 5 % ja verovuonna 2023 vähennysoikeutta asuntolainan koroista ei enää ole lainkaan. Tulonhankkimisvelan korkoon tällä ei ole vaikutusta.

Kotitalousvähennykseen on tulossa väliaikaisia muutoksia lämmitystapamuutostöiden, kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Öljylämmityksestä luopumiseen liittyvistä töistä verovuosille 2022–2027 vähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3 500 euroon ja prosenttivähennyksiä työkorvauksesta 60 %:iin ja palkkakuluista 30 %:iin. Lisäksi kokeiluluonteisesti korotetaan samoilla euro- ja prosenttimäärillä vähennyksen enimmäismäärää ja prosenttiperusteisia vähennyksiä kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Tämä kokeilu on voimassa verovuodet 2022–2023. Huomattava on, että kotitalousvähennystä ei voi saada, jos samaan työhön on saatu muuta julkista tukea.

Vuonna 2021 tuli voimaan väliaikainen alennus täyssähköautojen autoetuihin. Vuoden 2022 alusta alennetaan väliaikaisesti myös hybridiautojen autoetua. Alennus on 85 €/kk ja se on voimassa vuosina 2022–2025. Autoedun alennus koskee autoja, joiden ajonaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 1 ja enintään 100 g/km ja jotka on ensirekisteröity Suomeen v. 2021 tai sen jälkeen. Lisäksi täyssähköautojen autoveroa ehdotetaan poistettavaksi ensi vuodesta alkaen. Muutos tulisi voimaan 1.1.2022, mutta autovero hyvitettäisiin takautuvasti 1.10.2021 lähtien.

Verotuksessa on määrätty sanktiomaksu, jos henkilö on avannut useamman osakesäästötilin vuoden aikana. Tähän ehdotetaan muutosta. Hallituksen esityksen mukaan jatkossa veronkorotus voitaisiin jättää määräämättä tai määrätä alennettuna, jos voidaan todeta, että henkilö on avannut erehdyksessä enemmän kuin yhden osakesäästötilin. Esimerkiksi, jos vuoden aikana on avattu useampi osakesäästötili, mutta varoja on siirretty vain yhdelle tilille, verovelvollinen ei ole voinut saada useamman osakesäästötilin avaamisesta mitään verotuksellista etua. Olisi kohtuutonta, jos veronkorotus määrättäisiin verovelvolliselle, joka ei ole ymmärtänyt toimineensa väärin eikä ole tavoitellut useamman osakesäästötilin avaamisella verotuksellista etua. Tätä lakia sovellettaisiin jo verovuoden 2021 verotukseen.

Mikäli olet muuttamassa Suomesta ulkomaille, kannattaa seurata maastapoistumisveron eli ns. arvonnousuveron valmistelua. Sen on tarkoitus tulla voimaan verovuodesta 2023 lähtien.

Elinkeinotoiminnan verotus

Vuonna 2020 voimaan tullut uusien käyttöomaisuuskoneiden ja -kaluston tuplapoistomahdollisuus saa jatkoa. Laki oli alun perin voimassa verovuoteen 2023 saakka ja nyt voimassaoloaikaa pidennetään verovuoteen 2025.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajille ei enää jatkossa postiteta elinkeinotoiminnan veroilmoituslomakkeita (lomake 5). OmaVerossa on valmiina pohjatietoja sähköisesti annettavaa veroilmoitusta varten.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä jatketaan verovuoteen 2027 saakka ja korotetaan kolminkertaiseksi. Verovuosina 2022–2027 lisävähennys on 150 %. Jos yrityksellä on lisävähennyksen piiriin kuuluvia alihankintakuluja hankkeesta, joka on alkanut vuonna 2021 ja jatkuu myöhemmille vuosille, 50 %:n korotusta sovelletaan vuonna 2021 aiheutuneisiin menoihin ja uuden lisävähennyksen voisi saada 2022–2027 kohdistuviin kuluihin. Muutoin säännös pysyy ennallaan. Vähennyksen alaraja on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Lisävähennystä ei voi saada kuluihin, joihin on saatu muuta julkista tukea.

EVL 18 a § ja EVL 18 b § rajoittavat korkojen vähennysoikeutta, jos nettokorkojen määrä ylittää 500 000 euroa. Poikkeuksena on tasevertailuun perustuva sääntö, jolloin sen soveltuessa korot ovat vähennyskelpoisia. Tasevertailun hyödyntämistä tiukennetaan. Jos vähintään 10 % omistava taho on rahoittanut konsernia, vertailulukua laskettaessa konsernitasetta oikaistaan siten, että tällaiselta, ns. merkittävän osuuden omistavalta taholta olevaa velkaa pidetään omana pääomana. Lisäksi tasevertailun perusteena olevat sekä verovelvollisyhtiön tilinpäätös että konsernitilinpäätös tulee olla tilintarkastettuja. Jatkossa korkovähennysrajoitusta ei sovelleta julkisiin infrastruktuuriyhteisöihin, jotka vastaavat julkisen infrastruktuurin toteuttamisesta tai ylläpidosta. Lisäksi lakiin tehdään tulolähdejaon poistamiseen liittyvä muutos. Ennen v. 2020 TVL-tulolähteessä rajoituksen vuoksi vähentämättä jääneet nettokorot voidaan jatkossa vähentää EVL-tulolähteessä.

Yritysverotus_vero_veroneuvonta

Siirtohinnoittelusäännöksiin on tulossa myös muutoksia. Lakiin sisällytetään Verohallinnon ohjeissa oleva markkinaehtoisuuden todentamiseen liittyvä prosessi ja liiketoimen tunnistaminen. Lisäksi lakimuutoksen jälkeen Verohallinnolla olisi siirtohinnoitteluoikaisusäännökseen perustuva mahdollisuus sivuuttaa etuyhteysliiketoimi ja korvata toisella. Jo nyt Verohallinto voi sivuuttaa etuyhteysyritysten välisen liiketoimen soveltaen veronkiertosäännöstä, mutta jatkossa oikaisu tehtäisiin siirtohinnoittelusäännösten perusteella.

Taloudellista työnantajaa koskeva säännös oli tarkoitus saattaa voimaan ensi vuoden alusta. Ehdotetun lain mukaan Suomeen tulevan ulkomaisen työntekijän palkka verotetaan Suomessa tietyin edellytyksin heti Suomessa työskentelyn alusta lähtien. Se tarkoittaisi myös velvoitteita sekä ulkomaiselle työnantajalle että suomalaiselle työn teettäjälle. Lain valmistelu kuitenkin vielä viivästyy ja sen odotetaan tulevan vuoden 2023 alusta voimaan. Asiaan liittyy monta yksityiskohtaa, joihin tarvitaan vielä tarkennuksia.

Arvonlisäverotus

Jos yrityksellä on enemmän vähennettävää arvonlisäveroa kuin maksettavaa, verokauden arvonlisävero on negatiivinen. Se voidaan palauttaa tai käyttää muihin veroihin ja saataviin. Negatiivisen alv-palautuksen korjauksen käsittelyä muutetaan 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilta verokausilta. Tämän vuoden loppuun saakka, jos virheelliseen ilmoitukseen perustuva palautus on käytetty esim. työnantajamaksuihin, pitää palautukseen kohdistettua maksua täydentää virheellisen alv-palautuksen verran. Ensi vuoden alusta aiheeton alv-palautus peritään takaisin, eli yrityksen pitää maksaa lisää arvonlisäveroa eikä palautukseen kohdistettua maksua uudelleen.

Verkkokauppaa koskevat uudet säännökset tulivat voimaan 1.7.2021. Arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä laajeni koskemaan sähköisten palvelujen lisäksi tavarakauppaa. Lue lisää artikkelistamme: Verkkokauppias – oletko jo rekisterissä?
Komission arvonlisäverotusta koskeva työryhmä on antamassa vuonna 2022 digipakettiehdotuksen, joka laajentaisi erityisjärjestelmää kuluttajakaupassa. Se sisältäisi myös rekisteröintiuudistuksen yritysten välisiin kauppoihin. Toteutuessaan se tarkoittaisi, että yritysten ei tarvitsisi enää rekisteröityä erikseen jokaiseen toimintajäsenvaltioon. Lisäksi ehdotuksessa selvitetään tuontia koskevan erityisjärjestelmän pakollista käyttöä ja sen käytölle asetettua 150 euron rajaa. Etämyynnin kasvaessa verovalvontaa tehostamaan on hyväksytty ns. maksudatadirektiivi. Maksupalveluntarjoajilla on maksutietojen säilytys- ja raportointivelvollisuus maksuista, joissa maksunsaaja on toisessa jäsenvaltiossa kuin maksaja tai EU:n ulkopuolella. Direktiivin säännöksiä on sovellettava jäsenvaltioissa vuoden 2024 alusta lukien.

MBA-koulutusten arvonlisäverotukseen esitetään muutosta. Nykykäytännön mukaan nämä koulutukset on pääsääntöisesti katsottu arvonlisäverollisiksi. Kuitenkin työnantajan kustantamana tällaisen koulutuksen arvonlisäverovähennystä ei lähtökohtaisesti ole verotuksessa voinut vähentää, koska sen katsotaan liittyvän enemmän työntekijän henkilökohtaiseen etuun kuin yrityksen liiketoimintaan. Lakiehdotuksen mukaan MBA-koulutukset olisivat jatkossa arvonlisäverottomia. Lakimuutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022, mutta hallituksen esitystä ei ole vielä annettu eduskunnalle.

Ns. osto- ja lahjoitusdirektiivi saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä ja se tulisi voimaan takautuvasti vuoden 2021 alusta lähtien. Kyseessä on erityissäännös koskien korona-aikaa. Tällä säännöksellä säädetään myynnit EU-komissiolle, -virastolle tai -elimelle arvonlisäverottomiksi, kun tavarat on hankittu koronapandemiaan reagoimiseksi, ei kuitenkaan jälleenmyyntiä varten. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvät verot saataisiin vähentää tai hakea palautusmenettelyssä takaisin, eli kyse olisi ns. nollaverokantamyynneistä.

Asiantuntijamme

Sinua voisi kiinnostaa myös

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

 
 

Share