Hyppää pääsisältöön

Kesätyöntekijän palkkaaminen - 6 vinkkiä vastuulliseen rekrytointiin

1. Kesätyöntekijän rekrytointi pähkinänkuoressa

Kesätyöntekijän löytäminen sujuu helpommin, kun rekrytointi on suunniteltu huolella. Hyvä suunnittelu auttaa sinua löytämään oikeat ehdokkaat ja varmistamaan, että he ovat motivoituneita ja sopivat tehtävään.

Ennen työpaikkailmoituksen julkaisua:
 1. Tee roolikuvaus ja määrittele tehtävästä maksettava palkka
  • Kesätyöntekijän lyhyen työrupeaman vuoksi on tärkeää, että tehtävänkuvaus on selkeä. Näin kesätyöntekijä voi perehtyä tehtäviinsä nopeasti ja työskennellä tehokkaasti heti työsuhteen alusta alkaen.
 2. Mieti ja päätä rekrytointikanavat
  • Oppilaitoksilla on usein omat urapalvelut, ja nuoret tavoitetaan hyvin myös sosiaalista mediasta.
 3. Suunnittele ja järjestä aikaa hakemusten läpikäynnille
  • Huolellinen esikarsinta vaatii aikaa sekä perehtymistä.
 4. Hakijoiden haastattelulle on hyvä varata aikaa kalenterista etukäteen.
  • Mieti keiden henkilöiden on yrityksestäsi tärkeää osallistua haastatteluihin. 
    
Rekrytointiprosessin aikana:

Kesätyöntekijän rekrytointi on yrityksellesi myös markkinointimahdollisuus - hyvin hoidettu rekrytointiprosessi saa hakijat kertomaan yrityksestäsi ystäville ja tuttaville. Toisaalta huonosti hoidettu rekrytointi voi herättää suuriakin negatiivisia tunteita hakijoissa.

Monet kesätyöpaikkaa hakevat voivat olla ensimmäistä kertaa mukana työnhaussa. Vastuullisena työnantajana sinulla on mahdollisuus vaikuttaa henkilön työnhaun kokemuksiin erityisen positiivisesti.

Huomioithan esimerkiksi työhaastattelussa, että hakijaa voi mahdollisesti jännittää. Kannattaakin tehdä haastattelutilanteesta mukava ja rento turhan tenttaamisen sijaan. Lisäksi aktiivisella ja rehellisellä viestinnällä läpi rekrytointiprosessin luot hyvää työnantajakuvaa myös sellaisille hakijoille, jotka eivät vielä tällä kertaa olleet potentiaalisia työntekijöitä teille.

Nyrkkisääntönä on hyvä muistaa: älä lupaa sellaista mitä et voi täysin varmasti pitää - esimerkiksi kun lupaat kertoa hakijoille, milloin ilmoitat päätöksistä. 

2. Kesätyöntekijän työsopimus

Myös kesätyöntekijän kanssa on tehtävä työsopimus – riippumatta työsuhteen kestosta. Työsopimus on tehtävä, vaikka työsuhde kestäisi alle päivän. Työsopimuksen voi juridisesti pätevästi tehdä suullisestikin mutta molempien osapuolten kannalta työsopimus on parempi tehdä kirjallisena, jotta tiedetään yhteisesti mistä on sovittu. Kesätyöntekijän työsopimusta laadittaessa on huomioitava samat asiat, kuin vakituista henkilöä palkattaessa.

Kun kyse on määräaikaisesta kesätyöntekijästä, on muistettava, että koeaika voi olla vain puolet määräaikaisuuden kestosta. Lisäksi voi olla hyvä harkita määräaikaisen työsopimuksen irtisanomismahdollisuutta.

Lue tarkempi muistilista työsopimuksen sisällöstä >>

3. Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu

Työnantajan on kohdeltava kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti ja syrjimättä. Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa.

Yhdenvertaisuus, syrjinnän kielto sekä tasa-arvoinen kohtelu koskevat myös kesätyöntekijöitä.

kesatyontekijan-palkkaaminen-kuusi-kullanarvoista-neuvoa-Tyoturvallisuus-perehdytys-työterveys-vakuutukset

4. Työturvallisuus, perehdytys, työterveys ja vakuutukset

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta ja perehdytyksestä myös kesätyöntekijöiden kanssa. Ennen kesätyöntekijän aloitusta on hyvä kirjata perehdytyssuunnitelmaan läpikäytävät asiat sekä perehdytyksestä vastaavat henkilöt.

Kesätyöntekijä voi tarvita kokemuksesta riippuen alkuun enemmän perehdytystä kuin kokeneempi työntekijä, alkaen työelämän peruskäytäntöjen (mm. tauot, pukeutuminen, käyttäytyminen) läpikäynnistä. Varaathan perehdytykseen siis riittävästi aikaa ja kerrot työntekijälle myös selkeästi mitä häneltä odotetaan. Näin annat kesätyöntekijälle eväät onnistumiseen.

Työhön perehdytyksen lisäksi on hyvä huomata, että työpaikan mahdollisista haitta- ja vaaratekijöistä on annettava riittävät tiedot työntekijälle. Työnantajan on kohdeltava kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti ja syrjimättä. Esimerkiksi määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen keston tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa. Yhdenvertaisuus, syrjinnän kielto sekä tasa-arvoinen kohtelu koskevat myös kesätyöntekijöitä.

Työnantajan on siis huolehdittava näistä:
 • Työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin
 • Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi
 • Työntekijälle annetaan työssä tarvittavat suojaimet ja työvälineet, ja häntä opastetaan niiden käytössä
 • Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta
 • Työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa
 • Kesätyöntekijälle kuuluu sama työterveyshuolto ja vakuutukset kuin muille työntekijöille

5. Kesätyöntekijän vuosiloma

Myös kesätyöntekijälle kertyy vuosilomaa, mikäli vuosiloman kertymisen ehdot täyttyvät: työsopimuksella sovittu työaika on joko vähintään 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää kuukaudessa. Jos vain osa tai ei yksikään työsopimuksella sovituista kuukausista sisällä vähintään 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää, vuosilomaa kertyy kuukausilta, joissa on 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. 

Määräaikaisessa työsuhteessa vuosiloma pidetään samankaltaisesti vuosilomalain säännösten perusteella kuin vakituisessa työsuhteessakin. Vuosiloma kertyy lomanmääräytymisvuosittain (1.4.-31.3.) ja pidetään lomakaudella (1.5.-30.9.). Määräaikainen työsuhde vain kesän ajalle tarkoittaa siis usein sitä, että työntekijä ei ehdi kerryttää vuosilomaa pidettäväksi lomakaudelle.

Määräaikaisen työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada lomakorvaus niiltä lomapäiviltä, jotka häneltä on jäänyt pitämättä. Korvaus lasketaan työehtosopimuksen lomapalkanlaskennan sääntöjä noudattaen. 

6. Tulevaisuuden tekijöitä

Kun kesätyö on lähestymässä loppuaan, on hyvä pitää työntekijän kanssa lyhyt loppukeskustelu ja kysyä, miten hän koki kesätyön. Näin saat arvokasta tietoa työntekijäkokemuksesta sekä vinkkejä entistä paremman kesätyökokemuksen rakentamiseen seuraavalle kesälle.

Kesätyöntekijöihin kannattaa panostaa, sillä he voivat olla tulevia vakituisia työntekijöitäsi. Tuttuun taloon on helppo tulla töihin hyvien kesätyökokemusten jälkeen.

Säännöllinen palautteen antaminen on tärkeää. Viimeistään työsuhteen päättyessä on hyvä antaa kesätyöntekijälle palautetta suoriutumisestaan, jota hän voi tulevaisuudessa hyödyntää. Tarjoathan kesätyöntekijälle myös työtodistuksen, vaikka juridisesti se on toimitettava vain työntekijän niin pyytäessä. 

Opiskelijat suorittavat usein kesätyöpaikassa koulutukseensa kuuluvat harjoittelut, tekevät kesätyöpaikkaan lopputyön – ja valmistuttuaan tuovat oppimansa taidot työnantajan avuksi.

kesatyontekijan-palkkaus
Otathan nämä asiat huomioon, mikäli kesätyöntekijäsi on alle 18-vuotias:
 

Työiän rajat: 15 vuotta täyttäneet voivat tehdä töitä samalla tavalla kuin täysi-ikäiset. 14 vuotta täyttäneet voivat tehdä kevyttä työtä loma-aikana ja lyhytaikaisesti koulutyön aikana. Alle 15-vuotiaiden työsopimuksen tekee huoltaja tai nuori huoltajan luvalla.

Työsopimus: Työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista. 15 vuotta täyttäneet voivat itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Huoltajalla on oikeus purkaa alle 15-vuotiaan työsopimus, jos se on tarpeellista nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Työaika:

 • Peruskoulussa olevan työntekijän päivittäinen työaika koulutyön aikana saa koulun vapaapäivinä olla enintään 7 tuntia ja koulupäivinä enintään 2 tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää 8 tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia.
 • 15 vuotta täyttänyt työntekijä saa omalla suostumuksellaan tehdä ylitöitä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa. Alle 15-vuotias ei saa tehdä yli- eikä hätätöitä. 15 vuotta täyttänyt saa tehdä hätätyötä vain, jos työn teettämiseen ei ole käytettävissä 18 vuotta täyttänyttä.
 • Alle 18-vuotiaan henkilön työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa.
 • 15 vuotta täyttäneen henkilön työaika on sijoitettava klo 6 ja klo 22 väliin. Ammattikoulutuksen saamiseksi tehtävässä työssä 15-vuotias saa olla kaksivuorotyössä enintään klo 24 asti.
 • Alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava klo 8 ja klo 20 väliin. Työn järjestämisestä johtuvista painavista syistä alle 15-vuotiaan työaika voi olla klo 6 ja klo 20 välillä.
   

Palkka: Palkka määrätään työehtosopimuksessa tai sovitaan työntekijän/huoltajan ja työnantajan kanssa. Työstä on aina maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

 
 

Share