Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Yritysverotus vuonna 2024 – Mitä muutokset merkitsevät sinulle?

1. Henkilöverotus – työn verotusta kevennetään

Ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Indeksitarkistus on suuruudeltaan 2,8 prosenttia. Valtion progressiiviseen tuloveroasteikkoon lisätään uusi ylin porras 150 000 euron tulotasolle.

Verotettava ansiotulo (€)
Vero alarajan kohdalla (€)
Vero alarajan ylittävästä tulon osasta (%)
0 €0 €12,64 %
20 500 €2 591,20 €19,00 %
30 500 €4 491,20 €30,25 %
50 400 €10 510,95 €34,00 %
88 200 €23 362,95 €42,00 %
150 000 €49 318,95 €44,00 %
 
 
Mies tutustuu tietokoneelta aiheeseen veromuutokset 2024.
Perusvähennyksen enimmäismäärä nousee
 • Perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3 870 eurosta 3 980 euroon.
Myös työtulovähennys nousee
 • Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 030 eurosta 2 140 euroon. Lisäksi vähennyksen poistumaprosenttien tulorajoja korotetaan. Kun puhdas ansiotulo on noin 168 400 euroa, työtulovähennystä ei enää myönnetä.
 • Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 030 eurosta 2 140 euroon. Lisäksi vähennyksen poistumaprosenttien tulorajoja korotetaan. Kun puhdas ansiotulo on noin 168 400 euroa, työtulovähennystä ei enää myönnetä.
 • Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan jatkossa 65 vuotta täyttäneillä 1 200 eurolla ja vähennyksen korotus poistetaan 60–64-vuotiailta. Korotuksen uudelleenkohdistamisen tavoitteena on parantaa yli 65-vuotiaiden kannustimia työntekoon.
Matkakulujen omavastuu nousee
 • Matkakuluvähennyksen omavastuuta korotetaan 750 eurosta 900 euroon. Osan vuodesta perhevapaalla tai työttömänä olleiden omavastuun alentamista koskevia säännöksiä muutetaan vastaamaan tätä korotusta.
Kotitalousvähennyksen määräaikaiset korotukset säilyvät
 • Vuosina 2022 ja 2023 voimassa ollutta korotusta kotitalousvähennyksen enimmäismäärään ja vähennettävään prosenttiosuuteen kustannuksista jatketaan vuodelle 2024. Korotus koskee kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä. Näiden töiden perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon. Vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotetaan työkorvausten osalta 40 prosentista 60 prosenttiin ja palkkojen osalta 15 prosentista 30 prosenttiin.
 • Kotitalousvähennykseen oikeuttaviksi töiksi kuuluu nyt myös laillistetun fysioterapeutin antama fysioterapia ja laillistetun toimintaterapeutin antama toimintaterapia. Vähennyksen voi saada verovelvollisen kotona annetusta fysioterapiasta tai toimintaterapiasta.
Perintöverolle korollista maksuaikaa
 • Perintöveron pidennettyä maksuaikaa pidennetään kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Maksamatonta perintöveroa ei haeta ulosottoon, sen perusteella ei haeta verovelvollista konkurssiin, eikä tietoa merkitä verovelkarekisteriin ennen kuin on kulunut 10 vuotta veron ensimmäisestä eräpäivästä. Viivästyskorkoa tulee kuitenkin maksaa viitekorko lisättynä 3,5 %-yksiköllä.
Kiinteistövero
 • Maapohjien veroprosentti eriytetään yleisestä kiinteistöveroprosentista ja alarajaa nostetaan 0,93 prosentista 1,3 prosenttiin.
 • Rakennuksiin sovellettavan yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli säilyisi nykyisenä, eli 0,93–2,00 prosenttina.
Varainsiirtovero
 • Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveroprosentti laskee 2 prosentista 1,5 prosenttiin.
 • Kiinteistöjen varainsiirtoveroprosentti laskee 4 prosentista 3 prosenttiin.
 • Muiden arvopapereiden varainsiirtovero alenee nykyisestä 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin.
 • Arvopaperikauppojen varainsiirtoveropohjaa laajennetaan arvopaperin luovutuksen yhteydessä luovutettuihin lainasaamisiin. Samalla helpotetaan liiketoimintasiirron varainsiirtoverovapautta ja siirrytään käännettyyn varainsiirtoverovelvollisuuteen luovutettaessa arvopapereita voitonjakona.
 • Varainsiirtoveroprosenttien muutos on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024, mutta alennettuja veroprosentteja sovelletaan takautuvasti hallituksen esityksen antamispäivästä 12.10.2023 alkaen tai sen jälkeen tehtyihin luovutuksiin.
 • Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistuu 1.1.2024 lähtien.
Ulkomaiset erityisasiantuntijat
 • Ulkomaalaisten erityisasiantuntijoiden eli avainhenkilöiden lähdeverotuksen alaista työskentelyaikaa pidennetään neljästä vuodesta seitsemään vuoteen. 
 • Lähdeveroprosentti on 32.

2. Elinkeinotoiminnan verotukseen ei olennaisia muutoksia

Mahdollisuus korotettuihin poistoihin jatkuu

Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 on muutettu 1.1.2023 alkaen (1572/2022) siten, että lain soveltamisaikaa on pidennetty verovuosille 2024 ja 2025.

Tutkimus- ja kehittämismenojen yleinen lisävähennys ensimmäisen kerran vuonna 2024

Yleisen lisävähennyksen määrä on 50 % verovelvollisen omaan T&K-toimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Yleisen lisävähennyksen verovelvolliskohtainen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa. 

Verovelvollinen voi lisäksi saada hyväkseen T&K-toiminnan määrän lisääntymiseen perustuvan 45 %:n suuruisen ylimääräisen lisävähennyksen, mikäli verovuoden aikana tehdyn T&K-toiminnan määrä on lisääntynyt verrattuna edelliseen verovuoteen. 

Myös ylimääräisen lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa, mutta ylimääräiselle lisävähennykselle ei ole alarajaa. 

Lakia sovelletaan yleisen lisävähennyksen osalta ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa ja ylimääräisen lisävähennyksen osalta ensimmäisen kerran verovuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa.

Tulossa olevia muutoksia

Veronumerolaki
Hallitus kaavailee pakollista veronumeroa rakennusalan ja telakoiden lisäksi muillekin työvoimavaltaisille aloille, joilla on runsaasti ulkomaista työvoimaa. Kyseessä voisivat olla esimerkiksi ravintolatyöntekijät, siivoojat sekä kuljetus- ja logistiikka-alan ja kiinteistöhuollon työntekijät.

Yritysten kokoluokitus
EU:n komissio antoi 17.10.2023 delegoidun direktiivin tilinpäätösdirektiivin yritysten raja-arvojen korottamisesta.

 • Mikroyritys
  • Nykyinen mikroyritysraja: tase 350 000, liikevaihto 700 000
  • Ehdotettu (EU) mikroyritysraja: tase 450 000, liikevaihto 900 000
 • Pienyritys
  • Nykyinen pienyritysraja, tase 6 000 000, liikevaihto 12 000 000
  • Ehdotettu (EU) pienyritysraja: tase 7 500 000, liikevaihto 15 000 000
 • Suuryritys
  • Nykyinen suuryritysraja: tase 20 000 000, liikevaihto 40 000 000
  • Ehdotettu (EU) suuryritysraja: tase 25 000 000, liikevaihto 50 000 000

Direktiivin lähtökohtana on, että uusia raja-arvoja sovellettaisiin viimeistään tilikaudesta 2024 lähtien. Direktiivi mahdollistaa, että jäsenvaltiot voivat soveltaa uusia rajoja kansallisesti jo vuodesta 2023 lähtien. Kansallinen täytäntöönpano vaatii kirjanpitolain muutoksen.

3. Arvonlisäverotukseen ei tule vuodenvaihteessa muutoksia

Arvonlisäverotuksen alarajahuojennus viimeisen kerran vuonna 2024

EU:n jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa alarajahuojennuksen kaltaisia asteittaisia verohelpotuksia kuitenkin poistuu vuoden 2025 alusta arvonlisäverodirektiivin muutoksen vuoksi. Näin ollen alarajahuojennus on haettavissa vielä tilikausille 2023 ja 2024, mutta ei enää sen jälkeen.

Lakimuutoksia, jotka ovat valmisteltavana
 • Pääosa nykyisistä 10 %:n verokannan alaisista hyödykkeistä tullaan tällä tietoa siirtämään 14 %:n verokannan alaisiksi. 
 • Sanoma- ja aikakauslehtien verokanta olisi kuitenkin jatkossakin ilmeisesti 10 %.
 • Hallitusohjelman mukaan alennettua 14 %:n verokantaa tultaisiin jatkossa soveltamaan (ainakin) inkontinenssisuojien, kuukautissuojien ja lasten vaippojen myyntiin.
 • ALV-kantojen nosto on suunniteltu tulevan voimaan 2025 alusta, mutta lopullista päätöstä ei ole vielä tehty.
Yritysverotus_vero_veroneuvonta

4. Muuta ajankohtaista

Jos tilikautesi päättyy 31.12.2023

Vuoden viimeinen päivä on tänä vuonna sunnuntaina, joten tee kaikki tälle tilikaudelle kuuluvat rahasiirrot ja maksutapahtumat viimeistään torstaina 28.12., jotta ne varmasti näkyvät joulukuun tiliotteella.

Tarkista ennakkoverojen riittävyys

Jos tilikausi on kalenterivuosi, ennakkoveroa voi täydentää vielä ensi tammikuun ajan ja välttyä näin kokonaan tai osittain huojennetun viivästyskoron määräämiseltä.

 • Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 3,75 % ajalle 1.7. - 31.12.2023.
 • Suomen pankki on vahvistanut korkolain mukaiseksi viitekoroksi 4 % ajalle 1.7. - 31.12.2023 
 • Huojennettu viivästyskorko on ensi vuonna jo 6 %
  (Huojennettu viivästyskorko = korkolain mukainen viitekorko + 2 %)

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Voimmeko olla avuksi? Jätä meille yhteydenottopyyntö!

 
 

Share