Hyppää pääsisältöön

Kesätyöntekijän palkkaaminen – Huomioi nämä 6 asiaa

1. Kesätyöntekijän työsopimus

Myös kesätyöntekijän kanssa on tehtävä työsopimus – riippumatta työsuhteen kestosta. Työsopimus tulee tehdä, vaikka työsuhde kestäisi alle päivän. Työsopimuksen voi tehdä suullisestikin mutta kirjallinen tai sähköinen on suositeltava tapa toimia.

Mikäli työsuhde kestää yhdessä tai useammassa osassa yli kuukauden, työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Kirjallinen selvitys voidaan antaa yhdellä tai useammalla asiakirjalla tai viittaamalla sovellettavaan lakiin tai työehtosopimukseen.

Selvityksestä on käytävä ilmi:
 • Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai arvioitu päättymisaika sekä määräaikaisuuden syy
 • Koeaika – huom! Koeaika voi olla korkeintaan 6 kuukautta, ja määräaikaisessa työsuhteessa korkeintaan puolet määräaikaisuuden pituudesta
 • Työntekopaikka, tai jos ei ole pääasiallista kiinteää työpaikkaa, selvitys periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa tai on vapaa määrittämään oman työntekopaikkansa
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • Palkan ja muun vastikkeen (esim. luontoisedut) määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 • Noudatettava työaika
  • vaihtelevan työajan (esim. 0-37,5 h) osalta on annettava lisäksi selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta
  • viikonpäivät ja kellonajat, joina työnantaja voi teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta (kiinteästi sovitut työajat ja päivät, esim. työaika voi sijoittua maanantaista perjantaihin klo 8-16 välille)
 • Mahdollinen lakiin, sopimukseen tai käytäntöön perustuva oikeus työnantajan tarjoamaan koulutukseen
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste
 • Työhön sovellettava työehtosopimus
 • Eläkevakuutusyhtiön sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusyhtiön nimet
   
Jos kyseessä on vuokratyö, selvityksestä on käytävä ilmi:
 • Käyttäjäyrityksen nimi ja toimipaikka, kun ne ovat tiedossa
 • Tieto määräaikaisen työsopimuksen taustalla olevan käyttäjäyrityksen asiakassopimukseen perustuvan tilauksen syystä ja kestosta tai arvioidusta kestosta
 • Arvio määräaikaisen vuokratyöntekijän työnantajan yrityksessä tarjolla olevista muista, vuokratyöntekijän työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä vastaavista työtehtävistä
   
Jos kyseessä on vähintään kuukauden kestävä ulkomaantyö, selvityksestä on käytävä ilmi:
 • Maa tai maat, missä työtä tehdään
 • Työn kesto
 • Valuutta, jossa rahapalkka maksetaan
 • Ulkomailla maksettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut
 • Työntekijän kotiuttamisen ehdot
 • Jos kyseessä on EU-maa, linkki sivustolle missä on kerrottu kyseisen maan ja työtehtävän yleiset työ- ja palkkaehdot

2. Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu

Työnantajan tulee kohdella kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti ja syrjimättä. Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa. Yhdenvertaisuus, syrjinnän kielto sekä tasa-arvoinen kohtelu koskevat myös kesätyöntekijöitä.

kesatyontekijan-palkkaaminen-kuusi-kullanarvoista-neuvoa-Tyoturvallisuus-perehdytys-työterveys-vakuutukset

3. Työturvallisuus, perehdytys, työterveys ja vakuutukset

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta ja perehdytyksestä myös kesätyöntekijöiden kanssa. Työpaikan mahdollisista haitta- ja vaaratekijöistä on annettava riittävät tiedot työntekijälle.

Työnantajan on myös huolehdittava näistä:
 • Työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin
 • Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi
 • Työntekijälle annetaan työssä tarvittavat suojaimet ja työvälineet, ja häntä opastetaan niiden käytössä
 • Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta
 • Työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa

Kesätyöntekijälle kuuluu sama työterveyshuolto ja vakuutukset kuin muille työntekijöille.

  4. Kesätyöntekijän vuosiloma

  Myös kesätyöntekijälle kertyy vuosilomaa, mikäli vuosiloman kertymisen ehdot täyttyvät: työsopimuksella sovittu työaika on joko vähintään 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää kuukaudessa, tai jos vain osa tai ei yksikään työsopimuksella sovituista kuukausista sisällä vähintään 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää, vuosilomaa kertyy kuukausilta, joissa on 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. Jos työntekijä on työsopimuksen mukaisesti töissä niin vähän, että hänelle ei kerry vuosilomaa, hänellä on oikeus kahteen vapaaseen arkipäivään jokaista kalenterikuukautta kohden, jolloin työsuhde on ollut voimassa. Vapaan ajalta maksetaan prosenttiperusteinen lomakorvaus.

  Vuosiloman ajalta maksetaan palkkaa työsopimuksen, työehtosopimuksen ja lain mukaan: pääsääntöisesti joko kuukausi/viikkopalkkaa, keskipäiväansioon perustuvaa palkkaa tai prosenttiperusteista palkkaa. Työehtosopimuksissa on usein määräyksiä lomapalkan laskennasta ja maksamisesta, joten tarkista aina työehtosopimuksesta, mitä lomapalkasta on määrätty.

  Jos vuosilomaa ei pidetä työsuhteen aikana, työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei ole työsuhteen päättymiseen mennessä saanut lomaa tai lomakorvausta. Jos työntekijälle on työsuhteen ensimmäiseltä ja viimeiseltä kuukaudelta kertynyt yhteensä loman kertymiseen oikeuttava määrä työssäolopäiviä tai -tunteja, eikä näiltä kuukausilta ole saatu lomaa tai lomakorvausta, työsuhteen ensimmäinen ja viimeinen kuukausi lasketaan yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi.

  kesatyontekijan-palkkaaminen-kuusi-kullanarvoista-neuvoa-15-vuotta-tayttanyt-henkilo

  5. Nuoret työntekijät

  Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja on suorittanut oppivelvollisuutensa. 14 vuotta täyttänyt (tai samana kalenterivuonna 14 vuotta täyttävä) saadaan ottaa kevyeen työhön, joka ei vahingoita nuoren terveyttä tai kehitystä eikä haittaa koulunkäyntiä. 14 vuotta täyttänyt henkilö saa tehdä töitä enintään puolet kulloisestakin koulun loma-ajasta ja koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin lyhytaikaisesti.

  15 vuotta täyttänyt henkilö saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori itse. Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

  Työnantajan on pyynnöstä (joko nuoren tai hänen huoltajansa) esitettävä nuorelle työntekijälle kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kysymys on vain yhden päivän kotitaloustyöstä työnantajan kodissa.

  15 vuotta täyttäneen henkilön säännöllinen työaika saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden säännöllinen työaika samassa työssä.

  Peruskoulussa olevan työntekijän päivittäinen työaika koulutyön aikana saa koulun vapaapäivinä olla enintään 7 tuntia ja koulupäivinä enintään 2 tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää 8 tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia.

  15 vuotta täyttänyt työntekijä saa omalla suostumuksellaan tehdä ylitöitä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa. Alle 15-vuotias ei saa tehdä yli- eikä hätätöitä. 15 vuotta täyttänyt saa tehdä hätätyötä vain, jos työn teettämiseen ei ole käytettävissä 18 vuotta täyttänyttä.

  Alle 18-vuotiaan henkilön työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa. 15 vuotta täyttäneen henkilön työaika on sijoitettava klo 6 ja klo 22 väliin. Ammattikoulutuksen saamiseksi tehtävässä työssä 15-vuotias saa olla kaksivuorotyössä enintään klo 24 asti. Alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava klo 8 ja klo 20 väliin. Työn järjestämisestä johtuvista painavista syistä alle 15-vuotiaan työaika voi olla klo 6 ja klo 20 välillä.

  Monissa työehtosopimuksissa on määrätty nuorille tai harjoittelijoille maksettavasta palkasta. Jos työehtosopimusta ei ole, palkasta sovitaan työntekijän/huoltajan ja työnantajan kanssa. Työstä on aina maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

  6. Tulevaisuuden tekijöitä

  Kesätyöntekijöihin kannattaa panostaa, he voivat olla tulevia vakituisia työntekijöitäsi. Tuttuun taloon on helppo tulla töihin hyvien kesätyökokemusten jälkeen.

  Opiskelijat suorittavat usein kesätyöpaikassa koulutukseensa kuuluvat harjoittelut, tekevät kesätyöpaikkaan lopputyön – ja valmistuttuaan tuovat oppimansa taidot työnantajan avuksi.
   

  Tarvitsetko apua talous-, palkka-, HR- tai yrityslakiasioissa?

  collaboration casual two women_1440x440.jpg

  Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

  Tarvitsetko asiantuntijamme apua yritystoiminnan haasteissa? Jätä meille yhteydenottopyyntö!

   
   

  Share