Hyppää pääsisältöön
Artikkeli
Talousjohtamisen trendit 2024

Talousjohtamisen trendit 2024

Top 5 trendit, jotka määrittävät vuoden 2024 talousjohtamista


Pandemiat, geopoliittiset jännitteet, tietomurrot, ilmastonmuutos – tasaista tietä ei liene näkyvissä tänäkään vuonna. Talousjohtajan on seurattava maailman muutoksia tarkasti, jotta vaikutuksia yrityksen talouteen kyetään ennakoimaan. Nopean reagoinnin ja sopeutumisen edellytyksenä on, että käytössä oikeellista ja ajantasaista taloustietoa, jota välitetään läpinäkyvästi ja aktiivisesti liiketoimintojen tietoon.

Vuorovaikutus, talousdatan ymmärtäminen ja hyödyntäminen sekä tihenevän muutosten syklin ennakoiminen – näistä on talousjohtajan vuosi 2024 tehty. Kokosimme yhteen tärkeimmät talousjohtamisen trendit tukemaan ketterää talousjohtamista:

  1. Vuorovaikuta, niin vaikutat
  2. Ohjaa liiketoimintoja rullaavan ennustamisen avulla
  3. Investoi digitalisaatioon
  4. Löydä vastuullisuustyön liiketoiminnalliset hyödyt
  5. Panosta toimiviin prosesseihin

1. Vuorovaikuta, niin vaikutat

 

Talousosaston roolin muutos

Talousosastoa kutsutaan usein varsinaisen liiketoiminnan tukitoiminnoksi tai lisäarvopalveluksi. Sen tarjoaman tiedon hyödyntämistä ei kuitenkaan tule pitää ainoastaan harkinnanvaraisena tai omista intresseistä riippuvaisena optiona.

Yksi modernin talousjohtajan tärkeimmistä tehtävistä on pyrkiä kasvattamaan taloustiedon arvostusta, vakiinnuttaa talouden asemaa liiketoiminnan kumppanina ja lisätä vuoropuhelua ja ymmärrystä läpi organisaation.

Yksi merkittävistä muutoksista talousjohtamisessa liittyy talousjohtajan ja -osaston rooliin ja vuorovaikutukseen organisaation sisällä. Myrskyisten vuosien seurauksena talousdatan merkitys liiketoiminnalle on monissa organisaatioissa kirkastunut ja sen seurantaa korostetaan vahvana osana päätöksentekoa. Talouden tuottaman tiedon tulisi olla keskeisessä roolissa liiketoiminnan tukena, tarjoten näkemystä ja kokemusta toiminnan tehostamiseen, karsimiseen tai kasvuun.

 

Puhu kielellä, jota ymmärretään

Viestintä organisaation talouteen liittyvistä asioista ja luvuista on monelle yritykselle selkeä kehityksen paikka. Myös talousjohtajille tämä tarkoittaa jatkuvaa itsensä kehittämistä ja omien toimintatapojen kriittistäkin tarkastelua.

Varmista siis talousjohtajana, että kommunikoit kielellä, jota muussa organisaatiossa ymmärretään. Kun mittareita ja tavoitteita asetetaan ja seurataan yhdessä, liiketoimintojen edustajat ymmärtävät paremmin omat vastuunsa ja vaikutusmahdollisuutensa. Näin taloustiedon hyödyntäminen saadaan tehokkaammin osaksi koko organisaation arkea.

Kun muutosten tahti kiristyy, kannattaa kommunikaatio liiketoimintojen kanssa nostaa keskiöön. Onnistunut sopeutuminen jatkuviin muutoksiin edellyttää toimivaa vuoropuhelua, yhteistyötä ja yhteisen kielen löytämistä.

Uskalla siis astua myös oman tonttisi ulkopuolelle, ja panosta avoimeen, selkeään ja johdonmukaiseen vuoropuheluun koko organisaation kanssa. Yhteinen kieli on edellytys sille, että talouden suunnittelu ja seuranta on koko henkilöstön intresseissä.

 

2. Ohjaa liiketoimintoja rullaavan ennustamisen avulla

 

Rullaava ennustaminen ja tiiviimmät ennustesyklit

Joustavat toimintamallit ja työkalut omaavat yritykset sopeutuivat uusiin olosuhteisiin Covid-19-pandemian alkaessa kilpailijoitaan paremmin. Kyky sopeutua ympäristön muutoksiin ja hyödyntää taloustietoa liiketoiminnoissa ovat keskeisiä menestystekijöitä myös vuonna 2024.

Rullaavasta ennustamisesta on tullut yhä tärkeämpi työkalu vuosittaisen budjetoinnin rinnalle, sillä se parantaa selkeästi yrityksen reagointikykyä muutoksiin.

Edellisen vuoden lopussa laaditun budjetin tuijottaminen läpi vuoden ei ole muuttuvassa maailmassa kovin tarkoituksenmukaista. Budjetin ja ennusteiden ero on hyvä tehdä ymmärrettäväksi koko organisaatiolle. Budjetin merkitys ei katoa, vaikka ennusteita päivitetäänkin. Monessa organisaatiossa esimerkiksi palkitseminen on budjettiin sidottua.

Rullaavassa ennustamisessa arvioidaan jatkuvasti markkinatilanteiden vaikutusta omaan liiketoimintaan. Optimaalinen ennustesykli riippuu toimialasta ja liiketoiminnasta.

Arvioi tarkkaan, tulisiko yrityksesi ennustesyklejä mahdollisesti tiivistää ja tuoda vuorovaikutteisuus entistä vahvemmin mukaan myös budjetointiin ja ennustamiseen. Käyttökelpoisia ennusteita ei toteuteta lisäämällä kertoimia viime vuoden lukuihin, vaan osallistamalla liiketoiminnot mukaan taloussuunnitteluun. Usein tämä edellyttää myös haastamista ja sparrailua.

 

Valmiutta ja varautumista kassavirtaennusteilla

Muun muassa korkotaso, inflaation vaikutukset, raaka-aineiden saatavuusongelmat, luottotappiot ja muut trendit huolettavat nyt yrityksiä ja vaikuttavat käyttöpääoman riittävyyteen. Kassavirran ennustaminen on tänä vuonna yrityksille yhä tärkeämpää.

Oikeansuuntaisen ja riittävän tiedon tuottaminen voi olla haastavaa, sillä tyypillisesti kassavirtaennustaminen vaatii dataa useista eri lähteistä. Usein kovin manuaalisessa prosessissa voidaan kuitenkin hyödyntää teknologiaa nykyistä kattavammin. Tämä edellyttää laajaa ymmärrystä kassavirtoihin vaikuttavista tekijöistä ja muuttujista sekä sisäisistä prosesseista. Jos omat resurssit eivät riitä ennusteiden laatimiseen, ulkoistettu talouspalvelu on ketterä ratkaisu, jonka avulla ennustamisessa voidaan organisaatiossasi ottaa harppaus eteenpäin.

Luottotappiot ja asiakkaiden maksuvaikeudet ovat tällä hetkellä monessa yrityksessä kasvussa. Saatavien seurantaan kannattaakin panostaa, jotta myyntisaamisten kiertoaika ei pitenisi ja luottotappioiden riski pysyy hallinnassa.

Ymmärrä mennyttä, fokusoi tulevaan

Kasvun löytäminen voi nykyisessä markkinatilanteessa olla haastavaa ja erityisesti kulupuoli vaatii sopeuttamista. Samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia avautuu kuitenkin jatkuvasti. Uusiin avauksiin lähteminen vaatii harkintaa ja erityistä varovaisuutta, mutta voi vauhdittaa yrityksen toimintaa – erityisesti, jos uudet satsaukset liittyvät kasvaviin pitkän tähtäimen trendeihin, kuten vastuullisuuteen.

Talousjohtamisen trendit painottuvat tyypillisesti tulevaisuuteen. Murroskausina myös menneisyyden tarkastelu on kuitenkin arvokasta. Voit oppia menneen anaysoinnista ja saada keinoja tuleviin muutoksiin varautumisessa. Lienee selvää, ettei maailman ailahtelu tasoitu tänäkään vuonna.

CFO hyödyntää rullaavaa ennustetta

3. Investoi digitalisaatioon

 

Tekoäly osaksi taloushallinnon arkea

Automaatio ja tekoäly tarjoavat paljon hyödyntämätöntä potentiaalia yritysten talousjohtamiseen. Vaikka aiheet ovat puhuttaneet jo pitkään, manuaaliset prosessit ja vanhentuneet järjestelmät hidastavat alan kehitystä yhä monissa yrityksissä.

EY:n toteuttamassa talousjohtajien pyöreän pöydän keskustelussa kävi ilmi, että kaikki keskusteluihin osallistuneet CFO:t toteuttivat työssään jotakin tekoälyyn liittyviä hankkeita – oli kyseessä sitten alkuvaiheen kartoitustyö tai laajamittainen tekoälyn käyttöönottoprojekti. Digitalisaation vaatimukset ja velvoitteet yritysten taloushallinnolle kasvavat nyt kiihtyvällä tahdilla. Jos digitalisaation tarjoamisen keinojen, esimerkiksi tekoälyn, käyttöönottoa lykätään, mukaan hyppääminen muuttuu entistäkin vaikeammaksi.

Talousraportoinnin tiukat aikataulut vaativat ketteryyttä ja taloustieto vanhentuu nopeasti. Digitalisaation avulla kiihtyvän tiukoissa aikatauluissa kyetään pysymään helpommin ja oikeaa ja ajantasaista tietoa on aina saatavilla päätöksenteon tueksi.

Miksi investoinnit digitalisaatioon sitten junnaavat?

Monet lykkäävät investointeja peläten kustannuksia ja pitkää sitoutumista. 88% talousjohtajista ja muista liiketoiminnan johtajista kertoo kamppailevansa teknologiainvestointiensa arvon määrittämisessä. Taustalla voi olla epäonnistuneita projekteja tai budjettien paisumista.

Oikean järjestelmän valinta ja huolellisesti harkitut investoinnit ovat keskeinen tekijä menestyksekkäiden talouden digitalisaatioprojektien takana. Uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto vaatii huolellista suunnittelua ja hallittua toteutusta. Se ei ole projekti, jonka suunnittelutyössä kannattaa säästää. Me Accountorilla tarjoamme tukea myös järjestelmäprojekteihin.

 

Ajantasaista tietoa pienemmillä henkilöstökustannuksilla

Vaikka investointi voi olla mittava, sen tarjoamat edut ovat yksiselitteisiä.

Automaation avulla taloushallinto voi tuottaa suoraan liiketoiminnan tarvitsemia raportteja ja avata näin yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantaa ketteryyttä ja helpottaa taloustiedon ymmärrettävyyttä läpi organisaation.

Tekoälyn ja automaation laajamittaisempi käyttöönotto poistaa manuaalisia ja toistuvia työtehtäviä vapauttaen työaikaa esimerkiksi analysointiin ja ennustamiseen. Samalla se parantaa järjestelmäsidonnaista tehokkuutta sisäisen valvonnan kontrolleissa.

Vaikka digitalisaatioon panostaminen vaatii usein taloushallinnon organisoitumisen uudelleentarkastelua, se tarjoaa myös mielekkäämpiä työtehtäviä manuaalisen tekemisen vähetessä. Samalla se sitouttaa ja motivoi henkilöstöäsi.

4. Löydä vastuullisuustyön liiketoiminnalliset hyödyt

 

Vastuullisuusraportoinnin velvoitteet astuvat voimaan

ESG-raportoinnin saralla astutaan vuonna 2024 kohti käytäntöä, kun raportointivelvoitteet astuvat voimaan. Monissa yrityksissä tämän eteen on tehty töitä jo vuosia.

Hyödynnä käynnissä olevaa vastuullisuuskehitystä aktiivisesti. Muutosta ei ole viisasta tarkastella ainoastaan pakollisena velvollisuutena, vaan vastuullisuus tulisi integroida osaksi strategiaa.

PwC:n mukaan kolmannes talousjohtajista pyrkii pakollisen ESG-raportoinnin rinnalla arvioimaan, kuinka ilmastonmuutos voi vaikuttaa organisaation taloudelliseen suorituskykyyn. Talousjohtajana voit hyödyntää positiotasi, ymmärrystäsi ja ennustamistyökaluja kestävien, kasvun mahdollistavien tuotteiden ja ratkaisujen tutkimisessa. Löytyisikö uusiutuvasta energiasta tai vihreästä rahoituksesta yrityksellesi sopivia mahdollisuuksia rahoittaa uutta, kestävämpää strategiaa?

Tarkastele vastuullisuustyön mahdollisia hyötyjä kiikaroiden tulevaisuutta avoimesti. Vastuullisuustyö vaatii pitkäjänteistä sitoutumista, eikä tuloksia voida tarkastella pelkästään lyhyellä aikavälillä. Vastuullisuus houkuttelee työntekijöitä ja luo lisäarvoa asiakkaille ja sidosryhmille, jotka ovat entistä tiedostavampia ja arvostavat vastuullista toimintaa. 

Vastuullisuusraportointi CFO

Riskienhallinta osana vastuullisuustyötä

Muutokset mahdollistavat myös talouden organisoitumisen tarkastelun, kuten työnkuvien sovittamisen osaamiseen ja henkilöstön sitouttamisen varmistamisen.

Organisaatioissa, joihin esimerkiksi kirjanpitäjien tai palkanlaskijoiden eläköitymisaallolla on vaikutusta, huomio kannattaa kiinnittää ajoissa siihen, ettei hiljainen tieto pääse katoamaan. Pitkän aikavälin riskienhallinnan päätökset vaativat tarkkaa harkintaa. Odotettavissa olevaan muutokseen voidaan varautua aloittamalla rekrytointi- tai ulkoistamisprosessin suunnittelu hyvissä ajoin. Muutokset antavat myös mahdollisuuksia punnita, mikä osa taloushallinnosta on järkevää pitää yrityksen sisällä ja mikä ulkoistaa osaavalle kumppanille.

5. Panosta toimiviin prosesseihin

 

Tarkat prosessikuvaukset tukevat transformaatiossa 

Oikean ja ajantasaisen tiedon tuottamisen edellytyksenä on asianmukainen dokumentointi ja toimivat prosessit. Niin tylsältä kuin prosessien puiminen kuulostaakin, muutoksen aalloilla niiden merkitys voi olla korvaamaton.

Usein organisaatiot hakevat ulkoistetulta kumppanilta tukea juuri päivittämättömien tai puuttellisten prosessien vuoksi. Transformaatiotilanteissa, esimerkiksi uusien järjestelmien käyttöönotossa, prosessikuvaukset ovat erityisen arvokkaita: ne tarjoavat tietoa muutoksissa navigoimiseen, auttavat tunnistamaan mahdollisia pullonkauloja ja tekevät tehostamis- ja kehittämiskohteet näkyvämmiksi.

Prosessikuvausten päivittäminen vuosikelloon

Kolme vuotta sitten tehty prosessikuvaus on jo auttamattomasti vanhentunut, eikä suurella todennäköisyydellä ole enää käyttökelpoinen. Päinvastoin – vanhentuneet prosessikuvaukset voivat johtaa harhaan ja aiheuttaa turhaa lisätyötä.

Prosessikuvausten päivittäminen kannattaakin sisällyttää yrityksen talouden vuosikelloon – näin voidaan varmistua niiden säännöllisestä päivittämisestä ja ylläpidosta.

Asiantuntijamme

Tutustu talousjohtamista helpottaviin palveluihimme

CFO-palveluillamme saat ratkaisut yrityksesi taloushallinnon eri osa-alueisiin ja ulkoistamisen tarpeisiin. Tutustu CFO-palveluihimme talousjohtamisen menestyksen tueksi. 

Taloushallintopalvelu
Talouden asiantuntijapalvelut
Taloushallinnon transformaatiopalvelut
Ulkoistettu taloushallinto yrityksesi ERP:llä

Näkemyksellinen kumppani

Uskomme, että oikeanlainen talouskumppanuus muuttaa numeroita näkemykseksi.

Ota yhteyttä

 
 

Share